Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

Специализирана болница за активно лечение по онкология- ЕАД, ул. Пловдивско поле №6, За: Цветолюба Васева, Република България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Място/места за контакт: отдел Правен и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sbaloncology.bg..

Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Абонаментно извънгаранционно техническо поддържане на медицинско оборудване и апаратура на СБАЛО-ЕАД"

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

Основно място на изпълнение или на доставка

град София, ул." Пловдивско поле" №6

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

"Абонаментно извънгаранционно техническо поддържане на медицинско оборудване и апаратура на СБАЛО-ЕАД"

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ПО НАРЕДБА № 11 ЗА ПЕРСОНАЛА НА СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ - ЕАД"

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

27 - Други услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.София, ул. Пловдивско поле № 6

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ПО НАРЕДБА № 11 ЗА ПЕРСОНАЛА НА СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ - ЕАД"

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Услуги по екологично третиране на отпадъци: извозване и обезвреждане на опасни и био болнични отпадъци”

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

СБАЛ по онкология ЕАД, гр. София, ул. Пловдивско шосе N 6

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

„Услуги по екологично третиране на отпадъци: извозване и обезвреждане на опасни и био болнични отпадъци”

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

90524000, 90524100, 90524200, 90524300, 90524400

Описание:

Услуги, свързани с медицински отпадъци
Услуги по събиране на отпадъци от болници и други медицински заведения
Услуги по третиране на отпадъци от болници и други медицински заведения
Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци
Услуги по събиране, извозване и отстраняване на отпадъци от болници

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги по стандарти GSM и UMTS и на фиксирани телефонни услуги за нуждите на СБАЛО ЕАД” по две обособени позиции: 1.1.1. Обособена позиция 1: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги“; 1.1.2. Обособена позиция 2: „Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги“;

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

05 - Далекосъобщителни услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.София, ул. Пловдивско поле № 6

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

„Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги по стандарти GSM и UMTS и на фиксирани телефонни услуги за нуждите на СБАЛО ЕАД” по две обособени позиции: 1.1.1. Обособена позиция 1: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги“; 1.1.2. Обособена позиция 2: „Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги“;

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ