Версия за печат

BG-София:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Националната агенция за приходите, бул.Княз Ал.Дондуков 52, За: Надя Кирилова, Република България 1000, София, Тел.: 02 98593211, E-mail: n.kirilova@nra.bg, Факс: 02 98593348

Място/места за контакт: ЦУ на НАП, бул.Княз Ал.Дондуков 52

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/page?id=305.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Услуги по печатане на комплекти с листа, дори съдържащи индиго.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

15 - Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Услуги по печатане на комплекти с листа, дори съдържащи индиго.

Прогнозна стойност
41417 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79810000

Описание:

Услуги по печатане на печатни изделия

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Услуги по отпечатване на данъчни и осигурителни декларации.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

15 - Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Услуги по отпечатване на данъчни и осигурителни декларации.

Прогнозна стойност
102000 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79810000

Описание:

Услуги по печатане на печатни изделия

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Услуги по печатане на комплекти с листа, дори съдържащи индиго.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

15 - Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Услуги по печатане на комплекти с листа, дори съдържащи индиго.

Прогнозна стойност
45000 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79810000

Описание:

Услуги по печатане на печатни изделия

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

ДА

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: http://www.nap.bg; http://www.minfin.bg

Законодателство за опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg

Защита на трудовата заетост и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg ; http://git.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.02.2016 г.