Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131063188

Националната агенция за приходите, бул.Княз Ал.Дондуков 52, За: Надя Кирилова, Република България 1000, София, Тел.: 02 98593211, E-mail: n.kirilova@nra.bg, Факс: 02 98593348

Място/места за контакт: ЦУ на НАП, бул.Княз Ал.Дондуков 52

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/page?id=305.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Разработване и внедряване на Система за управление на бюджета и обществените поръчки (СУБОП).

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Разработване и внедряване на Система за управление на бюджета и обществените поръчки (СУБОП).

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
300000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72260000, 72262000

Описание:

Услуги, свързани със софтуерни продукти
Услуги по разработване на софтуер

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Актуализация на лицензирания софтуер и поддръжка на продукти Оракъл /продължаване действието на правото на ползване на софтуерни продукти Оракъл/ за 2017 г.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Актуализация на лицензирания софтуер и поддръжка на продукти Оракъл /продължаване действието на правото на ползване на софтуерни продукти Оракъл/ за 2017 г.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
1833333 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72267100

Описание:

Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Поддържане на лицензи АРИС.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Поддържане на лицензи АРИС.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
94890 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72267100

Описание:

Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Продължаване правото на ползване на лицензи Windows Server 2012 Standard.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Продължаване правото на ползване на лицензи Windows Server 2012 Standard.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
10550 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72267100

Описание:

Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Продължаване правото на ползване на налични в НАП софтуерни лицензи.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Продължаване правото на ползване на налични в НАП софтуерни лицензи.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
57333 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72267100

Описание:

Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Поддържане на лицензи Carin и /Microsoft Dynamics CRM/ в СУИЦ.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Поддържане на лицензи Carin и /Microsoft Dynamics CRM/ в СУИЦ.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
52000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72267100

Описание:

Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Продължаване правото на ползване на лицензи за софтуерен продукт за ръководене на лоби бар, ресторант и рецепция в Учебените центрове на НАП Банкя и Боровец.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Продължаване правото на ползване на лицензи за софтуерен продукт за ръководене на лоби бар, ресторант и рецепция в Учебените центрове на НАП Банкя и Боровец.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
24000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72267100

Описание:

Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Надграждане и поддръжка на ИС "Контрол".

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Надграждане и поддръжка на ИС "Контрол".

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
2000000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72267100

Описание:

Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Абонаментно поддържане и развитие на информационна система за обмен на информация по ДДС /Приложение VIES/.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Абонаментно поддържане и развитие на информационна система за обмен на информация по ДДС /Приложение VIES/.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
270000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50324100

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Техническа поддръжка на системата за управление на съдържанието (СУС) на интернет и интранет порталите на НАП.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Техническа поддръжка на системата за управление на съдържанието (СУС) на интернет и интранет порталите на НАП.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
10000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50324100

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Поддържане на софтуерно интернет приложение за публикуване на съобщения за продажби.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Поддържане на софтуерно интернет приложение за публикуване на съобщения за продажби.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
10000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50324100

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Утвърждаване на лидерството в НАП и имиджа й в обществото.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Утвърждаване на лидерството в НАП и имиджа й в обществото.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
464000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79411000, 80500000

Описание:

Консултантски услуги по общо управление
Услуги по обучение

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Услуги по товарене, разтоварване на стоки храни. Услуги по предоставяне на товарен транспорт за транспортиране на стоки храни. Услуги по съхранение на товари изоставени в полза на държавата, съгласно чл.121 от ДОПК и др.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

20 - Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции

Основно място на изпълнение или на доставка

Териториалните структури на Национална агенция за приходите.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Услуги по товарене, разтоварване на стоки храни. Услуги по предоставяне на товарен транспорт за транспортиране на стоки храни. Услуги по съхранение на товари изоставени в полза на държавата, съгласно чл.121 от ДОПК и др.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
570000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

63110000, 63120000

Описание:

Услуги по обработка на товари
Услуги по складиране и съхраняване на товари

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Застраховане на служителите на НАП с групова рискова застраховка срещу злополука и застраховка живот.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

Основно място на изпълнение или на доставка

ЦУ на НАП и териториалните структури на НАП.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Застраховане на служителите на НАП с групова рискова застраховка срещу злополука и застраховка живот.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
600000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

66511000, 66512100

Описание:

Животозастраховане
Застраховка "Злополука"

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Услуги свързани с цифров печат.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

15 - Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор

Основно място на изпълнение или на доставка

ЦУ на НАП и териториалните структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Услуги свързани с цифров печат.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
5683000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79811000, 79822200

Описание:

Услуги, свързани с цифров печат
Услуги по фотопечат

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Охрана на обект с физическа охрана. Охрана на обект със сигнално-охранителна техника /СОТ/. Ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди /поддръжка СОТ/.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

Основно място на изпълнение или на доставка

ЦУ на НАП и териториалните структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Охрана на обект с физическа охрана. Охрана на обект със сигнално-охранителна техника /СОТ/. Ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди /поддръжка СОТ/.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
1319353 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000, 79711000, 50340000

Описание:

Охранителни услуги
Услуги чрез сигнално-охранителни системи
Услуги по ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Техническо обслужване на леки и товарни автомобили, вкл. доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности (без годишен технически преглед и без пътна помощ).

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

Основно място на изпълнение или на доставка

ЦУ на НАП и териториалните структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Техническо обслужване на леки и товарни автомобили, вкл. доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности (без годишен технически преглед и без пътна помощ).

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
506000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50112000, 50114000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
Услуги по техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Услуги по ремонт и поддръжка на системи за контрол на достъп и системи за видеонаблюдение.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

ЦУ на НАП и териториалните структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Услуги по ремонт и поддръжка на системи за контрол на достъп и системи за видеонаблюдение.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
56250 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72253200, 50343000

Описание:

Поддържане на системи
Услуги по ремонт и поддържане на видеотехника

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: http://www.nap.bg; http://www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg ; http://git.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ