Версия за печат

BG-Бургас: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

Община Бургас, ул. Александровска № 26, За: Даниела Георгиева, Р България 8000, Бургас, Тел.: 056 907242, E-mail: d.georgieva@burgas.bg, Факс: 056 841996

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/894.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по шест обособени позиции”

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. Бургас

код NUTS

BG341

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по шест обособени позиции”

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
2210684.44 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по шест обособени позиции”
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.16, гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.29А, гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.73, гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.60, гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.5и бл.5А, гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.34, гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.62.
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.16, гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.29А, гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.73, гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.60, гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.5и бл.5А, гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.34, гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.62.

Прогнозна стойност, без да
232882.2 BGN


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.57, гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.72, гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.64А, гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.21, гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.28 и бл.28А, гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.24, гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.53, гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.63.
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.57, гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.72, гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.64А, гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.21, гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.28 и бл.28А, гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.24, гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.53, гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.63.

Прогнозна стойност, без да
369232.25 BGN


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.26, гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.42, гр. Бургас, ж.к. Лазур бл.78, гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.34, гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.33, гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.25, гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.35, гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.37, гр. Бургас, ж.к. Лазур бл.81, гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.31, гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.39, гр. Бургас, ж.к. Лазур бл.68, гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.40, гр. Бургас, ж.к. Лазур бл.2.
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.26, гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.42, гр. Бургас, ж.к. Лазур бл.78, гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.34, гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.33, гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.25, гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.35, гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.37, гр. Бургас, ж.к. Лазур бл.81, гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.31, гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.39, гр. Бургас, ж.к. Лазур бл.68, гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.40, гр. Бургас, ж.к. Лазур бл.2.

Прогнозна стойност, без да
398061.1 BGN


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.1, гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.2, гр. Бургас, ул.Иван Богоров №20, гр. Бургас, ул.Странджа планина №15,17,19, гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.42, гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.43, гр. Бургас, ж.к. Братя миладинови бл.1, гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.11.
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.1, гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.2, гр. Бургас, ул.Иван Богоров №20, гр. Бургас, ул.Странджа планина №15,17,19, гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.42, гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.43, гр. Бургас, ж.к. Братя миладинови бл.1, гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.11.

Прогнозна стойност, без да
278144.06 BGN


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.409, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.410, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 428, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 415 А, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 133, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 420, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 421, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 38, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 14, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 18, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.24, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.31.
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.409, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.410, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 428, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 415 А, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 133, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 420, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 421, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 38, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 14, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 18, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.24, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.31.

Прогнозна стойност, без да
492915.3 BGN


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.106, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.107, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.79, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.84, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.60, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.71, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.76, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.95, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.97, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.104, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.112, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.55 (вх.1,вх.2,вх.3,вх.4), гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.53, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.109.
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.106, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.107, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.79, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.84, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.60, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.71, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.76, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.95, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.97, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.104, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.112, гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.55 (вх.1,вх.2,вх.3,вх.4), гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.53, гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.109.

Прогнозна стойност, без да
439449.53 BGN