Версия за печат

BG-Бургас: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

Община Бургас, ул. Александровска № 26, За: Дирекция Обществени поръчки, Р България 8000, Бургас, Тел.: 056 907242, E-mail: d.georgieva@burgas.bg, Факс: 056 841996

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/894.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по дванадесет обособени позиции”

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. Бургас

код NUTS

BG341

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
3442720.96 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по дванадесет обособени позиции”
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас, ул. Дебелт №11, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Възраждане бл.38, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл.8, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Братя, Миладинови бл. 65, вх. 1 и 2, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл. 7, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл,32, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл. 67 вх.1, 2 и 3, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл.117 от 1 до 7, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл. 59 и бл.59 А.
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Сграда с административен адрес гр.Бургас, ул. Дебелт №11 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Възраждане бл.38 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл.8 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл. 65, вх. 1 и 2 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл. 7 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл,32 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл. 67 вх.1, 2 и 3 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл.117 от 1 до 7 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл. 59 и бл.59 А

Прогнозна стойност, без да
235757.48 BGN


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас, ул. Св.Климент Охридски 22 и ул.Св.Патриарх Евтимий 25, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница 17, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница бл.28, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница 36, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница бл.10, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница бл.18, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница бл.15, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к Зорница-бл.14.
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Сграда с административен адрес гр.Бургас, ул. Св.Климент Охридски 22 и ул.Св.Патриарх Евтимий 25, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница 17, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница бл.28, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница 36, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница бл.10, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница бл.18, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница бл.15, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к Зорница-бл.14.

Прогнозна стойност, без да
255086.25 BGN


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.69, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.13, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.70, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.76, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.21, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл. 89, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.12, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ул. Цар Симеон І-111, Сграда с административен адрес гр.Бургас,ул. Вардар №1.
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71000000, 71521000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Строителен надзор по време на строителството

3) Количество или обем

Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.69, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.13, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.70, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.76, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.21, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл. 89, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.12, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ул. Цар Симеон І-111, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ул. Вардар №1.

Прогнозна стойност, без да
248877.83 BGN


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.49, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.48, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.3, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.37, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.54, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков, бл.5, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.40, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.1-В, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.2
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.49 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.48 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.3 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.37 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.54 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков, бл.5 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.40 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.1-В Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.2

Прогнозна стойност, без да
344103.6 BGN


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл. 4, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.33, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.75, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.51, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.68А, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.62, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.34, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.6, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.36.
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл. 4 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.33 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.75 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.51 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.68А Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.62 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.34 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.6 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.36

Прогнозна стойност, без да
393819.53 BGN


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.27, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.47, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл. 25, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.18, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Славейков бл.9, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл. 20 А, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.32, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл. 30 - 5,6,7,8, Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.38.
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.27 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.47 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл. 25 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.18 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Славейков бл.9 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл. 20 А Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.32 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл. 30 - 5,6,7,8 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.38

Прогнозна стойност, без да
363746.06 BGN


Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.42 А, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.8, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.19, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.33, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.31, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.17, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл 58, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.22.
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.42 А Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.8 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.19 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.33 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.31 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.17 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл 58 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.22

Прогнозна стойност, без да
228240 BGN


Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Изгрев бл.67, Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Изгрев бл.72 вх.3,4,5 и 6, Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Изгрев бл. 30, Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Изгрев бл.9,Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Изгрев бл.71,Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Изгрев бл.41,Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Изгрев бл.23, вх. 5,6,7,8.
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.67 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.72 вх.3,4,5 и 6 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл. 30 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.9 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.71 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.41 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.23, вх. 5,6,7,8

Прогнозна стойност, без да
246832.5 BGN


Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.15,Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Изгрев, бл.54,Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Изгрев бл.21,Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Изгрев бл.4,Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.86, вх.3,4,5,6,Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл. 24,Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Изгрев бл.38,Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Изгрев, бл.61
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.15 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев, бл.54 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.21 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.4 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.86, вх.3,4,5,6 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл. 24 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.38 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев, бл.61

Прогнозна стойност, без да
308792.48 BGN


Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Меден Рудник бл.127 ,Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.19,Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден рудник бл. 26,Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к Меден Рудник бл.27,Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 132,Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.50, вх.4,5 и 6 ,Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 115, вх.1,2,Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Меден Рудник бл.64.
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Сграда с административен адрес гр.Бургас, "ж.к. Меден Рудник бл.127 " Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.19 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден рудник бл. 26 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к Меден Рудник бл.27 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 132 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.50, вх.4,5 и 6 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 115, вх.1,2 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.64

Прогнозна стойност, без да
226897.61 BGN


Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.111, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.99, Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Меден Рудник бл.46, вх. 1,2,3,4 и 5, Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Меден Рудник бл.65, вх. 3,4,5,6,7 и 8, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.116, Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Меден рудник бл.70, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.69, Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Меден Рудник бл.47.
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.111 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.99 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.46, вх. 1,2,3,4 и 5 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.65, вх. 3,4,5,6,7 и 8 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.116 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден рудник бл.70 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.69 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.47

Прогнозна стойност, без да
242981.59 BGN


Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Меден Рудник бл.67, вх.1,2,3,4,5, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.44, вх.1,2,3,4 и 5, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.108, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.110, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.55, вх.5,6, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 131, Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.126
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.67, вх.1,2,3,4,5 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.44, вх.1,2,3,4 и 5 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.108 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.110 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.55, вх.5,6 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл. 131 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.126

Прогнозна стойност, без да
211586.03 BGN