Версия за печат

BG-София:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална агенция за приходите, бул. Княз Ал.Дондуков 52, За: Галина Бахчеванова, Република България 1000, София, Тел.: 02 98596137, E-mail: g.bahchevanova@nra.bg, Факс: 02 98593348

Място/места за контакт: ЦУ на НАП, дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/page?id=305.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Логистично осигуряване на изпълнението на проект с наименование: "Повишаване на административния капацитет на НАП в областта на контрола на вътреобщностната търговия чрез подобряване на взаимодействието между администрациите на държавите членки на ЕС в борбата данъчните измами"

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

20 - Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции

Основно място на изпълнение или на доставка

Местата на провеждане на работните срещи в изпълнение на проекта са - Република България, Румъния, Унгария.

код NUTS

BG321

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Логистично осигуряване на изпълнението на проект с наименование: „Повишаване на административния капацитет на НАП в областта на контрола на вътреобщностната търговия чрез подобряване на взаимодействието между администрациите на държавите членки на ЕС в борбата данъчните измами“, което включва хотелско настаняване на участниците в събитията; изхранване на участниците/организиране на кафе-паузи; възстановяване на пътни разходи на участниците; осигуряване на конферентни зали с необходимото техническо оборудване за провеждане на общо три работни срещи – в България, Румъния и Унгария. Първоначално очаквания общ брой на участниците по всяка от работните срещи е следният - 34 участника от страна на НАП и 11 участника от страна на румънската администрация в работната среща, която ще се проведе в Румъния; 34 участника от страна на НАП и 11 участника от страна на румънската администрация в работната среща, която ще се проведе в България; 18 участника от страна на НАП и 10 участника от страна на унгарската администрация в работната среща, която ще се проведе в Унгария. Също така по двама преводачи за работните срещи в Румъния и Унгария.

Прогнозна стойност
89166.67 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63500000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

II.7) Допълнителна информация

Подадено проектно предложение във връзка с открита процедура за кандидатстване по програма „Херкулес“ III 2015 – „Обучение за борба с измамите“ за проект с наименование: „Повишаване на административния капацитет на НАП в областта на контрола на вътреобщностната търговия чрез подобряване на взаимодействието между администрациите на държавите членки на ЕС в борбата данъчните измами“.

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

ДА

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Подадено проектно предложение във връзка с открита процедура за кандидатстване по програма „Херкулес“ III 2015: – „Обучение за борба с измамите“ за проект с наименование: „Повишаване на административния капацитет на НАП в областта на контрола на вътреобщностната търговия чрез подобряване на взаимодействието между администрациите на държавите членки на ЕС в борбата данъчните измами“.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: http://www.minfin.bg/; http://www.nap.bg/

Законодателство за опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg/

Защита на трудовата заетост и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg/.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.02.2016 г.