Версия за печат

00704-2016-0001

BG-гр. Севлиево:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2 от 21.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БЯЛА ЕООД, ул. Н. Петков № 6, За: Кристиян Даскалов, Република България 5300, гр. Севлиево, Тел.: 0675 33557, E-mail: bjala@abv.bg, Факс: 0675 33555

Място/места за контакт: гр. Севлиево, ул. Н. Петков № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik-sevlievo.com.

Адрес на профила на купувача: www.vik-sevlievo.com.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.9 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на горива за моторните превозни средства и за отопление на сгради - бензин безоловен А 95-Н (CPV код 09132100-4) - 10 000 л +/- 20 %, дизелово гориво CPV код 09134200-9) - 45 000 л +/- 20 %, газ Пропан-Бутан (CPV - 09122000-0 )-4 000 л +/- 20 % и газьол - за отопление (CPV код 09134000-7) - 10 000 л +/- 20 %. Срок на доставката: 12 месеца. Доставчикът да има обект за продажби на горива на дребно в гр. Севлиево, и да поддържа обекта в действие за срока на договора, с работно време минимум 12 часа в денонощие.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обекта на поръчката е доставка на стоки, определени от списък предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища /ДКСБТ/ и одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/, съгласно Приложение към чл. 38, ал. 1 от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Кристиян Даскалов
Длъжност: Управител