Версия за печат

01118-2016-0002

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 0094-514 от 02.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул.Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Георги Грудев - началник на отдел ОП, България 1000, София, Тел.: 02 9492324, E-mail: ggrudev@esmis.government.bg, Факс: 02 9818787

Място/места за контакт: гр. София, ул. Ген.Й.В.Гурко № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg..

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: ИА ЕСМИС изгражда, поддържа, развива, експлоатира и управлява Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при обявяване на извънредно положение, военно положение и/или положение на война.


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Фактическа обстановка: Понастоящем възложителят е в хипотеза на обявена с Решение № 0094-502 от 01.03.2016 г. и неприключила открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“. Вследствие на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Охрана на централно управление на ИА ЕСМИС, Обособена позиция № 2 – Охрана на обекти на ИА ЕСМИС на територията на Р. България (открита с решение 0094-2260 от 30.06.2014 г.), Възложителят сключва договори за изпълнение на поръчката в частта за Обособени позиции № 1 и 2 с участника определен за изпълнител – „Асо Панема“ ООД. Съгласно посоченото в разпоредбата на чл. 17, ал. 1, т. 3 от договори с № 39 и 40 от 13.10.2014 г. (сключени между ИА ЕСМИС и „Асо Панема“ ООД), договорът може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните. С писмо, наш вх. № 0094 - 462/26.02.2016 г., изпълнителят по горепосочените договори „Асо Панема“ ООД, позовавайки се на цитираната договорна разпоредба, уведомява Възложителя, че в едномесечен срок, считано от 26.02.2016 г., договорите ще бъдат прекратени. В тази връзка възложителят предприема действия по стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, открита с Решение № 0094-502 от 01.03.2016 г. Мотиви за избор на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП: Технологичното време за приключване на обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, открита с Решение № 0094-502 от 01.03.2016 г., изключва възможността същата да бъде приключена със сключване на договор (в чиито обхват попадат дейностите по охрана, включени в обявената през 2014 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка, обособена в две позиции) до изтичане на едномесечното предизвестие за прекратяване на Договори № 39 и 40 от 13.10.2014 г. По силата на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП възложителят взема решение за възлагане на обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление. Считаме, че това правно основание е налице и възложителят може да вземе решение за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление за периода до сключване на договор за възлагане на дейностите предмет на настоящата поръчка, вследствие на влязло в сила решение за избор на изпълнител на открита с Решение № 0094-502 от 01.03.2016 г. процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”. Продължава в раздел VII: Друга информация.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„Телепол“ ЕООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продължение от раздел V.1) Мотиви за избора на процедура. Възложителят в този случай се позовава на правно основание, което едновременно изисква кумулативното наличие на следните основни елементи: •необходимост от предприемане на неотложни действия; •същите са породени от настъпване на изключителни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби („ДР“) на ЗОП (могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя. Изключително обстоятелство е и последващото възникване на опасност за националната сигурност, за отбраната на страната); •за преодоляване на последиците не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление по ЗОП. Не на последно място следва да се обърне внимание на обстоятелството, че обектите на ИА ЕСМИС, включително и ЦУ на ИА ЕСМИС са свързани с експлоатацията и поддържането на електронна съобщителна инфраструктура, която се използва в условия на кризи и бедствия, съгласно посоченото в Закона за защита при бедствия. При кризисни ситуации комуникационната свързаност, осъществявана чрез ЕЕСМ, между органите на държавното управление често се оказва единствено функционираща. Също така агенцията поддържа и администрира интегрирана информационно-комуникационна среда за нуждите на електронното управление и за нуждите на националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Повикванията към номер 112 имат пряко отношение за запазването на живота, здравето и сигурността на населението на Република България, тъй като това е единствения номер на национално ниво за свързване със службите за спешна помощ – полиция, бърза помощ, пожарна. Акцентирам върху обстоятелството, че липсата на охрана на обектите и складовите бази на ИА ЕСМИС ги излага на съществен риск от посегателства, които на свой ред могат да доведат до прекъсване на връзки по Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя. Предвид на изложеното, считам, че са налице всички изискуеми законови основания за възлагане на посочената обществена поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, чрез процедура на договаряне без обявление.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Красимир Йорданов Симонски
Длъжност: Изпълнителен директор на ИА ЕСМИС