Версия за печат

BG-Бургас: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

Община Бургас, ул.Александровска №26, За: Валерия Димитрова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907460, E-mail: v.daalova@burgas.bg, Факс: 056 907276

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/894/25438.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на обзавеждане и оборудване за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на община Бургас, по обособени позиции: ОП 1: Доставка на обзавеждане и оборудване за учебен корпус в съществуваща сграда на ДДЛРГ „Ал.Г.Коджакафалията“ ОП 2: Доставка на обзавеждане и оборудване за нова детска градина в РЦ- Меден Рудник

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.Бургас

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на обзавеждане и оборудване за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на община Бургас, по обособени позиции: ОП 1: Доставка на обзавеждане и оборудване за учебен корпус в съществуваща сграда на ДДЛРГ „Ал.Г.Коджакафалията“ ОП 2: Доставка на обзавеждане и оборудване за нова детска градина в РЦ- Меден Рудник

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
669723.33 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

39200000, 39290000, 44115800

Описание:

Обзавеждане
Различни видове обзавеждане
Вътрешно обзавеждане на сгради

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Доставка на обзавеждане и оборудване за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на община Бургас, по обособени позиции: ОП 1: Доставка на обзавеждане и оборудване за учебен корпус в съществуваща сграда на ДДЛРГ „Ал.Г.Коджакафалията“ ОП 2: Доставка на обзавеждане и оборудване за нова детска градина в РЦ- Меден Рудник
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ОП 1: Доставка на обзавеждане и оборудване за учебен корпус в съществуваща сграда на ДДЛРГ „Ал.Г.Коджакафалията“
1) Кратко описание

Доставка на обзавеждане и оборудване за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на община Бургас, по обособени позиции: ОП 1: Доставка на обзавеждане и оборудване за учебен корпус в съществуваща сграда на ДДЛРГ „Ал.Г.Коджакафалията“

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

39200000, 39290000, 44115800

Описание:

Обзавеждане
Различни видове обзавеждане
Вътрешно обзавеждане на сгради

3) Количество или обем

Доставка на обзавеждане и оборудване за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на община Бургас, по обособени позиции: ОП 1: Доставка на обзавеждане и оборудване за учебен корпус в съществуваща сграда на ДДЛРГ „Ал.Г.Коджакафалията“

Прогнозна стойност, без да
500000 BGN


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ОП 2: Доставка на обзавеждане и оборудване за нова детска градина в РЦ- Меден Рудник
1) Кратко описание

Доставка на обзавеждане и оборудване за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на община Бургас, по обособени позиции: ОП 2: Доставка на обзавеждане и оборудване за нова детска градина в РЦ- Меден Рудник

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

39200000, 39290000, 44115800

Описание:

Обзавеждане
Различни видове обзавеждане
Вътрешно обзавеждане на сгради

3) Количество или обем

Доставка на обзавеждане и оборудване за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на община Бургас, по обособени позиции: ОП 2: Доставка на обзавеждане и оборудване за нова детска градина в РЦ- Меден Рудник

Прогнозна стойност, без да
169723.33 BGN