BG-София:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Националната агенция за приходите, бул.Княз Ал.Дондуков 52, За: Надя Кирилова, Република България 1000, София, Тел.: 02 98593211, E-mail: n.kirilova@nra.bg, Факс: 02 98593348

Място/места за контакт: ЦУ на НАП, бул.Княз Ал.Дондуков 52

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/page?id=305.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на преводачески услуги.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

27 - Други услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Извършване на преводачески услуги.

Прогнозна стойност
126666.67 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79530000, 79540000

Описание:

Услуги по писмени преводи
Услуги по устни преводи

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Услуги по застраховане на сухопътни транспортни средства.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52.

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Услуги по застраховане на сухопътни транспортни средства.

Прогнозна стойност
200000 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66514110, 66516100

Описание:

Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства
Застраховка "Гражданска отговорност" на сухопътни превозни средства

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

Основно място на изпълнение или на доставка

ЦУ на НАП и териториалните структури.

код NUTS

BG

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради.

Прогнозна стойност
159500 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50711000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори - основен, авариен ремонт /абонамент, включително доставка на части/.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

Основно място на изпълнение или на доставка

ЦУ на НАП и териториалните структури.

код NUTS

BG

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори - основен, авариен ремонт /абонамент, включително доставка на части/.

Прогнозна стойност
115000 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части /без допълнително оборудване /.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

Основно място на изпълнение или на доставка

ЦУ на НАП и териториалните структури.

код NUTS

BG

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части /без допълнително оборудване /.

Прогнозна стойност
112000 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50334130, 50334140

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи
Услуги по ремонт и поддържане на телефонни апарати

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: http://www.nap.bg; http://www.minfin.bg

Законодателство за опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg

Защита на трудовата заетост и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg ; http://git.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.02.2016 г.