Версия за печат

00109-2016-0007

BG-Благоевград: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1, За: Крум Алуминов - старши юрисконсулт, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: kaluminov@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Община Благоевград, Дирекция ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2319/ZOP-2016-7.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР „ЗОРНИЦА”, ГР. БЛАГОЕВГРАД” по проект „Нови хоризонти пред децата и младежите с увреждания от Дневен център „Зорница”, гр. Благоевград”, осъществяван с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-13-151/15.09.2015 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка предвижда строително-монтажни и ремонтни работи в „Дневен център „Зорница”, гр. Благоевград” в рамките на проект „Нови хоризонти пред децата и младежите с увреждания от Дневен център „Зорница”, гр. Благоевград”, осъществяван с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Сградата на Дневен център “Зорница”, гр. Благоевград представлява масивна двуетажна постройка с тухлени зидове, каменни основи и скатен покрив с дървена конструкция. Застроената площ е 495 /четиристотин деветдесет и пет/ кв. метра. С поръчката се възлагат следните специфични строително-ремонтни дейности: Обособяване на сензорна стая и коридори; Оборудване за сензорна зала за стимулиране на тактилна, визуална и звукова сетивност; Остъкляване на тераса и преустрояването и в зимна градина; Направа на външен асансьор за осигуряване на достъпна среда; Поставяне на детска площадка за деца със специфични физически потребности; Обезопасителна ограда, ограничаваща дворното място на центъра за деца със специфични увреждания.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45215000, 42416100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на здравеопазването и социалните грижи, крематориуми и обществени тоалетни
Асансьори за хора

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Настоящата поръчка предвижда строително-монтажни и ремонтни работи в „Дневен център „Зорница”, гр. Благоевград” в рамките на проект „Нови хоризонти пред децата и младежите с увреждания от Дневен център „Зорница”, гр. Благоевград”, осъществяван с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Сградата на Дневен център “Зорница”, гр. Благоевград представлява масивна двуетажна постройка с тухлени зидове, каменни основи и скатен покрив с дървена конструкция. Застроената площ е 92 /деветдесет и два/ кв. метра. С поръчката се възлагат следните специфични строително-ремонтни дейности: Обособяване на сензорна стая и коридори; Оборудване за сензорна зала за стимулиране на тактилна, визуална и звукова сетивност; Остъкляване на тераса и преустрояването и в зимна градина; Направа на външен асансьор за осигуряване на достъпна среда; Поставяне на детска площадка за деца със специфични физически потребности; Обезопасителна ограда, ограничаваща дворното място на центъра за деца със специфични увреждания.

Прогнозна стойност без ДДС
195635.08 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

40


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата 1.1. Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена гаранция за участие. 1.2. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие – парична или банкова. 1.3. При представяне на парична гаранция, същата е вносима по следни начин: а) по сметка на Възложителя: ОБЩИНСКА БАНКА АД, ФЦ Благоевград,IBAN: BG 98 SOMB 9130 33 13725300, ВIС SOMBBGSF б) оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията – обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни и ремонтни работи за обект: „Дневен център „Зорница”, гр. Благоевград” в рамките на проект „Нови хоризонти пред децата и младежите с увреждания от Дневен център „Зорница”, гр. Благоевград”, осъществяван с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-13-151/15.09.2015 г. 1.4. Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.1.5. При избор на банкова гаранция Участникът представя неотменяема банкова гаранция в полза на Възложителя, изготвена по Образец № 3 към документацията за участие. 1.6. Гаранцията за участие е в размер на 1 900 (хиляда и деветстотин) лева. * Документът, удостоверяващ платената гаранция за участие в парична сума следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че Участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с подпис на представляващ или негов упълномощен представител и печат. Ако сумата е внесена на каса на Възложителя, Участникът следва да представи копие от оригиналния отрязък на приходния касов ордер, заверено с подпис на представляващ или негов упълномощен представител и печат. 1.7. Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или с официален превод * на български език в случай, че е издадена от чуждестранна банка. * Съгласно §1, т.16а от ДР на ЗОП "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 1.8. Срокът на валидност на гаранцията за участие е равен на срока на валидност на офертите. Възложителят има право да поиска от Участника да удължи срока на валидност на гаранцията в случай, че това е необходимо за успешното приключване на процедурата. 1.9. Гаранциите за участие в откритата процедура се задържат и освобождават от Възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 1.10. Възложителят освобождава гаранцията за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка. 2.1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността на поръчката без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на изпълнителя в една от следните форми: а) гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима: по сметка на Възложителя:ОБЩИНСКА БАНКА АД, ФЦ Благоевград, IBAN: BG 98 SOMB 9130 33 13725300, ВIС SOMBBGSF оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя съгласно Образец № 3а и със срок на валидност най-малко 150 (сто и петдесет) дни след изтичане срока на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на изпълнените СМР се извършва, както следва: т. 1 Авансово плащане в размер на 20 (двадесет) % от общата сума по договора, в 5 дневен срок от подписване на договора. т. 2. Междинно плащане – в размер на 50% от договорната стойност, в 5 – дневен срок от подписването на Протокол образец 19 за извършените строително – монтажни работи /СМР/, с действителни количества с твърди единични цени, проверени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и фактура. т. 3. Окончателно плащане в размер на остатъка след удържане на авансовото и междинното плащане до достигане на крайната цена по договора, в 5 – дневен срок от подписването на Протокол образец 19 за извършените строително – монтажни работи /СМР/, с действителни количества с твърди единични цени, проверени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и фактура, ненадвишаваща договорната цена.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква създаване на юридическо лице.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Участници – физически лица, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, представляващи Участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност; 3. Участникът да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове. 4. Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения за данъци, или вноски за социални осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или Участникът е установен. 5. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че кандидатът/Участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или Кандидатът/Участникът не е преустановил дейността си; 6. Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение; 7. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка Участници: 7.1. при които лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, е „свързано лице” с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на параграф 1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки; 7.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са: роднини по права линия без ограничение; роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; роднини по сватовство – до втора степен включително; съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; съдружници; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. „Лица по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” са: Физическо лице, което в период от една година преди подаването на офертата за участие в настоящата процедура, е заемало публична длъжност, при изпълнението, на която е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол по отношение на Участника или е сключвало договори с него, или със свързани лица. Физическо лице, което в период от една година преди подаването на офертата за участие в настоящата процедура, е заемало длъжност в Община Благоевград продължава в раздел VI.3 Допълнителна информация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на Участника. Удостоверение от банка, или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или Участникът е установен. Не се изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и Участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. Когато Участникът/подизпълнителят е юридическо лице, вписано във водения от Агенция по вписванията Търговски регистър, е достатъчно посочването на единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и комисията проверява служебно.
Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага с финансов ресурс за изпълнение на поръчката, както следва в размер на не по-малко от 35 000,00 лв. (тридесет и пет хиляди лева) без ДДС.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация - списък за изпълненото строителство през посочения период (Образец № 8); 1.2. Към Образец № 8 се представят следните доказателства: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; За „строителство с предмет, еднакъв или сходен на предмета на поръчката”, възложителят ще приема строителство с предмет: изграждане, реконструкция, ремонт или благоустрояване на сгради четвърта категория. 2. Участника представя Декларация – списък по Образец № 9.С декларацията Участникът гарантира, наличието и истинността на посочената информация. Възложтелят може по всяко време да изисква от Участника доказателства в подкрепа на заявената от него информация в Образец № 9. 3.Участникът представя Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП – Образец № 10 4.Участникът представя заверено копие с подпис и печат на участника от валидно удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя. 5.Участникът представя заверени от копия на валидни сертификати или еквивалентни мерки. 6.Участникът представя заверено копие от валидно сключена застраховка професионална отговорност на участниците в строителството, съгласно чл.171 от ЗУТ. При предоставяне на доказателствата, Участникът може да се възползва от предоставените му възможност по чл. 51а, ал. 1 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, да има изпълнено строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката, от които изпълнени най-малко 2 (два) обекта еднакви или сходни с предмета на поръчката. 2. Изпълнителят трябва да осигури необходимата професионална квалификация и практически опит за осъществяване на дейностите по настоящата поръчка, както следва: 2.1. Ръководен състава (технически лица): - Строителен инженер - 1 бр. със стаж минимум 5 /пет/ години или Строителен техник – 1 бр. със стаж минимум 7 /седем/ години. 2.2.Квалифицирани работници за строителни работи: - работници бетонджии – 2 бр. - работници кофражисти – 2 бр. - работници мазачи – 2 бр. - заварчик - 1 бр. - работници за полагане на настилки – 2 бр. - работници бояджии – 2 бр. - работници дограма – 2 бр. - асансьорни техници с лиценз за тази дейност - 2 бр. 2.3.Общи работници - 3 бр. Участникът може да включи допълнителни експерти по собствена преценка. 3.Участниците трябва да разполагат със собствено или наето оборудване, необходимо за реализиране предмета на поръчката, както следва: 1. Бордова товарна кола до 3 т. - 1 бр. 2. Бетоновоз – 1 бр. 2. Пробивна машина - 2 бр. 3. Заваръчен апарат - 1 бр. 4. Компресор подвижен - 1 бр. 5. Механична трамбовка - 1 бр. 4.Участникът да е вписан в Професионалният регистър на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от четвърта категория. 5.Участникът следва да е сертифициран по стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 или еквивалент на тях или еквивалентни мерки, с обхват включващ предмета на поръчката. 6.Участникът трябва да притежава валидно сключена застраховка професионална отговорност на участниците в строителството, съгласно чл.171 от ЗУТ
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: К1: Размер на предложената цена ; тежест: 50
Показател: К2: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 25
Показател: К3: Гаранционен срок; тежест: 25

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.03.2016 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.03.2016 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.03.2016 г.  Час: 10:00
Място

Община Благоевград,зала 101

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-13-151/15.09.2015 г.

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от Раздел III.2.1.: Министерството на регионалното развитие, Междинно звено или друга подобна публична организация, в изпълнение, на която е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ