Версия за печат

BG-Бургас: Строителство

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

Община Бургас, ул. Александровска 26, За: Анелия Ангелова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: a.angelova@burgas.bg, Факс: 056 860912

Място/места за контакт: Дирекция ОП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/894/25432.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособени позиции:ОП№1Сграда с административен адрес гр.Бургас,ул.Дебелт№11;ОП№2Сграда с административен адрес гр.Бургас, Цар Симеон І-111;ОП№ 3Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Бр.Миладинови бл.8;ОП№4Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Бр. Миладинови бл. 65,вх.1 и 2;ОП№5Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Бр.Миладинови бл.7;ОП№6Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Възраждане бл.38;ОП№7Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Бр. Миладинови бл.59 и бл.59А;ОП№8Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.49;ОП№9Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.48;ОП№10Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Славейков бл.3;ОП№11Сграда с административен адрес гр.Бургас,к-с Славейков бл.37;ОП№12Сграда с административен адрес гр.Бургас, к.с Славейков бл.54;ОП№13Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков, бл.5;ОП №14Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.40;ОП № 15Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.1В;ОП№16Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.кСлавейков бл.2;ОП№17Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл. 4;ОП№18Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.33;ОП№19Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.75;ОП№20Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.51;ОП№21Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.68А;ОП№22Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.34;ОП№23Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.6;ОП№24Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.36;ОП№25Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.27;ОП№26Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.47;ОП№27Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.кСлавейков бл.25;ОП№28Сграда с административен адрес гр.Бургас,к-с Славейков бл.18;ОП№29Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.9;ОП№30Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл. 20А;ОП№31Сграда с административен адрес гр.Бургас,к-с Славейков бл.32;ОП№32Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.СЛАВЕЙКОВ бл.30-5,6,7,8;ОП№33Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.38;ОП№34Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.42 А;ОП№35Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.8;ОП№36Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к Изгрев бл.19;ОП№37Сграда с административен адрес гр.Бургас, к-сИзгрев бл.33;ОП№38Сгр. с адм. адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев, бл.31;ОП№39Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.17;ОП№40Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл58;ОП№41Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.127;ОП№42Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж,к М.Рудник, бл.50,вх.4,5 и 6;ОП№43Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл. 115, вх.1,2;ОП№44Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.64;ОП№45Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник, бл.111;ОП№46Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.99;ОП№47Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.46, вх.1,2,3,4 и 5;ОП№48Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.65, вх. 3,4,5,6,7 и 8;ОП№49Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник, бл.116;ОП№50Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник бл.70;ОП№51Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,жк.М.Рудник бл.69;ОП№52Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник бл.47;ОП№53Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник бл.67, вх.1,2,3,4,5;ОП№54Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к М. Рудник бл.44, вх.1,2,3,4 и 5;ОП№55Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник, бл.108;ОП№56Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник , бл.110;ОП№57Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.55, вх.5,6;ОП№58Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.131;ОП№59Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.126

II.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството

Строителство

Основна площадка или място на изпълнение на строителството

на територията на гр. Бургас

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
78397993.16 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: „Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособени позиции:ОП№1Сграда с административен адрес гр.Бургас,ул.Дебелт№11;ОП№2Сграда с административен адрес гр.Бургас, Цар Симеон І-111;ОП№ 3Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Бр.Миладинови бл.8;ОП№4Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Бр. Миладинови бл. 65,вх.1 и 2;ОП№5Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Бр.Миладинови бл.7;ОП№6Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Възраждане бл.38;ОП№7Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Бр. Миладинови бл.59 и бл.59А;ОП№8Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.49;ОП№9Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.48;ОП№10Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Славейков бл.3;ОП№11Сграда с административен адрес гр.Бургас,к-с Славейков бл.37;ОП№12Сграда с административен адрес гр.Бургас, к.с Славейков бл.54;ОП№13Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков, бл.5;ОП №14Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.40;ОП № 15Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.1В;ОП№16Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.кСлавейков бл.2;ОП№17Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл. 4;ОП№18Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.33;ОП№19Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.75;ОП№20Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.51;ОП№21Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.68А;ОП№22Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.34;ОП№23Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.6;ОП№24Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.36;ОП№25Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.27;ОП№26Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.47;ОП№27Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.кСлавейков бл.25;ОП№28Сграда с административен адрес гр.Бургас,к-с Славейков бл.18;ОП№29Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.9;ОП№30Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл. 20А;ОП№31Сграда с административен адрес гр.Бургас,к-с Славейков бл.32;ОП№32Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.СЛАВЕЙКОВ бл.30-5,6,7,8;ОП№33Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.38;ОП№34Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.42 А;ОП№35Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.8;ОП№36Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к Изгрев бл.19;ОП№37Сграда с административен адрес гр.Бургас, к-сИзгрев бл.33;ОП№38Сгр. с адм. адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев, бл.31;ОП№39Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.17;ОП№40Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл58;ОП№41Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.127;ОП№42Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж,к М.Рудник, бл.50,вх.4,5 и 6;ОП№43Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл. 115, вх.1,2;ОП№44Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.64;ОП№45Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник, бл.111;ОП№46Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.99;ОП№47Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.46, вх.1,2,3,4 и 5;ОП№48Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к.М.Рудник бл.65, вх. 3,4,5,6,7 и 8;ОП№49Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник, бл.116;ОП№50Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник бл.70;ОП№51Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,жк.М.Рудник бл.69;ОП№52Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник бл.47;ОП№53Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.кМ.Рудник бл.67, вх.1,2,3,4,5;ОП№54Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к М. Рудник бл.44, вх.1,2,3,4 и 5;ОП№55Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник, бл.108;ОП№56Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник , бл.110;ОП№57Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.55, вх.5,6;ОП№58Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.131;ОП№59Сгр. с адм. адрес гр.Бургас,ж.к М.Рудник бл.126
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр.Бургас,ул.Дебелт№11
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр.Бургас, ул.Дебелт№11

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр.Бургас,ул.Дебелт№11

Прогнозна стойност, без да
1371368 BGN


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Бургас, Цар Симеон І-111
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, Цар Симеон І-111

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, Цар Симеон І-111

Прогнозна стойност, без да
1267028 BGN


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Бр.Миладинови бл.8
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 3 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Бр.Миладинови бл.8

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 3 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Бр.Миладинови бл.8

Прогнозна стойност, без да
623524 BGN


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Бр. Миладинови бл. 65,вх.1 и 2
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 4 Сграда с административен адрес гр. Бургас,ж.к.Бр. Миладинови бл. 65,вх.1 и 2

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 4 Сграда с административен адрес гр. Бургас,ж.к.Бр. Миладинови бл. 65,вх.1 и 2

Прогнозна стойност, без да
592888 BGN


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Бр.Миладинови бл.7
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 5 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Бр.Миладинови бл.7

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция 5 Сграда с административен адрес гр. Бургас,ж.к. Бр.Миладинови бл.7

Прогнозна стойност, без да
1451732 BGN


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Възраждане бл.38
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 6 Сграда с административен адрес гр. Бургас,ж.к.Възраждане бл.38

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 6 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Възраждане бл.38

Прогнозна стойност, без да
908276 BGN


Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Бр. Миладинови бл.59 и бл.59А
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №7 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Бр. Миладинови бл.59 и бл.59А

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №7 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Бр. Миладинови бл.59 и бл.59А

Прогнозна стойност, без да
1586361.68 BGN


Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Славейков бл.49
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 8 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Славейков бл.49

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 8 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Славейков бл.49

Прогнозна стойност, без да
1191781.84 BGN


Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.48
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 9 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.48

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 9 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.48

Прогнозна стойност, без да
1191781.84 BGN


Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Славейков бл.3
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 10 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Славейков бл.3

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 10 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Славейков бл.3

Прогнозна стойност, без да
1482925.96 BGN


Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, к-с Славейков бл.37
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №11 Сграда с административен адрес гр. Бургас, к-с Славейков бл.37

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №11 Сграда с административен адрес гр. Бургас, к-с Славейков бл.37

Прогнозна стойност, без да
2324932 BGN


Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас, к.с Славейков бл.54
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №12 Сграда с административен адрес гр.Бургас, к.с Славейков бл.54

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №12 Сграда с административен адрес гр.Бургас, к.с Славейков бл.54

Прогнозна стойност, без да
574032.8 BGN


Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков, бл.5
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №13 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков, бл.5

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №13 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков, бл.5

Прогнозна стойност, без да
1514148.04 BGN


Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.40
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №14 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.40

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №14 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.40

Прогнозна стойност, без да
2324932 BGN


Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.1В
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №15 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.1В

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №15 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.1В

Прогнозна стойност, без да
1493161.64 BGN


Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас,ж.к.“Славейков“ бл.2
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №16 Сграда с административен адрес гр. Бургас,ж.к.“Славейков“ бл.2

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №16 Сграда с административен адрес гр. Бургас,ж.к.“Славейков“ бл.2

Прогнозна стойност, без да
1482925.96 BGN


Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.4
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №17 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.4

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №17 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.4

Прогнозна стойност, без да
1482925.96 BGN


Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.33
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №18 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.33

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №18 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.33

Прогнозна стойност, без да
2324932 BGN


Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.75
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №19 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.75

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №19 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.75

Прогнозна стойност, без да
574032.8 BGN


Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.51
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №20 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.51

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №20 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Славейков бл.51

Прогнозна стойност, без да
1688104.28 BGN


Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.68А
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №21 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.68А

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №21 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.68А

Прогнозна стойност, без да
484356.64 BGN


Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.34
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №22 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.34

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №22 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.34

Прогнозна стойност, без да
2324932 BGN


Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.6
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №23 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.6

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №23 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.6

Прогнозна стойност, без да
1887648.24 BGN


Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.36
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №24 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.36

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №24 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.36

Прогнозна стойност, без да
2324932 BGN


Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.27
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №25 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.27

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №25 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.27

Прогнозна стойност, без да
2324932 BGN


Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.47
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №26 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.47

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №26 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.47

Прогнозна стойност, без да
1191781.84 BGN


Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.25
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №27 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.25

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №27 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.25

Прогнозна стойност, без да
1514148.04 BGN


Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.18
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №28 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.18

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №28 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.18

Прогнозна стойност, без да
1514148.04 BGN


Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.9
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №29 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.9

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №29 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.9

Прогнозна стойност, без да
2324932 BGN


Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.20 А
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №30 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.20 А

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №30 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.20 А

Прогнозна стойност, без да
484356.64 BGN


Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.32
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №31 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.32

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №31 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.32

Прогнозна стойност, без да
1514148.04 BGN


Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.30-5,6,7,8
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №32 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.30-5,6,7,8

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №32 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.30-5,6,7,8

Прогнозна стойност, без да
1162466 BGN


Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.38
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №33 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.38

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №33 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Славейков бл.38

Прогнозна стойност, без да
2324932 BGN


Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.42 А
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 34 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.42 А

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 34 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.42 А

Прогнозна стойност, без да
479816 BGN


Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.8
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 35 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.8

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 35 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.8

Прогнозна стойност, без да
1642356 BGN


Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.19
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №36 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.19

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №36 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.19

Прогнозна стойност, без да
1742700 BGN


Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.33
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №37 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.33

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №37 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.33

Прогнозна стойност, без да
1742700 BGN


Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.31
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №38 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.31

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №38 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.31

Прогнозна стойност, без да
580900 BGN


Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.17
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №39 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.17

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №39 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.17

Прогнозна стойност, без да
580900 BGN


Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.58
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №40 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.58

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №40 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к.Изгрев бл.58

Прогнозна стойност, без да
1069300 BGN


Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.127
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №41 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.127

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №41 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.127

Прогнозна стойност, без да
1183433.16 BGN


Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.50 вх.4,5 и 6
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №42 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.50 вх.4,5 и 6

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №42 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.50 вх.4,5 и 6

Прогнозна стойност, без да
825237.64 BGN


Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.115, вх.1,2
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №43 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.115, вх.1,2

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №43 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.115, вх.1,2

Прогнозна стойност, без да
578277.44 BGN


Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.64
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 44 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.64

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 44 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.64

Прогнозна стойност, без да
1202596.2 BGN


Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.111
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 45 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.111

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 45 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.111

Прогнозна стойност, без да
1094964.68 BGN


Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.99
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №46 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.99

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №46 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.99

Прогнозна стойност, без да
772335.04 BGN


Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.46, вх.1,2,3,4 и 5
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №47 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.46, вх.1,2,3,4 и 5

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №47 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.46, вх.1,2,3,4 и 5

Прогнозна стойност, без да
1260409.44 BGN


Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.65, вх.3,4,5,6,7 и 8
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №48 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.65, вх.3,4,5,6,7 и 8

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №48 Сграда с административен адресгр.Бургас,ж.к Меден Рудник бл.65, вх.3,4,5,6,7 и 8

Прогнозна стойност, без да
1654314.4 BGN


Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.116
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 49 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.116

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 49 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.116

Прогнозна стойност, без да
809336.52 BGN


Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.70
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №50 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.70

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №50 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.70

Прогнозна стойност, без да
1116364 BGN


Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.69
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №51 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.69

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №51 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.69

Прогнозна стойност, без да
2002096.64 BGN


Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.47
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №52 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.47

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №52 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.47

Прогнозна стойност, без да
879852.6 BGN


Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.67 вх.1,2,3,4 и 5
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №53 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.67 вх.1,2,3,4 и 5

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №53 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.67 вх.1,2,3,4 и 5

Прогнозна стойност, без да
1403075.52 BGN


Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.44 вх.1,2,3,4 и 5
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 54 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.44 вх.1,2,3,4 и 5

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция № 54 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.44 вх.1,2,3,4 и 5

Прогнозна стойност, без да
1406864.32 BGN


Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.108
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №55 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.108

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №55 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.108

Прогнозна стойност, без да
1101855.56 BGN


Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.110
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №56 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.110

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №56 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.110

Прогнозна стойност, без да
915110.64 BGN


Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.55 вх.5 и 6
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №57 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.55 вх.5 и 6

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №57 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.55 вх.5 и 6

Прогнозна стойност, без да
475706.04 BGN


Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.131
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №58 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.131

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №58 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.131

Прогнозна стойност, без да
1850580.16 BGN


Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.126
1) Кратко описание

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №59 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.126

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71221000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособена позиция №59 Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.126

Прогнозна стойност, без да
1197402.88 BGN