Версия за печат

00738-2016-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 56 от 15.02.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Патентно ведомство на Република България, бул. д-р. Г.М.Димитров 52 Б, За: Михаела Михайлова, Вероника Тодорова, България 1040, София, Тел.: 02 9701468, E-mail: mmihaylova@abv.bg, Факс: 02 8708325

Място/места за контакт: Михаела Михайлова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bpo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: Предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Абонаментна подръжка на софтуерен продукт за откриване на сходство с вече съществуващи права на марки "ACSEPTO" за срок от една година, за нуждите на Патентно ведомство на Република България

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

През 2005г. фирма Sward S.A. Франция е сключила договор с Патентно ведомство за разработването и инсталирането, внедряването и подръжката на уникална система за сходство "Аcsepto" на предходни права върху марки, бази данни на марките по национален ред, международни регистрации, наименования за произход, фармацевтични наименования, материали по 6-тер на Парижката конвенция и др. със срок на подръжка две години и половина. Поддръжката и нормалното функциониране на програмния продукт Acsepto се явява задължителна предпоставка за обезпечаване работата на експертизата на марки и географски означения и извършването на предлаганите от Патентно ведомство услуги в тази област. Фирма Sword S.A. са единствените носители на авторските права за програмните продукти ACSEPTO, които са уникални по своята същност и са направени специално за нуждите на експертизата в областта на марките и географските означения. (чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Sword S.A., Франция, рег. №433 624 707

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

прогнозната стойност на поръчката е 44303.46 лева без ДДС


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.02.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Камен Владимиров Веселинов
Длъжност: Председател на Патентно ведомство