Версия за печат

00475-2016-0001

BG-с.Невестино: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Невестино, ул. Владимир Поптомов №17, За: Десислава Йорданова, РБългария 2595, с.Невестино, Тел.: 07915 2230, E-mail: obshtinanevestino@abv.bg, Факс: 07915 2210

Място/места за контакт: с.Невестино, ул. Владимир Поптомов №17

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://obshtinanevestino.kncity.info/index.php/proceduri-zop/item/52-dostavka-na-spetzializirani-avtomobili-za-nuzhdite-na-obshtina-nevestino-v-dve-obosobeni-pozitzii-1-obosobena-pozitziya-1-dostavka-na-1-broi-kombiniran-bager-tovarach-2-obosobena-pozitziya-2-dostavka-na-spetzializirano-transportno-sredstvo-za-hora-s-uvre.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на община Невестино в две обособени позиции: 1.Обособена позиция 1.”Доставка на 1 брой Комбиниран багер-товарач” 2. Обособена позиция 2. „ Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания”по Проект: «Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино”, Договор № BG05M9OP001-2.002-0211-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.002 «Независим живот» по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: с.Невестино
Код NUTS: BG415
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Един брой Комбиниран багер-товарач Един брой специализирано транспортно средство за хора с увреждания

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Един брой Комбиниран багер-товарач, максимална стойност 100 000 лв /сто хиляди / лева без ДДС Един брой специализирано транспортно средство за хора с увреждания , максимална стойност 58 000 /петдесет и осем хиляди / лв. без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС
158000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

40


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранции за участие: . Гаранцията за участие в настоящата обществена поръчка е в размер на 1% от стойността на поръчката за съответната обособена позиция: за Обособена позиция 1. „Доставка на 1 брой Комбиниран багер-товарач ”- 1000 лв. /Хиляда лева/, за Обособена позиция 2. „ Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания” 580,00 /петстотин и осемдесет лева/. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни считано от крайния срок за подаване на офертата и в нея да е изрично посочено, че се представя за настоящата обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе парична гаранция за участие по банков път, то това следва да се извърши с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на община Невестино, по следната сметка: Сметка в лв (BGN) IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301 BIC Code: SOMBBGSF Наименование на банката: Банка ДСК, ЕАД, ФЦ-Кюстендил. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя. Гаранция за изпълнение: Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора за обществена поръчка за съответната обособена позиция, без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора. При представяне на гаранцията във вид на платежното нареждане - паричната сума се внася по сметка на община Невестино IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, или сметка в евро: IBAN: BG 80 SOMB 9130 36 33008302 към Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6, на името на Столична община, дирекция "Финанси"; Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи за издаването на гаранциите се поемат от Изпълнителя. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от размера, който е определен в настоящите указания. Разходите за евентуалното усвояване на гаранциите се поемат от Възложителя. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61, ал.1 от ЗОП или да я усвои съгласно чл.61, ал.2 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

По обособена позиция 1. заплащането ще се извърши от бюджета на община Невестино /цената на доставката предмет на настоящия договор/ до 30 /тридесет работни дни/ след приемането на специализираното транспортно средство, с подписването на приемателно - предавателен протокол за изпълнената доставка между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и определения представител на Възложителя, и одобряването на представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. По обособена позиция 2.Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя и двустранно подписан приемо-предавателен протокол. В описателната част на фактурата задължително се вписва следния текст: „Разходът е по договор …….в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-162-С001, ОП «Развитие на човешките ресурси”, съфинсиран от ЕСФ на ЕС за проект„ Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино». Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от 10(десет) дни от представената фактура.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия от Възложителя, съгласно чл.46 от ЗОП. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.47, ал.1, т.1, букви а), б), в), г) и д), т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.5 и ал.5 от ЗОП, както и на ограниченията, предвидени в чл.55, ал.5, ал.6 и ал.7 от ЗОП. Обединение: В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, членовете на обединението подписват договор за създаване на обединение. Договорът трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: A) всички членове на обединението са отговорни солидарно при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; B) всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура. В договора за обединение Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. Когато в договора не е посочено лице, което представлява участниците в обединението се прилага и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. В него те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата, освен в случаите по чл.54, ал.2 от ЗОП. В договорът за създаване на обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. Копие на договорът за създаване на обединение задължително се прилага към офертата на участника. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага в офертата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка; Подизпълнители: Когато се предвижда участие на подизпълнителис които ще сключи договор за подизпълнение, той е длъжен да: 1. посочи в офертата си видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; 2. уведоми възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на изпълнение на договора за обществена поръчка. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по ал. 2. на чл. 45а от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В настоящата обществена поръчка няма поставено изискване за икономическо и финансово състояние на участниците
Минимални изисквания: В настоящата обществена поръчка няма поставено изискване за икономическо и финансово състояние на участниците
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на съответствие с изискването на т.1 Участниците представят копие на валиден сертификатISO 9001:2008 – система за управление на качеството с обхват, сходен с обхвата на поръчката или негов еквивалент . 2. За доказване на съответствие с изискването на т.2 участниците представят Копие на валиден сертификат ISO 14001:2004– Системи за управление на околната среда или еквивалент с обхват сходен с обхвата на поръчката или еквивалент. За доказване на съответствието с т.3, Участниците в процедурата предоставят заверено копие от документи удостоверяващи, че гаранцията на автомобилите е предоставена от производителя. 4.За доказване на съответствието с изискването на т.4 участниците предстaвят заверено копие и легализиран превод на европейски сертификат за съответствие на предлаганите автомобили.
Минимални изисквания: 1.Участниците трябва да притежават валиден сертификат или негов еквивалент за ISO 9001:2008 – система за управление на качеството с обхват, сходен с обхвата на поръчката. 2. Участниците трябва да притежават валиден сертификат или негов еквивалент за ISO 14001:2004– Системи за управление на околната среда, с обхват сходен с обхвата на поръчката. 3. Участниците в процедурата трябва да предоставят документи удостоверяващи, че гаранцията на автомобилите е предоставена от производителя. Участниците трябва да представят европейски сертификат за съответствие на предлаганите автомобили.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: „предлагана цена” К1; тежест: 40
Показател: „срок за доставка” К2 ; тежест: 10
Показател: «съответствие на техническата спецификация» К3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
01.04.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
01.04.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

ES
Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.04.2016 г.  Час: 11:00
Място

с.Невестино

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в посочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в сградата на община Невестино, област Кюстендил, ул. "Владимир Поптомов» №17, ет.2. Посочената дата може да бъде променена от Възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за такава промяна. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на община Невестино www.obshtinanevestino.kncity.info, Раздел „Профил на купувача“ най- малко два работни дни преди тяхното отваряне.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Финансирането на обособена позиция 1 "Доставка на комбиниран багер-товарач" е от бюджета на община Невестино Финансирането на обособена позиция 2 "Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания” е по проект„ Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино” по Договор за предоставяне на финансова помощ рег.№BG05M9OP001-2.002-162-С001,процедуря BG05M9ОР001-2.002 "Независим живот" по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Невестино, ул.Владимир Поптомов№17, РБългария 2595, с.Невестино, Тел.: 07915 2230, E-mail: obshtinanevestino@abv.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.obshtinanevestino.kncity.info.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на 1 брой Комбиниран багер-товарач
1) Кратко описание

Доставка на 1 брой Комбиниран багер-товарач

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

43250000

Описание:

Товарачни машини с челно товарене

3) Количество или обем

1 брой Комбиниран багер-товарач

Прогнозна стойност, без ДДС
100000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 40

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания”по Проект: «Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино”, Договор № BG05M9OP001-2.002-0211-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.002 «Независим живот» по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
1) Кратко описание

Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34115200

Описание:

Моторни превозни средства за превоз на по-малко от десет пътника

3) Количество или обем

1 брой специализирано транспортно средство за хора с увреждания”

Прогнозна стойност, без ДДС
58000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 40