Версия за печат

00085-2016-0008

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски 3, За: инж. Анна Кръстева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225388, E-mail: anna.krasteva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Място/места за контакт: ВМА-отдел Медицинска, компютърна техника и комуникационни системи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

Електронен достъп до информация: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски 3, За: Огняна Димитрова Никодимова, Република БЪлгария 1606, София, Тел.: 02 9225527

Място/места за контакт: ВМА-Явно деловодство-сектор Входящи

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати и системи Siemens за нуждите на ВМА - МБАЛ-София

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ВМА, МБАЛ-София, бул. Георги Софийски 3
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати и системи Siemens за нуждите на ВМА - МБАЛ-София

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

50400000, 50421200

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
Услуги по ремонт и поддържане на апарати с Х (рентгенови) лъчи

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати и системи Siemens за нуждите на ВМА - МБАЛ-София, подробно описани по вид и количество е Техническа спецификация Приложение 1.

Стойност, без да се включва ДДС
390000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е в размер размер на 2000.00 /две хиляди/ лв. Гаранцията за изпълнение по договора е в размер 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС.Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път в лева, по набирателна сметка на ВМА: IBAN BG34BNBG96613300150601; BIC BNBGBGSD; банка БНБ, с основание – „За участие в открита процедура с предмет: „Абонаментното техническо обслужване на ендоскопска, ултразвукова апаратура и системa за обработка, съхранение и пренос на аудио-визуална информация от медицински изследвания”. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да е неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя – Военномедицинска академия. В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП и името на процедурата и обособената/ите позиция/и, за която е открита. Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя – Военномедицинска академия и открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора. Всички разходи по представяне на гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнението на поръчката са за сметка на участника, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за участие и за изпълнение се представят и в превод на български език. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават, задържат или усвояват от Възложителя по реда и в сроковете по чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка се освобождава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Удължаване на срока на гаранциите, в случаи на удължаване на срока на валидност на офертите. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от същия закон, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране: Заплащането на услугата предмет на настоящата поръчка ще се иззвършва с бюджетни средства, вкл. и средства от НЗОК. Формиране на цената на услугите: Цената за абонаментното техническо обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати и системи Siemens се определя в български лева за всеки един от апаратите, подробно описани в Техническа спецификация - Приложение № 1. Възложителят заплаща обща абонаментна вноска за неограничен брой посещения за ежемесечна профилактика, настройки, калибровки, тестове, софтуерен ъпдейт, ремонт и подмяна при необходимост на резервни части с нови неупотребявани, оригинални за осигуряване на пълна функционалност на апаратите, включени в Техническата спецификация – Приложение № 1. Плащанията ще се извършват по банков път, по сметка на Изпълнителя, при условията на отложено плащане, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на следните документи: оригинална фактура, протокол за извършени дейности за отчетния период

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват физически или юридически лица, както и техни обединения, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4, ал.2, т.1, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, т.1, 4 и 5 от ЗОП. В офертата не могат да бъдат включени като подизпълнители лица, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП. Пликът, в който се поставя офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1, който съдържа: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – оригинал, по приложен образец; Представяне на участника, включващо административни данни и посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ (и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен – оригинал по приложен образец; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - оригинал, по приложен образец; При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – оригинал по приложен образец; Гаранция за участие в откритата процедура: оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗОП, посочени в Раздел III.2.3) „Икономически и финансови възможности” на обявлението за обществената поръчка : не се изискват. Доказателства за технически възможности и квалификация по чл. 51, ал. 1 от ЗОП, съгласно Раздел III.2.3) „Технически възможности” на обявлението за обществена поръчка и в Раздел т. 1.2.2 на Раздел V от тази документация, Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители (ако предвижда такива), видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка - оригинал, по приложен Образец ,Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв - оригинал, по приложен Образец, Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник - оригинал, по приложен Образец, Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 за приемане условията на проекта на договора оригинал - приложен Образец, Декларация (оригинал, свободен текст) за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите.Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” с надписани предмет на поръчката и наименованието на участника, в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – по приложен Образец. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, с надписани предмет на поръчката и наименованието на участника, който съдържа ценовото предложение на участника по приложен образец.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документи, доказващи икономическото и финансово състояние на участника - не се изискват

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за финансово и икономическо състояние на участниците

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, заедна с доказателство за извършените услуги, под формата на удостоверение/я /референция/и/, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Декларация – списък чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка. Списъкът следва да съдържа посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата. В списъка се описват /прилагат сертификати за проведено обучение на сервизните инженери, сертифицирани за сервиз при производителя на медицинската апаратура, подлежаща на абонаментно сервизно обслужване и лица с правоспособност за работа с ИЙЛ на – минимум 2 (две) лица извършващи сервизно обслужване, монтаж, демонтаж, измервания и ремонтни дейности на апаратурата, представляваща източник на йонизиращи лъчения. Към списъка се прилагат декларации за ангажираност на експертите по чл. 51а от ЗОП, които не са служители на участника /ако е приложимо/. 3. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на участника за въведена Система за управление на качеството – заверено копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език. 4. Оторизационно писмо от производителя за ремонт и техническо обслужване на медицинските апарати, подлежаща на абонаментно сервизно обслужване. 5.Заверено копие на лицензия от АЯР за работа с ИЙЛ с цел сервизно обслужване, монтаж, демонтаж, измервания и ремонтни дейности

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 3 години, считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнявал ремонтни и сервизни дейности на медицински апарати - предмет на обществената поръчката. 2. Участникът да разполага с минимум 2 служителя на трудов или граждански договор на територията на Република България, които са сертифицирани инженери от производителя на медицинска апаратура, подлежаща на абонаментно сервизно обслужване. Минимум 2 (две) лица, правоспособни за работа с ИЙЛ извършващи техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания и ремонтни дейности на апаратурата, представляваща източник на йонизиращи лъчения 3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството – ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентна, в обхвата на предмета на процедурата. 4.Участникът да е оторизиран от производителя за ремонт и техническо обслужване на медицинските апарати, подлежащи на абонаментно сервизно обслужване. 5. Участникът да е лицензиран за работа с ИЙЛ с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания и ремонтни дейности

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
30.03.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Само когато кандидат или участник изиска документацията за участие да му бъде изпратена за негова сметка, документацията се заплаща в размер на 6 (шест) лева, чрез превод по сметка на Възложителя BG43 BNBG 9661 3100 1506 01 BIC BNBGBGSD и след представяне на доказателство за извършено плащане

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
30.03.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 31.03.2016 г.  Час: 11:00
Място

София, ВМА - партер, зала №10

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При извършване на действия на комисията по чл. 68, ал. 4 и 5 , могат да присъстват участниците в тях или упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и наюридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосочените лица е необходимо да представят следните документи: документ за самоличност, за упълномощените представители и нотариално заверено пълномощно, за представителите на медиите - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното им положение, по силата на което лицето има право да присъства

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.02.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ