Версия за печат

00276-2015-0008

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

Български пощи ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов, № 1, бл. 31, За: Антония Веселинова, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493233, E-mail: А.Veselinova@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция Правна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.bgpost.bg..

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg..

I.2) Основна дейност

Пощенски услуги

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката

„Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с пет обособени позиции: І Обособена позиция "Хартиени ролки"; ІІ Обособена позиция "Самозалепващи се етикети"; ІІІ Обособена позиция "Офис хартия"; ІV Обособена позиция "Други хартиени артикули"; V Обособена позиция "Специални хартиени артикули.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
България
Код NUTS:
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

00276-2015-0008 „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с пет обособени позиции: І Обособена позиция "Хартиени ролки"; ІІ Обособена позиция "Самозалепващи се етикети"; ІІІ Обособена позиция "Офис хартия"; ІV Обособена позиция "Други хартиени артикули"; V Обособена позиция "Специални хартиени артикули.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30199000

Описание:

Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
491553.34 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 044 - 076861 от 04.03.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 281 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Обособена позиция № 2 – Самозалепващи се етикети
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.08.2015 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

КООПЕРАЦИЯ ПАНДА, ЕИК 000885099, бул. Цариградско шосе № 139, Република България 1784, София, Тел.: 02 9766721, Факс: 02 9766723

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 100849.96 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 88308.66 BGN без ДДС

V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 275 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:обособена позиция № 3 – Офис хартии
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.08.2015 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

Мениджмън Бизнес Машин ООД, ЕИК 000708921, Бизнес център България,бул Витоша №163, Република България 1463, гр. София 1463, Тел.: 02 8051715, E-mail: sofia@mbm-bg.com, Факс: 02 8051717

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 252172.89 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 252010.8 BGN без ДДС

V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 276 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:обособенапозиция № 4 – Други хартиени артикули
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.08.2015 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

Мениджмън Бизнес Машин ООД, ЕИК 000708921, бул.Витоша №146, Ребулика България 1463, София, Тел.: 02 8051715, E-mail: sofia@mbm-bg.com, Факс: 02 8051717

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 125605.84 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 125504.4 BGN без ДДС

V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 4 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Обособена позиция 5 – Специални хартиени артикули
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.08.2015 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

2

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

Славей 91 ООД,ЕИК 030083347, ул. Чепинско шосе №15, Република България 1225, София, Тел.: 02 4396565, E-mail: sales@slavey91.com, Факс: 02 4396561

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 26185.97 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 25729.48 BGN без ДДС


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка/и във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.01.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.Мениджмънт Бизнес Машин ООД 2. Славей 91 ООД 3.Кооперация Панда


ПРИЛОЖЕНИЕ Г2

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС), съгласно Директива 2004/17/ЕО