Версия за печат

00435-2016-0025

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000

Софийска вода АД, ж.к. Младост ІV, ул. Бизнес парк №1, сграда 2А, За: Радостина Стефанова, България 1766, София, Тел.: 02 8122579, E-mail: rstefanova@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: sofiyskavoda.bg.

Адрес на профила на купувача: https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1085.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Вода

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Доставка на водомери за студена вода

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София
Код NUTS: BG412
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на водомери за студена вода

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

38421100

Описание:

Водомери

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

На доставчика не са гарантирани количества на поръчваните стоки.

Стойност, без да се включва ДДС
3765000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

26

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размер на гаранцията за участие: -Първа обособена позиция: 30 000 лв.; -Втора обособена позиция 3 500 лв.; -Трета обособена позиция: 3 250 лв.; -Четвърта обособена позиция: 900 лв. Срок на гаранцията за участие, в случай, че участникът представи банкова гаранция – минимум 150 календарни дни, считано от датата определена за краен срок за подаване на офертите. Размер на гаранцията за изпълнение – 2 (два) % от прогнозната стойност на договора. Условията й са упоменати в проекта на договор. Вид на гаранциите: -Парични по банков път с платежно нареждане по сметка на "Софийска вода" АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG07SOMB91301010307902, BIC: SOMBBGSF, като в основанието се посочват видът на гаранцията (участие/изпълнение), номерът на процедурата и обособената позиция, за която се отнася; -Отделна за всяка обособена позиция оригинална неотменима и безусловна банкова гаранция за участие/изпълнение със съответния срок. В случай на представяне на банкова гаранция от съдружник в обединение, гаранцията трябва да обезпечава задълженията на обединението. Възложителят информира участника за възможността банковата гаранцията да бъде освободена чрез предоставяне на оригинала на участника. Ангажиментът на възложителя по освобождаване на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на участника, като възложителят не се ангажира с и не дължи разходите за допълнителни потвърждения, междубанкови SWIFT съобщения и заплащането на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на участника има някакви допълнителни специфични изисквания. Всички разходи по гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнението на поръчката са за сметка на участника/изпълнителя, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за участие и за изпълнение се представят и в превод на български език.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят превежда на Доставчика дължимата сума до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на коректно съставената фактура на Изпълнителя, представена в отдел “Финансово счетоводство” на Възложителя. Финансовите условия са описани в документацията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участниците да са български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, отговарящи на изискванията на чл.46 от ЗОП и за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 (а, б, в, г, д), т.2, т.3, т.4, ал.2, т. 1, т. 2, т. 2а, т. 5, ал.5, т.1 и т.2 и чл.48 от ЗОП. Изискуеми документи (Плик 1): Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (по образец от документацията). Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец от документацията). Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец от документацията). При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата, задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 (по образец от документацията). Декларация от участника за автономност на офертата (по образец от документацията). Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Оригинал на банкова гаранция за участие или оригинал или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Декларация (по образец от документацията), че участникът няма да ползва подизпълнители или посочени видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители, и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, както и предвидените подизпълнители. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника (по образец).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Критерии за подбор и изисквания към участниците: 18.2. За периода, обхващащ последните три години, предхождащи датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил еднакви и/или сходни доставки (водомери за студена вода) на минимална стойност не по-ниска от прогнозната стойност на съответната обособена позиция за която участва: 18.2.1. За първа обособена позиция изпълнените от участника еднакви и/или сходни доставки (водомери за студена вода) следва да са на минимална стойност не по-ниска от 3 000 000 лв. без ДДС; 18.2.2. За втора обособена позиция изпълнените от участника еднакви и/или сходни доставки (водомери за студена вода) следва да са на минимална стойност не по-ниска от 350 000 лв. без ДДС; 18.2.3. За трета обособена позиция изпълнените от участника еднакви и/или сходни доставки (водомери за студена вода) следва да са на минимална стойност не по-ниска от 325 000 лв. без ДДС; 18.2.4. За четвърта обособена позиция изпълнените от участника еднакви и/или сходни доставки (водомери за студена вода) следва да са на минимална стойност не по-ниска от 90 000 лв. без ДДС; Изискуеми документи (Плик 1): Списък с изпълнени от участника през последните три години, считано до датата на подаване на офертата за участие еднакви и/или сходни доставки на водомери за студена вода на стойност не по-ниска от прогнозната стойност на съответната обособена позиция. Списъкът трябва да съдържа информация относно наименованието на предмета на доставката, периодa на изпълнение в рамките на изискуемия, стойностите на доставките през изискуемия период и възложителите (получателите) на доставките. Доказателства за извършените доставки от списъка по предходната точка, под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: К1 „Техническа оценка”; тежест: 40
Показател: К2 „Сума от предложените единични цени”; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

ТТ001497

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
13.05.2016 г.  Час: 10:00
Платими документи

ДА

Цена: 0 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се получава безплатно само от преписката на процедурата в профила на купувача на сайта на Възложителя след регистрация на участника и последващо изтегляне на всички файлове, включително комплект документация, ценови таблици и други съпътстващи документи в електронен вид, налични към момента на изтеглянето. Регистрацията на сайта на Възложителя и изтеглянето на пълния електронен комплект (вариант) на документация към момента на изтеглянето е задължително условие за подаване на оферта в настоящата процедура.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
13.05.2016 г.  Час: 10:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

Централен офис на Възложителя с адрес: град София 1766, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Срокът за възлагане на поръчки по договора е две години, считано от датата на подписването му. Срокът на действие на договора приключва 2 месеца, след изтичане на срока за възлагане на поръчки. Посочените в IV.2.1 критерий и показатели за оценка се отнасят за обособени позиции 1 и 3. Методиката за оценка за всяка от тези обособени позиции е базирана на стойностите на R на оферираните водомери и е подробно описана в документацията за участие. Оценката за обособени позиции 2 и 4 е по критерий най-ниска цена въз основа на показател за оценка „Сума от предложените единични цени“ с максимален брой точки 100, съгласно посочената в документацията методика за оценка. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства. Изискванията към участниците и изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.03.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Водомери за студена вода с номинален диаметър от 15 до 50 мм, вид съединение – „Резба”
1) Кратко описание

Водомери за студена вода с номинален диаметър от 15 до 50 мм, вид съединение – „Резба”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38421100

Описание:

Водомери

3) Количество или обем

На доставчика не са гарантирани количества на поръчваните стоки.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3000000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Комбинирани водомери за студена вода с номинален диаметър от 65 до 150 мм, вид съединение
1) Кратко описание

Комбинирани водомери за студена вода с номинален диаметър от 65 до 150 мм, вид съединение

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38421100

Описание:

Водомери

3) Количество или обем

На доставчика не са гарантирани количества на поръчваните стоки.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
350000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Водомери за студена вода с номинален диаметър от 65 до 200 мм, вид съединение – „Фланци”
1) Кратко описание

Водомери за студена вода с номинален диаметър от 65 до 200 мм, вид съединение – „Фланци”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38421100

Описание:

Водомери

3) Количество или обем

На доставчика не са гарантирани количества на поръчваните стоки.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
325000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Водомери за студена вода с номинален диаметър от 250 до 500 мм, вид съединение – „Фланци”
1) Кратко описание

Водомери за студена вода с номинален диаметър от 250 до 500 мм, вид съединение – „Фланци”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38421100

Описание:

Водомери

3) Количество или обем

На доставчика не са гарантирани количества на поръчваните стоки.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
90000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване