Версия за печат

00606-2016-0004

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 103002253

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД, ул. Прилеп № 33, За: инж. Юлиян Трендафилов - главен енергетик - по спецификациите, по процедурата - Лилия Георгиева тел. 052 974270, Република България 9010, Варна, Тел.: 052 974204, E-mail: vikvarna@abv.bg, Факс: 052 500991

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: http://vikvarna.com.

Адрес на профила на купувача: http://94.190.184.42/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=185.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 103002253

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД, ул. Прилеп № 33, За: деловодство, Република България 9010, Варна, Тел.: 052 746023

I.2) Основна дейност

Вода

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „ВиК – Варна ООД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
територията на действие на ”Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, Варненска област
Код NUTS: BG331
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка e избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за средно напрежение за 29 броя измервателни точки в обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, подробно описани в Раздел II - Техническа спецификация, от документацията за участие. Общо количество: до 70 000 МWh.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

до 70 000 МWh, като прогнозните количества по месеци са описани в Раздел II - Техническа спецификация, от документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
10000000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: - парична сума - банкова гаранция. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Сметката, по която участниците могат да внасят гаранциите за участие и изпълнение е IBAN BG83BUIN95611000160971; SWIFT: BUINBGSF; "Алианц Банк България" АД - клон Бизнес център "Владислав" - Варна; 1. Гаранция за участие в процедурата: 50 000 /петдесет хиляди/ лв; 2. Гаранция за изпълнение на договора: 1 % от прогнозната стойност на поръчката /без ДДС/; 3. В случай, че участникът представя банкова гаранция за участие или изпълнение на договора, трябва да представи оригинала на издадената банкова гаранция. Всяка, представена от участник, банкова гаранция следва да бъде безусловна и неотменима, издадена от банка в полза на възложителя, с посочен срок на валидност. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. В банковата гаранция за изпълнение следва да е включена възможност да се усвои изцяло или на части. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл.61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. В случай, че гаранцията за участие е банкова, срокът й на валидност трябва да бъде не по-малък от срока на валидност на офертата /180 дни/ и изрично предвидена възможност за задържането и усвояването й по реда и условията на чл. 61 от ЗОП. Условията за задържане и сроковете за освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в Проекта на договор към настоящата документация. При представяне на банкова гаранция за изпълнение срокът на нейната валидност следва да бъде минимум 25 месеца /срокът на договора + 1 месец за сключването му/. Същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части и да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща действително изразходваната активна ел. енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки. Плащането ще се извършва в лева, по банков път, съгласно клаузите в проекта на договор, представляващ неразделна част от документацията за участие в откритата процедура.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Представяне на участника, съгласно чл. 56, ал.1, т. 1 от ЗОП – попълнен и подписан образец, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, придружен от: 2.1. попълнен и подписан образец на Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице в представянето се попълват идентифицираща информация и административни данни за обединението като цяло и за всеки участник в него поотделно, като се добавят необходимия брой полета, а декларацията по чл. 47 ал. 9 от ЗОП се попълва от всеки участник в обединението. 2.2. Доказателства за изискванията на Възложителя по чл. 49 ал. 1 от ЗОП: - Заверено от участника копие на валиден лиценз за търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Минимално изискване: всеки участник да е лицензиран като търговец на електрическа енергия със статус Активен, съгласно чл. 39, във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и координатор на стандартна балансираща група. 3.Заверено копие на договора за обединение, ако участникът е обединение, което не е юридическо лице. Ако в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Желателно е в договора за създаване на обединението ясно да се описват видовете дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението и дела им. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. 4. Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 5.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълнен и подписан образец /когато е приложимо/ 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП – попълнен и подписан образец. 7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – попълнен и подписан образец 8. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал с нотариална заверка на подписа на упълномощителя) – представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител в случаите, когато това е допустимо. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата – упълномощител и упълномощен, както изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на доставките /по образец/, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка /доставка на ел. енергия по свободно договорени цени/, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на вида на доставките, стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки. Представените доказателства за извършени услуги следва да съответстват на изискванията на чл. 51 ал. 4 от ЗОП и да съдъжат информация, идентична със съдържащата се в списъка, така че да може да бъде направена категорична кореспонденция между тях. Минимално изискване: Всеки участник да има опит в изпълнението на доставки, сходни с предмета на настоящата поръчка, като докаже извършени доставки на нетно количество електрическа енергия по свободно договорени цени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, на обща стойност, съизмерима с прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка, а именно: не по-малко от 10 000 000 лв. без ДДС. 2. Заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 /или еквивалент/ с обхват „търговия с ел. енергия и координатор на стандартна балансираща група“ Минимално изискване: Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват: търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
19.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 8 BGN
Условия и начин на плащане

(1)Документацията за участие е публикувана и достъпна от деня на публикуване на обявлението в РОП, на интернет страницата на "В и К - Варна" ООД, рубрика „Профил на купувача“. Желаещите да я получат е достатъчно да я изтеглят свободно и безплатно от профила на купувача на Възложителя. Закупуването на документация за участие не е задължително условие за участие в настоящата процедура. (2) Ако лицата желаят да получат документацията и на хартиен носител, същата е платима в размер 8.00 лв. с включен ДДС. Плащането се извършва на касата на "В и К - Варна" ООД, гр. Варна, ул. Прилеп №33, ЦУ-партер или по банков път по сметка на възложителя IBAN BG83BUIN95611000160971; SWIFT: BUINBGSF; "Алианц Банк България" АД - клон Бизнес център "Владислав" - Варна. Документацията се получава от деловодството на "В и К - Варна" ООД, ул. Прилеп №33, ЦУ-партер, срещу представен платежен документ. Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Изпращането в последния случай става чрез куриер за сметка на заинтересованото лице, след получаване на писмено искане с посочени данни за издаване на фактура, телефон, адрес за кореспонденция и приложено копие на платежен документ за преведена сума за документацията за участие.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
19.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20.05.2016 г.  Час: 14:00
Място

административната сграда на “В и К – Варна” ООД, гр. Варна, ул. Прилеп №33, ЦУ, заседателна зала № 2

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно • За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие • За други лица - при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Основания за отстраняване на участник от процедурата: съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗОП, включително наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 (с изключение на т.2, т.2а, и т.6) от ЗОП. Забележка: срокът за изпълнение е 24 месеца, но началната дата на изпълнение не може да бъде по-ранна от 01.10.2016 г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.03.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ