Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129010011

Главна дирекция Охрана към Министерство на правосъдието, ул. М-р Г. Векилски № 2, За: Калоян Желязков, Република България 1309, София, Тел.: 02 8902062, E-mail: k.jelyazkov@gdo.bg, Факс: 02 8902032

Място/места за контакт: Главна дирекция Охрана

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gdo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.gdo.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: охрана на съдебната власт

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на ГД "Охрана"

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

03 - Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

"Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на ГД "Охрана"

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

60400000

Описание:

Услуги на въздушния транспорт

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ