Версия за печат

BG-Благоевград:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Областна администрация Благоевград, пл. Георги Измирлиев №9, За: Бисер Николов Михайлов, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 827010, E-mail: Info@bl.government.bg, Факс: 073 881403

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bl.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bl.government.bg/bg/2014-09-03-09-25-23.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Избор на изпълнител, имащ право да извършва дейности с опасни отпадъци, който да осигури събирането, транспортирането, физикохимичното третиране и последващо обезвреждане на силно токсични химични вещества, смеси, киселини, основи и други опасни вещества и/или пестициди с цел предотвратяване на риска за населението, в резултат на неотговарящо на изискванията на нормативната уредба по опазване на околната среда, съхранение на опасни химични вещества на територията на област Благоевград."

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

27 - Други услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

На територията на област Благоевград

код NUTS

BG41

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Събиране, транспортиране, физикохимично третиране и последващо обезвреждане на силно токсични химични вещества, смеси, киселини, основи и други опасни вещества и/или пестициди с цел предотвратяване на риска за населението, в резултат на неотговарящо на изискванията на нормативната уредба по опазване на околната среда, съхранение на опасни химични вещества на територията на област Благоевград.

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Избор на изпълнител за доставка на хартия, тонер и канцеларски материали за нуждите на Областна администрация Благоевград за 2016-2017г."

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Областна администрация Благоевград, гр. Благоевград, пл. "Г.Измирлиев" №9

код NUTS

BG41

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Изпълнителят се задължава да извършва доставка на хартия, тонер и канцеларски материали за нуждите на Областна администрация Благоевград за период от 12 календарни месеца, съгласно количеството и видовете канцеларски материали, заявени от Възложителя до Изпълнителя.

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Избор на изпълнител, който да извърши дейности по поддържане на проводимостта на речните легла на реките, извън урбанизираните територии в област Благоевград, изразяващи се в: изсичане и премахване от определените участъци на реките на израстналите във водното течение дървета, дънери, храсти и др.; премахване на паднали или с опасност от падане дървета; премахване на суха дървесна маса от определените участъци; изземване и/или пробутване на наносни отложения от съответните участъци; изработване на технически проекти и/или план-сметки на дейностите."

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

27 - Други услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Речните корита на реките извън урбанизираните територии в област Благоевград

код NUTS

BG41

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Дейности по поддържане на проводимостта на речните легла на реките, извън урбанизираните територии в област Благоевград, представляващи: изсичане и премахване от определените участъци на реките на израстналите във водното течение дървета, дънери, храсти и др.; премахване на паднали или с опасност от падане дървета; премахване на суха дървесна маса от определените участъци; изземване и/или пробутване на наносни отложения от съответните участъци; изработване на технически проекти и/или план-сметки на дейностите.

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.02.2016 г.