Версия за печат

00085-2016-0009

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски 3, За: инж. Анна Кръстева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225388, E-mail: anna.krasteva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Място/места за контакт: отдел Медицинска, компютърна техника и комуникационни системи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

Електронен достъп до информация: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски 3, За: Огняна Димитрова Никодимова, Република БЪлгария 1606, София, Тел.: 02 9225527

Място/места за контакт: ВМА-Явно деловодство-сектор Входящи

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 64- СРЕЗОВ КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ ЗА НУЖДИТЕ НА ВМА: МБАЛ – СОФИЯ

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
МБАЛ-София, ул. Георги Софийски 3
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 64- СРЕЗОВ КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ ЗА НУЖДИТЕ НА ВМА: МБАЛ – СОФИЯ. Участникът следва да представи оферта за 64 - срезов компютърен томограф, който е фабрично нов, неупотребяван, не е бил демонстрационен и не е рециклиран.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33115100

Описание:

CT скенери

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на поръчката обхваща извършване на еднократна доставка, монтаж и пускане в експлоатация, вкл. обучение на персонала на 64 срезов компютърен томограф, за който е представена подробна техническа характеристика и изисквания в Раздел IV на утвърдената документация и в Техническа спецификация - Приложение № 1 към документацията за участие. В предмета на поръчката се включват също: - Изготвяне на технологичен проект за разположение на апарата и компонентите му в помещенията и по съответните части (Ел, ОВК, КИП и автоматика и др. съобразно изискванията на производителя и приложимата нормативна уредба) на компютърния томограф; - Изготвяне на проект за лъчезащита на помещението и съгласуването му с Национален център по радиобиология и радиационна защита /НЦРРЗ/ и Агенция по ядрено регулиране /АЯР/; - Демонтаж и транспортиране на компютърния томограф на МБАЛ – София до място посочено от Възложителя в рамките на структурата на ВМА; - Демонтаж на UPS устройства към компютърния томограф на МБАЛ – София. Изпълнителят следва да извърши за негова сметка, но от името и в полза на ВМА, всички необходими действия и нормативни изисквания свързани с процеса на издаване на лицензия за употреба от АЯР.

Стойност, без да се включва ДДС
716666.66 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е в размер размер на 6500.00 /шест хиляди и петстотин/ лв. Гаранцията за изпълнение по договора е в размер 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път в лева, по набирателна сметка на ВМА: IBAN BG34BNBG96613300150601; BIC BNBGBGSD; банка БНБ, с основание – „За участие в открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 64 - срезов компютърен томограф за нуждите на ВМА, МБАЛ-София” Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да е неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя – Военномедицинска академия. В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП и името на процедурата и обособената/ите позиция/и, за която е открита. Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя – Военномедицинска академия и открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане на срока на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора. Всички разходи по представяне на гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнението на поръчката са за сметка на участника, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за участие и за изпълнение се представят и в превод на български език. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават, задържат или усвояват от Възложителя по реда и в сроковете по чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка се освобождава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Удължаване на срока на гаранциите, в случаи на удължаване на срока на валидност на офертите. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от същия закон, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансовите средства за заплащане на доставката са целеви средства за закупуване на 64 срезов компютърен томограф. Срокове на плащане: 1. Възложителят извършва 30 % авансово плащане в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след доставката на компютърния томограф и след представяне на фактура и приемо-предавателен протокол за извършена доставка. 2. Възложителят извършва 70 % окончателно плащане в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след въвеждане в редовна експлоатация на компютърния томограф и представяне на фактура, протокол за монтаж и инсталация и протокол за въвеждане в експлоатация.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Изпълнението на договора се поставя под условие. Доставката на компютърния томограф ще се извърши само при условие, че в срок от 4 (четири) месеца, от датата на подписване на договора, Изпълнителят получи от Възложителя изрично писмено уведомление за осигурено целево финансиране за закупуване на апарата. В случай, че в срок от 4 (четири) месеца от датата на подписване на договора не бъде получено изричното писмено потвърждение за осигурено целево финансиране, договорът ще се счита за прекратен. Доставката на компютърния томограф, изготвянето на необходимите проекти и документация за целите на узаконяването на апарата от АЯР е до 4 (четири) месеца от получаването на писменото потвърждение от Възложителя за наличие на целеви финансови средства. Демонтажът на компютърния томограф на МБАЛ – София ще се извърши в срок до 4 (четири) месеца от получаването на писменото подвърждение от Възложителя за наличие на целеви финансови средства. Монтажът на компютърния томограф се извършва в срок до 14 (четиринадесет дни) след доставката му. Въвеждането в експлоатация на 64- срезов компютърен томограф се извършва в срок до 2 (два) месеца след монтажа му. В този срок се извършва и обучението на персонала. Изпълнителят следва да предостави гаранционен срок на монтирания и пуснат в експлоатация 64-срезов компютърен томограф не по-малко от 36 месеца и не повече от 60 месеца, считано от датата на подписване на протокола за въвеждане в експлоатация на апарата. В предложения гаранционен срок, Изпълнителят гарантира пълна гаранция, която включва сервизна поддръжка с всички резервни части, включително и подмяна при необходимост на рентгеновата тръба.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват физически или юридически лица, както и техни обединения, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, без буква „е”, т. 2, 3 и 4, ал.2, т.1, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват физически или юридически лица, както и техни обединения, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 8, ал. 8 от ЗОП. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, т.1, 4 и 5 от ЗОП. В офертата не могат да бъдат включени като подизпълнители лица, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, без буква „е“, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП. Пликът, в който се поставя офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – оригинал, по образец; Представяне на участника, включващо административни данни и посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ (и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен – оригинал, по образец; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - оригинал, по образец; При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС – оригинал по образец; Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума; Доказателства за технически възможности и квалификация по чл. 51, ал. 1 от ЗОП, съгласно Раздел III.2.3) „Технически възможности” на обявлението за обществена поръчка; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители (ако предвижда такива), видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка - оригинал, по образец; Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв - оригинал, по образец; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - оригинал, по образец; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 за приемане условията на проекта на договора оригинал - по образец; Декларация (оригинал, свободен текст) за срока на валидност на офертата. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържа: Техническото предложение – оригинал, по образец; декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП, оригинал по образец /ако е приложимо/; Каталози и други офиц. документи, от които да са видни основните техн.характеристики и параметри за предлагания 64 - срезов компютърен томограф; Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, БДС ЕN ISO 13485:2012 или еквивалентно) на производителя за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език; ЕС сертификат или еквивалент на името на производителя в обхвата на предмета на поръчката и Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕИО за нанесена СЕ маркировка върху изделието. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценова оферта, подписана и подпечатана от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документи, доказващи икономическото и финансово състояние на участника - не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за финансово и икономическо състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган – заверено от участника копие, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката; 2.Оторизационно писмо от производителя или упълномощен представител на производителя на медицинската апаратура, с която участникът участва в процедурата, удостоверяващо права за представителство и търговия – оригинал или заверено копие на оригинала, придружено с превод на български език. В случай, че срокът на валидност на оторизацията е по-кратък, участникът представя декларация, че се задължава да поднови и поддържа оторизицията за срока на изпълнение на обществената поръчка 3. Декларация – списък чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка. Списъкът следва да съдържа имената, образованието, професионалната квалификация и професионалния опит, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго); Към списъка се описват сертификати за проведено обучение при производителя на сервизните специалисти, сертифицирани за монтаж и техническа поддръжка на медицинската апаратура, както и информация за притежаването и валидността на удостоверения за правоспособност за работа с ИЙЛ. Към списъка се прилагат декларации за ангажираност на експертите по чл. 51а от ЗОП, които не са служители на участника /ако е приложимо/. 4. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на участника за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език. 5. Заверено копие на лицензия от АЯР за работа с ИЙЛ с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания и ремонтни дейности на медицинска апаратура. 6. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия (ако не е производител).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има доказан опит в изпълнението на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка доставки – да има изпълнена поне една доставка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Забележка: За „еднакви доставки” се считат доставки на 64- срезов компютърен томограф, а за „сходни доставки” се считат доставки на компютърни томографи. 2.Участникът да е производител, вносител или търговец на едро на медицинската апаратура предмет на обществената поръчка. Когато участникът не е производител, следва да бъде оторизиран от производителя с права за представителство и търговия с предлаганата медицинска апаратура. Срокът на оторизация следва да е еднакъв със срока на изпълнение на обществената поръчка. 3. Участникът да разполага с минимум 2 сервизни специалисти на трудов или граждански договор, сертифицирани от производителя за монтаж, демонтаж и техническа поддръжка на предлаганата медицинска апаратура. Сервизните специалисти следва да притежават правоспособност за работа с ИЙЛ, извършващи техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания и ремонтни дейности на апаратурата, представляваща източник на йонизиращи лъчения. Сервизните специалисти трябва да притежават опит в инсталирането или техническото обслужване на поне един апарат, еквивалентен на предлаганата от участника медицинска апаратура. 4. Участникът да има внедрена система за управление на качеството или еквивалентна, в обхвата на предмета на процедурата 5. Участникът да е лицензиран за работа с ИЙЛ с цел монтаж, демонтаж, техническо обслужване, измервания и ремонтни дейности на медицинската апаратура предмет на обществената поръчка. 6. Участникът да притежава регистрация по чл.77 от Закона за медицинските изделия.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Показател К1: „Цена” ; тежест: 40
Показател: Показател К2: „Гаранционен срок” ; тежест: 10
Показател: Показател К3: „Технически характеристики”; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление в профила на купувача

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 050 - 082916 от 11.03.2016 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
03.05.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя безплатно пълен достъп до документацията по електронен път на интернет-страницата на Военномедицинска академия – рубрика „Профил на купувача” на адрес: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/. Само когато участник изиска документацията за участие да му бъде изпратена за негова сметка, документацията се заплаща в размер на 6 (шест) лева, чрез превод по сметка на Възложителя BG43 BNBG 9661 3100 1506 01 BIC BNBGBGSD и след представяне на доказателство за извършено плащане.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
03.05.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 04.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

София, ВМА - партер, зала №10

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При извършване на действия на комисията по чл. 68, ал. 4 и 5 , могат да присъстват участниците в тях или упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и наюридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосочените лица е необходимо да представят следните документи: документ за самоличност, за упълномощените представители и нотариално заверено пълномощно, за представителите на медиите - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното им положение, по силата на което лицето има право да присъства

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Методика за оценка на офертите, показатели за оценка и относителната им тежест: Общата комплекса оценка (КО) се определя по следната формула: КО = K1 + К2 + К3 Показател К1: „Цена” с максимален възможен брой точки 40. Участникът с най-ниска цена получава максимален брой точки, а предложенията на всички останали участници се оценяват с точки изчислени по следната формула: Най-ниско ценово предложение К1 = ---------------------------------------------------- х 40 Ценово предложение на участника Показател К2: „Гаранционен срок” с максимален възможен брой точки 10. Участникът предложил най-дълъг гаранционен срок получава максимален брой точки, а предложенията на всички останали участници се оценяват с точки изчислени по следната формула: Гаранционен срок, предложен от участника К2 = ----------------------------------------------------------- х 10 Най-дълъг предложен гаранционен срок ВАЖНО !: Минималният гаранционен срок предложен от участника, трябва да бъде не по-малък от 36 (тридесет и шест) месеца. Максималния гаранционен срок предложен от участника, трябва да бъде не по-голям от 60 (шестдесет) месеца. Предложения гаранционен срок трябва да включва сервизна поддръжка с труд, резервни части и подмяна на рентгенова тръба при необходимост. Участник предложил по-малък гаранционен срок или по-голям се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата и предложението му не се взема предвид в методиката за оценка на офертите. Показател К3: „Технически характеристики” : К3=К3,1+К3,2+К3,3+К3,4+К3,5, където: К3.1: „Топлинен капацитет на анода” с максимален възможен брой точки: 10т. Офертата с предложен най-голям физически/реален Топлинен капацитет на анода в MHU получава 10т. Второто по големина предложение получава 5т., третото – 3т., четвъртото – 1т. и всички останали – 0т. К3.2: „ Площ на малкия фокус на тръбата в кв. мм” с максимален възможен брой точки: 10 т. • Оферта с Площ на малкия фокус на тръбата по-малка или равна на 0,5 кв. мм получава 10т. • Оферта с Площ на малкия фокус на тръбата в диапазона от 0,51 до 0,6 кв. мм - получава 5т. • Оферта с Площ на малкия фокус на тръбата в диапазона от 0,61 до 0,7 кв. мм - получава 3т , • Оферта с Площ на малкия фокус на тръбата над 0,7 кв. мм - получава 1т. К3.3. „Ниско-контрастна резолюция” с максимален възможен брой точки: 10т. Офертата с нискоконтрастна резолюция със способност за разпознаване на обект с размер не по-голям от 4 мм получава 10т. Офертата с нискоконтрастна резолюция със способност за разпознаване на обект с размер над 4 мм получава 5т. К3.4. „Пространствена разделителна способност” с максимален възможен брой точки: 10т. Офертата с предложена най-голяма Пространствена разделителна способност в lp/cm получава 10т. Второто по големина предложение получава 5 т., третото – 3 т., четвъртото – 1т. и всички останали – 0т. К3.5. „Матрица на реконструкция” с максимален възможен брой точки: 10т. Офертата с предложена най-голяма Матрица на реконструкция получава 10 т. Второто по големина предложение получава 5т., третото – 3т., четвъртото – 1т. и всички останали – 0т. 2. Само офертите, отговарящи на техническите параметри/характеристики и на предварително обявените от Възложителя условия ще бъдат оценявани от комисията по методиката за оценка. 3. На първо място се класира офертата, която има най-голям сбор точки по комплексна оценка. Останалите оферти се класират в низходящ ред.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.03.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ