Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131063188

Националната агенция за приходите, бул.Княз Ал.Дондуков 52, За: Надя Кирилова, Република България 1000, София, Тел.: 02 98593211, E-mail: n.kirilova@nra.bg, Факс: 02 98593348

Място/места за контакт: ЦУ на НАП, бул.Княз Ал.Дондуков 52

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/page?id=305.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доокомплектовка на хардуерни конфигурации

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доокомплектовка на хардуерни конфигурации

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
60000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30211400

Описание:

Компютърни конфигурации

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.8) Допълнителна информация

Зелена обществена поръчка съгласно Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки.

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на сървъри

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на сървъри

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
216666 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48820000

Описание:

Сървъри

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на сториджи.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на сториджи.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
1083333 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30236100

Описание:

Оборудване за разширение на памет

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на сървъри и дисков масив.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на сървъри и дисков масив.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
250000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48820000, 30236100

Описание:

Сървъри
Оборудване за разширение на памет

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на аудиопроцесорен компютър и монитор.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на аудиопроцесорен компютър и монитор.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
6000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30211400

Описание:

Компютърни конфигурации

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.8) Допълнителна информация

Зелена обществена поръчка, съгласно Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки.

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на Система за събиране, обобщаване и анализ на събитията в системите, работещи в информационната инфраструктура в реално време, съхранение и анализиране на записите за събитията.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на Система за събиране, обобщаване и анализ на събитията в системите, работещи в информационната инфраструктура в реално време, съхранение и анализиране на записите за събитията.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
150000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48614000, 48517000, 48820000

Описание:

Система за събиране на данни
Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)
Сървъри

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на Регистър на финансовите контрольори.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на Регистър на финансовите контрольори.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
20833.33 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48517000, 48820000

Описание:

Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)
Сървъри

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на специализиран операционен, системен и бизнес софтуер за автоматизиране на оперативните дейности в НАП.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на специализиран операционен, системен и бизнес софтуер за автоматизиране на оперативните дейности в НАП.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
250000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48517000

Описание:

Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Придобиване на програмни продукти за подпомагане на основните и спомагателни бизнес процеси в НАП.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Придобиване на програмни продукти за подпомагане на основните и спомагателни бизнес процеси в НАП.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
70000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48517000

Описание:

Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на комуникационно оборудване.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на комуникационно оборудване.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
350000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

32500000

Описание:

Телекомуникационно оборудване и принадлежности

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка и поддръжка на специализиран софтуер за "виртуална класна стая".

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка и поддръжка на специализиран софтуер за "виртуална класна стая".

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
10000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48517000, 50324100

Описание:

Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)
Услуги по поддържане на компютърни системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на електрическа енергия.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните й структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на електрическа енергия.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
3400000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000, 65310000

Описание:

Електрическа енергия
Разпределение на електрическа енергия

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на касети с тонер и барабанни модули.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните й структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на касети с тонер и барабанни модули.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
1116280 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30125100, 30124300

Описание:

Касети с тонер
Барабани за офис машини

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на топлинна енергия от районна централа.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните й структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на топлинна енергия от районна централа.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
650000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

09323000

Описание:

Топлинна енергия от районна централа

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на газ от газоразпределителни дружества монополисти.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните й структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на газ от газоразпределителни дружества монополисти.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
430000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

09121200, 65200000

Описание:

Газ за битови нужди
Услуги, свързани с разпределение на газообразни горива

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на устройства за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни).

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните й структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на устройства за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни).

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
5500 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

38112100

Описание:

Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на климатици.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните й структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на климатици.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
230000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

39717200

Описание:

Климатици

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.8) Допълнителна информация

Зелена обществена поръчка съгласно Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки.

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Закупуване на софтуер за анализ на данни с едногодишна поддръжка.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Закупуване на софтуер за анализ на данни с едногодишна поддръжка.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
133333 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48517000, 72267100

Описание:

Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)
Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на лицензи Oracle Web Logic Suit и Oracle BI Publisher.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на лицензи Oracle Web Logic Suit и Oracle BI Publisher.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
300000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48517000

Описание:

Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на гориво.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

ЦУ на НАП и териториалните структури на НАП

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на гориво.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
2500000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

09132100, 09134200

Описание:

Безоловен бензин
Дизелово гориво

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: http://www.nap.bg; http://www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg ; http://git.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ