Версия за печат

00109-2016-0008

BG-Благоевград: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024695

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1, За: Крум Алуминов - ст.юрисконсулт, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: kaluminov@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Дирекция ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2323/ZOP-2016-8.html.

Електронен достъп до информация: http://www.blgmun.com/cat175/2323/ZOP-2016-8.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР „ЗОРНИЦА”, ГР. БЛАГОЕВГРАД” в рамките на проект „Нови хоризонти пред децата и младежите с увреждания от Дневен център „Зорница”, гр. Благоевград”, осъществяван с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-13-151/15.09.2015 г.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.Благоевград
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Чрез настоящата обществена поръчка ще се избере независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка. В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните дейности: 1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация), в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ, а именно: - законосъобразно започване на строежите; - пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и конкретните изисквания към типа строеж, съобразно разпоредбите на чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ. - спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; - оценка за достъпност на строежа по отношение на лица с увреждания; - годност на строежа за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация. 2. Осъществяване на контрол на качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност. 3. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 4. Откриване на строителните площадки и определяне на строителната линия и ниво за строежите, в присъствието на лицата по чл.223, ал.2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това Протокол Акт Образец №2 по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 5. Заверка на Заповедната книга на строежа. 6. Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба. 7. Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително–монтажните и ремонтни работи, съдържащ списък на основните дейности (видове работи) от строежите, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им. 8. Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно приемане. 9. Внасяне на окончателния доклад в ДНСК/РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия. Участие в държавна приемателна комисия.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Строителният надзор ще се осъществява по време на изпълнение на следните специфични строително-ремонтни дейности: Обособяване на сензорна стая и коридори; Оборудване за сензорна зала за стимулиране на тактилна, визуална и звукова сетивност; Остъкляване на тераса и преустрояването и в зимна градина; Направа на външен асансьор за осигуряване на достъпна среда; Поставяне на детска площадка за деца със специфични физически потребности; Обезопасителна ограда, ограничаваща дворното място на центъра за деца със специфични увреждания.

Стойност, без да се включва ДДС
6193.46 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

2

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата 1.1. На основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП Възложителят не изисква гаранция за участие в настоящата обществена поръчка. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка 2.1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността на поръчката без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на Изпълнителя в една от следните форми: а) гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима: - по сметка на Възложителя: ОБЩИНСКА БАНКА АД, ФЦ Благоевград IBAN: BG 98 SOMB 9130 33 13725300, ВIС SOMBBGSF В този случай документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че Участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат. б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя съгласно Образец № 3 и със срок на валидност най-малко 30 дни след изтичане срока на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията – обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на обект: „Дневен център „Зорница”, гр. Благоевград” по проект „Нови хоризонти пред децата и младежите с увреждания от Дневен център „Зорница”, гр. Благоевград”, осъществяван с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-13-151/15.09.2015 г. 2.3. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 2.4. Разходите по откриването на гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на определения изпълнител. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация. 2.5. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на проектодоговора. 2.6. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва по банков път в срок от 15 дни след въвеждане на обекта в експлоатация, съставяне на технически паспорти и представяне на фактура.Плащането се извършва в изпълнение в рамките на проект „Нови хоризонти пред децата и младежите с увреждания от Дневен център „Зорница”, гр. Благоевград”, осъществяван с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-13-151/15.09.2015 г.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Не се изисква създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, представляващи Участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност; 3. Участникът да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове. 4. Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения за данъци, или вноски за социални осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или Участникът е установен. 5. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че Кандидатът/Участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или Кандидатът/Участникът не е преустановил дейността си; 6. Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение; 7. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка Участници: 7.1. при които лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, е „свързано лице” с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на параграф 1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки; 7.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са: роднини по права линия без ограничение; роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; роднини по сватовство – до втора степен включително; съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; съдружници; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. „Лица по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” са: Физическо лице, което в период от една година преди подаването на офертата за участие в настоящата процедура, е заемало публична длъжност, при изпълнението, на която е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол по отношение на Участника или е сключвало договори с него, или със свързани лица. Физическо лице, което в период от една година преди подаването на офертата за участие в настоящата процедура, е заемало длъжност в Община Благоевград, Министерството на регионалното развитие, Междинно

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономически и финансови възможности

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономически и финансови възможности

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Доказва се с представяне на Декларация - списък (Образец № 4), за услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през посочения период; Придружен от удостоверение или друг документ, издадени от получателя на съответната услуга или от компетентен орган като доказателство за добро изпълнение или описание на публичния регистър, в който е публикувана информация за съответната услуга. 2.Заверено копие отвалидна застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Минималната застрахователна сума по застраховката да е съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството с оглед категорията на обекта – ІV категория. 3. Заверено копие валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.), или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. 4.Доказва се с представяне на Декларация – списък (Образец № 5), в който се посочва всеки един експерт, образованието, професионалната квалификация и професионалния опит. С декларацията Участникът гарантира, наличието и истинността на посочените квалификация и опит на всеки един от ключовите експерти. Възложителят може по всяко време да изисква от Участника доказателства в подкрепа на заявената от него информация в Образец № 5.Декларацията се придружава от доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение експерти с необходимата квалификация до пълното завършване на предмета на настоящата поръчка. Такова доказателство може да бъде, трудов или граждански договор с Участника или с подизпълнител, декларация за ангажираност (Образец № 5а) или друг документ, който удостоверява ангажираността на експертите. При предоставяне на доказателствата, Участникът може да се възползва от предоставените му възможност по чл. 51а, ал. 1 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има опит в извършването на поне 2 (две) услуги или дейности, сходни* или еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Забележка! Под „сходни” услуги следва да се разбира услуги, свързани с извършване на строителен надзор на строителни работи за изграждане и ремонт на обекти от IV-та категория. 2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Минималната застрахователна сума по застраховката да е съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството с оглед категорията на обекта – ІV категория. Забележка: За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника. 3.Участникът трябва да притежава валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.), или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. 4.Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица (собствени или наети) на трудов или граждански договор, притежаващи съответната професионална квалификация. Ключовите специалисти на участника задължително трябва да са включени в основния заверен списък на правоспособните физически лица, които упражняват дейността. Списъкът е неразделна част от лиценза/удостоверението за упражняване на дейността съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ. Ключовите специалисти трябва да присъстват на обекта, съгласно приложения график на ангажираността им по време на целия строителен период. Задължителният минимален състав на екипа трябва да включва ключови специалисти в областите, покриващи предмета на поръчката в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, както следва: Ключов експерт № 1: „Ръководител екип“ Квалификация и умения: Образование - строителен инженер (степен магистър), специалност ПГС /ССС/ или еквивалент; Удостоверение за Технически контрол, издадено от КИИП, валидно за 2016 г. Ключов експерт № 2 по част „Архитектура” Квалификация и умения: Образование – Архитект, специалност „Архитектура”; Ключов експерт № 3 по част „Конструкции” Квалификация и умения: Образование - строителен инженер (степен магистър), специалност ПГС /ССС/ или еквивалент; Ключов експерт № 4 по част „Електроинсталации” - експерт за асансьора Квалификация и умения: Образование – техническо (степен магистър), електроинженер или еквивалент; Ключов експерт №5 „Координатор/специалист по безопасност и здраве“, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: а) да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалент; б) има валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството” или „Специалист по безопасност и здраве“ или еквивалентен документ.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
29.03.2016 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
29.03.2016 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 30.03.2016 г.  Час: 14:00
Място

Община Благоевград,зала 210

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект: „Нови хоризонти пред децата и младежите с увреждания от Дневен център „Зорница”, гр. Благоевград”, осъществяван с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-13-151/15.09.2015 г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.02.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ