Версия за печат

BG-София: Строителство

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130823243

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура, бул. Княгиня Мария Луиза №110, За: Снежа Величкова, Република България 1233, София, Тел.: 02 9323322, E-mail: s_velitchkova@rail-infra.bg, Факс: 02 9310663

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rail-infra.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:

Национален идентификационен No (ЕИК): 130823243

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура, бул. Княгиня Мария Луиза №110, За: Димитър Димитров, Република България 1233, София, Тел.: 02 9322418, E-mail: d.dimitrov@rail-infra.bg

Място/места за контакт: Дирекция СРИП

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: поддържане на жп инфраструктура

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Внедряване на ERTMS по железопътната линия София - Перник - Радомир - Кулата: Проектиране и строителство

II.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството

Строителство

Основна площадка или място на изпълнение на строителството

жп линия София - Радомир - Кулата.

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

Внедряване на ERTMS по железопътната линия София - Перник - Радомир - Кулата: Проектиране и строителство .

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
105378000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45312200, 45234100, 72224100

Описание:

Работи по инсталиране на сигнално-охранителни известителни системи
Строителни и монтажни работи на релсови пътища
Услуги по планиране на внедряването на системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Мeханизъм за Свързана Европа, Национално съфинансиране, собствени средства.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ