Версия за печат

BG-София:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Националната агенция за приходите, бул.Княз Ал.Дондуков 52, За: Надя Кирилова, Република България 1000, София, Тел.: 02 98593211, E-mail: n.kirilova@nra.bg, Факс: 02 98593348

Място/места за контакт: ЦУ на НАП, бул.Княз Ал.Дондуков 52

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/page?id=305.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, големи и малки пликове за смет от полиетилен.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните й структури.

код NUTS

BG

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, големи и малки пликове за смет от полиетилен.

Прогнозна стойност
239500 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33700000, 39830000, 19640000

Описание:

Продукти за лични грижи
Почистващи продукти
Големи и малки пликове за смет от полиетилен

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

II.7) Допълнителна информация

Зелена обществена поръчка според Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки.

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на офис обзавеждане и шкафове (без стелажи и метални шкафове). Обзавеждане за конферентни зали и зали за обучения.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните й структури.

код NUTS

BG

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на офис обзавеждане и шкафове (без стелажи и метални шкафове). Обзавеждане за конферентни зали и зали за обучения.

Прогнозна стойност
156000 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39130000

Описание:

Мебелировка за офиса

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

II.7) Допълнителна информация

Зелена обществена поръчка съгласно Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки.

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на мебелировка на спални, трапезарии и дневни стаи.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните й структури.

код NUTS

BG

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на мебелировка на спални, трапезарии и дневни стаи.

Прогнозна стойност
19990 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39143000

Описание:

Мебелировка за спални, трапезарии и дневни стаи

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

II.7) Допълнителна информация

Зелена обществена поръчка според Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки.

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

ДА

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: http://www.nap.bg; http://www.minfin.bg

Законодателство за опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg

Защита на трудовата заетост и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg ; http://git.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.02.2016 г.