Версия за печат

00109-2016-0002

BG-Благоевград: 05 - Далекосъобщителни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Благоевград, Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 1, За: Мартин Лалев - Главен юрисконсулт; Николай Бочуков - Главен експерт ИТО, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 884461, E-mail: nikibo@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2287/ZOP-2016-2.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на оператор за предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на община Благоевград по обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Избор на оператор за предоставяне на улсуги по стандарт GSM/UMTS/LTE”;Обособена позиция № 2: “Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 5
Място на изпълнение: Община Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Избор на оператор за предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Избор на оператор за предоставяне на улсуги по стандарт GSM/UMTS/LTE”; Обособена позиция № 2: “Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги” Услугата включва осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM/UMTS/LTE и свързани с това услуги по ползването на обществени електронни мобилни мрежи, осигуряващи мобилни комуникации вкл. към други мобилни или фиксирани мрежи на територията на Република България и чужбина, организирани в корпоративна група

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64212000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно условията, посочени в Раздел II Пълно описание предмета на поръчката от документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
219469.7 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие 1.1. Размер на гаранцията за участие: За обособена позиция №1: 1 200.00 (хиляда и двеста) лева; За обособена позиция №2: 900.00 (деветстотин) лева. 1.2. Форма на гаранцията за участие. Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG 36 IORT 80493300714600, ВIС IORTBGSF Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат, а в случаите, в които участник е физическо лице-печат не се изисква. В гаранцията за участие следва да бъде посочена обособената позиция, за която участникът кандидатства. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция /Образец №8/. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Благоевград или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция /Образец №8/. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Благоевград или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Възложителят има право да усвои гранацията за участие независимо от нейната форма, при условията на чл. 61, ал. 2 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение-Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът,определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград, IBAN: BG 36 IORT 80493300714600, ВIС IORTBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно проектът на договор, приложение към документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Всеки участник може да представи само една оферта за всяка обособена позиция, за която участва.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят заявление за участие или оферта. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността предложение, което в максимална степен съответства на изискванията на Възложителя да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини, налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на приложимата нормативна уредба. Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, задължава участникът да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията, са за сметка на участника. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Овластяването се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към офертата. Участниците могат да подават оферти за участие в процедурата, в които да оферират целия обем от дейности, предмет на настоящата процедура. Един участник може да подаде само една оферта за съответната обособена позиция 1.1.2. Всеки участник може да представи една оферта. 1.1.3. Не се допуска представянето на варианти на оферта. 1.1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. 1.1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. 1.1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 1.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор за обединение. Следва да бъде представено копие от договора за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него. В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално сключения договор. Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; да определя лице, което да представлява обединението/консорциума, да го задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума за целите на поръчката; всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;не се допускат промени в състава на обединението след изитаче на на срока за подаване на оферта. Продължава в раздел VI.3 Допълнителна информация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономически и финансови възможности към участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономически и финансови възможности към участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на услугите, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 4), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства (съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП) за извършената доставка. Участникът следва да приложи доказателства за извършените услуги, съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП (доказателството за извършената доставка или услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата). Списъкът-декларация /Образец №4/ се представя от участниците за всяка обособена позиция поотделно! 2.Участникът следва да приложи заверени копия на сертификати на сертификати ISO 9001:2008, ISO 27001:2005, ISO 20000-1:2011 Забележка: Към датата на предоставяне на офертата сертификатите следва да са валидни. 3.Заверено копие от валидно индивидуално разрешително за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез електронна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE, издадено от компетентния регурлаторен орган в страната - за обособена позиция № 1. 4.Заверено копие на разрешение, издадено от компетентния регулаторен орган в страната за осъществяване на съобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил успешно минимум 2 (два) договора с предмет, сходен или еднакъв с предмета на поръчката. За обособена позиция №1 - минимум 2 услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката; За обособена позиция №2 - минимум 2 услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката; За „договор с предмет, сходен или еднакъв с предмета на поръчката”, възложителят ще приема договори с предмет: „Предоставяне на мобилни и/или радиотелефонни услуги”. 2.Всеки участник следва да има внедрени следните системи: система за управление на качеството ISO 9001:2008, система за информационна сигурност ISO 27001:2005, система за управление на информационните услуги ISO 20000-1:2011 или еквиваленти, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката – За обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2. 3.Участниците по обособена позиция № 1 следва да притежават валидно индивидуално разрешение за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез електронна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE. 4.Участниците по Обособена позиция № 2 следва да имат право да извършват съответните съобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Оценка на предлаганата цена –Ц - обособена позиция № 1; тежест: 60
Показател: Оценка на техническото предложение за изпълнение – Т - обособена позиция № 1; тежест: 40
Показател: K1 – Ценови показатели - обособена позиция № 2; тежест: 80
Показател: К2 – Показатели за специфични условия - обособена позиция № 2; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.02.2016 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.02.2016 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.02.2016 г.  Час: 11:00
Място

Общинска администрация Благоевград, Зала № 210

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Когато не е представено нотариално заверено копие от договора за създаването на обединението/консорциум, или в приложения липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата-участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурта. Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители. Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и самият участник, съобразно вида и дела на участието му. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Лице, което фигурира като подизпълнител в предложението на друг участник и е подписал декларация за съгласие да участва като подизпълнител, не може да участва в предложението на обединение. За действията, бездействията и работата на подизпълнителите отговаря изпълнителят. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56, ал.1, т.1,5 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки един от тях поотделно, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 2. Условия за допустимост на участниците. 2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, който: 2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл.253-260 от НК; подкуп по чл.301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл.194-217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК, освен ако е реабилитиран;2.1.2. е обявен в несъстоятелност;2.1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; 2.1.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;2.1.5. има задължения по смисъла на чл. 162,ал.2,т.1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;2.1.6. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран има наложено административно наказание за престъпление по чл.136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл.172 от НК против трудовите права работа на работниците; 2.1.7. при които лицата, посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2.1.8. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;2.1.9. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка, настоящите указания и документация за участие;2.1.10.е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57,ал.2 от ЗОП;2.1.11. е представил гаранция за участие под формата на банкова гаранция,която е със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертите.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалбите се подават от лицата по чл. 120, ал. 8 от ЗОП в 10 /десет/ дневен срок от уведомяването за съответното решение. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя при условията на чл. 121 от Закона за обществените поръчки. Решението за откриване на процедурата може да бъде обжалвано в срока по чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Избор на оператор за предоставяне на улсуги по стандарт GSM/UMTS/LTE”
1) Кратко описание

В обхвата на обществената поръчка по обособена позиция № 1 се включва предоставянето на обществена телефонна услуга и всички услуги, включени в стандарта в стандарта GSM/UMTS/LTE и допълнителни услуги, свързани с тази дейност, както следва: 1.Провеждане на разговори между абонати в корпоративна група;2.Провеждане на разговори в мрежата на доставчика; 3.Провеждане на разговори с потребители от други мобилни мрежи;4.Провеждане на разговори с потребители от фиксирани мрежи;5. Провеждане на международни разговори с потребители от мобилни и фиксирани мрежи;6.Провеждане на разговори в роуминг в страни от и извън Европейския съюз за служебните SIM-карти;7.Услуга за кратки съобщения (SMS) и мултимедийни съобщения (MMS);8.Осигуряване на високоскоростен мобилен интернет достъп, чрез (3G) и/или технологии UMTS/LTE и HSDPA/HSUPA;9.Предоставяне на SIM карти в корпоративна група с възможност за увеличаване или намаляване на броя на SIM картите и преминаване от един план към друг без заплащане на неустойки или санкции и при същите ценови условия; 10.Предложение към служителите на общината, като физически лица;11.Безплатна регистрация на всички SIM-карти за данни и гласова връзка;12.Дубликат на открадната или загубена карта или механично увредена карта;13.Прехвърляне и мобилност на мобилни номера;14.Гаранционно и следгаранционно обслужване на мобилни апарати и предоставена техника от доставчика; 15.Възможност за ползване на останалите услуги, предлагани от участника при преференциални условия по отношение на служителите на Община Благоевград, посочени в офертата;16.Възможност за закупуване на устройства, предлагани от участника при преференциални условия по отношение на Възложителя Технически и функционални изисквания и специфични условия при изпълнение на поръчката: 1.Обмен на глас и/или данни от и към формирана корпоративна група от минимум 230 потребителя с постоянно променяща се локация на територията, на която се упражнява дейността на Възложителя. 2.Всички SIM карти, които Община Благоевград ползва към момента, както и новопридобитите в срока на договора, следва да бъдат включени в обща мобилна корпоративна група на Община Благоевград. 3.Възможност за увеличаване или намаляване на броя на SIM картите и преминаване от един план към друг без заплащане на неустойки или санкции и при същите ценови условия. Максимална свързаност на територията, на която упражнява дейност предприятието. 4.Участникът следва да предложи неограничени и безплатни разговори и SMS-и в корпоративната група, включени в цената на пакетите. Тези разговори не следва да се отчитат във включените в месечната такса минути. 5.Тарифирането на националните изходящи разговори да бъде на всяка секунда след първите 30 секунди. 6.Предоставяне на дубликат на SIM карта при изгубване или унищожаване без допълнителна такса. 7.Готовност за преносимост на ползваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ мобилни телефонни номера като всички разходи са за сметка на участника. 8.Участникът да предостави на оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ права за достъп до своята информационна система за извършване на детайлизирана справка за: всяко осъществено повикване, включително за осъществени повиквания към безплатни услуги; стойността на всяко осъществено повикване; датата, часа и продължителността на всяко осъществено повикване. 9.Предоставяне на възможност за ползване на всички останали услуги, предлагани от участника, при преференциални условия, по отношение на абонатите от Община Благоевград. 10.Да се осигуравя денонощна техническа поддръжка и непрекъснато обслужване в режим 24х7х365. 11.Участникът предоставя включени в месечната такса минути за изходящи разговори към всички национални фиксирани и мобилни мрежи за всяка SIM-карта за един месец и др. съобразно Раздел II от Документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64212000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги

3) Количество или обем

1.Провеждане на разговори между абонати в корпоративна група;2.Провеждане на разговори в мрежата на доставчика; 3.Провеждане на разговори с потребители от други мобилни мрежи;4.Провеждане на разговори с потребители от фиксирани мрежи;5. Провеждане на международни разговори с потребители от мобилни и фиксирани мрежи;6.Провеждане на разговори в роуминг в страни от и извън Европейския съюз за служебните SIM-карти;7.Услуга за кратки съобщения (SMS) и мултимедийни съобщения (MMS);8.Осигуряване на високоскоростен мобилен интернет достъп, чрез (3G) и/или технологии UMTS/LTE и HSDPA/HSUPA;9.Предоставяне на SIM карти в корпоративна група с възможност за увеличаване или намаляване на броя на SIM картите и преминаване от един план към друг без заплащане на неустойки или санкции и при същите ценови условия.10.Предложение към служителите на общината, като физически лица;11.Безплатна регистрация на всички SIM-карти за данни и гласова връзка;12.Дубликат на открадната или загубена карта или механично увредена карта;13.Прехвърляне и мобилност на мобилни номера;14.Гаранционно и следгаранционно обслужване на мобилни апарати и предоставена техника от доставчика;15.Възможност за ползване на останалите услуги, предлагани от участника при преференциални условия по отношение на служителите на Община Благоевград, посочени в офертата;16.Възможност за закупуване на устройства, предлагани от участника при преференциални условия по отношение на Възложителя Технически и функционални изисквания и специфични условия при изпълнение на поръчката - съгласно документацията за участие. Техническите изисквания следва задължително да залегнат в Техническата оферта на участника, която представлява неразделна част от договора. Изпълнителят е длъжен по всяко време на действие на договора и след изрично писмено уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или назначаване на служители, да извъриш промяна в броя на SIM картите и устройствата, предмет на договора. Възложителят може да заяви ползването и на други, допълнително предлагани от участника услуги при преференциални условия по отношение на Община Благоевград и нейните служители. В тази връзка участникът следва да представи, като приложение към „Ценовото предложение”, Преференциална ценова листа с всички допълнително предоставяни от него услуги, като посочените в нея цени остават фиксирани за целия срок на договора. Заявяването на услуги от преференциалната листа на изпълнителя става чрез определените от Възложителя оторизирани координатори (лица за контакт) по договора.

Прогнозна стойност, без ДДС
120091.78 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги”
1) Кратко описание

Осигуряване на фиксирана телефонна услуга, съгласно специфичните условия и технически изисквания, описани по долу, заедно с определен пакет от допълнителни услуги, включително получаване и изпращане на факсимилни съобщения за директните телефонни постове и абонатните постове от собствените телефонни централи на Възложителя. Възможност за ползване на останалите услуги, предлагани от участника при преференциални условия по отношение на Община Благоевград. Техническите изисквания следва задължително да залегнат в техническото предложение на участника, която представлява неразделна част от договора. Изпълнителят се задължава по всяко време от срока на действие на договора и след изрично писмено уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или назначаване на служители, да извърши промяна в определения брой прави телефонни постове, да увеличи броя им, да се откаже или да прехвърли на трето външно лице - друго ведомство, фирма, външна организация или за физическото лице, ползващо прав телефонен пост, при изрично съгласие за това на третото лице. Техническото предложение следва да съдържа подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в настоящата глава от документацията. Важно: Възложителят притежава телефонна централа Panasonic KX-TD500BX, с четири BRI, намираща се на адрес гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1. Прави телефонни постове /POTS/ - 59 /петдесет и девет броя/, разположени териториално съгласно Списък 1 – неразделна част Документацията.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64212000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги

3) Количество или обем

Технически и функционални изисквания и специфични условия при изпълнение на поръчката: 1.Да осигурява пренос на глас в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика така и към други мобилни и фиксирани мрежи, за обикновени телефонни постове POTS/PABX, ISDN BRI, посочени в Списък 1 от Документацията за участие в процедурата. 2.За всеки абонатен пост операторът следва да предложи един и същи пакет от безплатни минути за един месец, за всички изходящи разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи с национално покритие, с изключение на разговори към номера с добавена стойност;3.Възможност за осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни и факс обаждания от и към всички мрежи;4.Да има възможност за достъп до негеографски номера;5.Да осигури запазването на съществуващия номерационен план и запазване на съществуващите номера, ползвани от Възложителя, разпределени съгласно Списък 1 от Документацията за участие в процедурата, и запазване на ползваните до момента услуги, като географски номера, като се гарантира възможност за преносимост;6.Да осигурява преференциални цени за разговори в мрежата на същия доставчик;7.Да осигури възможност за разширение и развитие на услугите;8.Кандидатът за предоставяне на услугата да бъде действащ на телекомуникационния пазар обществен телекомуникационен доставчик, притежаващ валидно разрешение за дейност по предмета на поръчката, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията.9.Осигуряване на възможност за включване на УАТЦ с автоматичен вход, като всеки от вътрешните постове на централата да притежава съответстващ географски номер, чрез който да се осъществява свързаност без посредничеството на оператор или гласово интерактивно меню;10.Участникът следва да предостави услуга за изпращане и получаване на факс-съобщения през ел. поща минимум със следните възможности: •изпращане и получаване на факсове през имейл от компютър с интернет достъп; •изпращането на факсове да се таксува на страница, а получаването на факсове да е включено в абонаментната такса; •прехвърляне на действащ факс номер към факс през мейл услуга; •генериране на отчет за успешно/неуспешно изпращане на факс. 11.Да осигурява възможност за идентификация на входящите и изходящи обаждания (CLIP), като идентификацията да се предава от и към мрежите на останалите телекомуникационни доставчици;12.Възможност за идентификация на входящите и изходящите обаждания и за обратен избор на идентифицирания повикващ;13.Определеният за изпълнител участник предоставя на Възложителя безвъзмездно детайлизирана сметка за ползваните услуги заедно с данъчна фактура; 14.Детайлизираната сметка да съдържа най-малко следната информация, обобщена и индивидуализирана за всяка абонатна линия: всички видове ползвани услуги през разплащателния период, брой на ползваните услуги, обща стойност на всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на данъчните начисления върху сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни стойности, размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата сума без ДДС и с ДДС. Сметката следва да се предоставя и като справка отделно по структурни звена в ПРБ. Детайлизираната сметка да се предоставя и в електронен формат;15.Участникът да предостави на оторизиран представител на Възложителя права за достъп до своята информационна система за извършване на детайлизирана справка за: всяко осъществено повикване, включително за осъществени повиквания към безплатни услуги; стойността на всяко осъществено повикване; датата, часа и продължителността на всяко осъществено повикване;16.Осигуряване на безплатни разговори към национални номера за спешни повиквания;17.Възможност за временно спиране ползването на телефонен пост без заплащане на такси, неустойки или санкции и др. съгласно Раздел II от Документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
99377.92 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение