02709-2016-0013

BG-Мездра: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ДП ТП Държавно горско стопанство Мездра, ул.Родопи №2, За: инж.Евгения Константинова Христова, РБългария 3100, Мездра, Тел.: 0910 92312, E-mail: dlmezdra@iag.bg, Факс: 0910 93387

Място/места за контакт: Мездра,ул.Родопи №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160114kGgx6003895.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на ТП ДГС Мездра за срок от 3 години.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ТП ДГС Мездра гр.Мездра , ул.Родопи №2
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на канцеларски материали и консумативи

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 22800000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на ТП ДГС Мездра

Прогнозна стойност без ДДС
21000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 210,00 лв. /двеста и десет лв /, представляваща 1 % от стойността на поръчката. Формата на гаранцията е парична сума, която се внася по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ IBAN BG14CECB979010Е7859001, BIC код CECBBGSF при ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Мездра или в брой в касата или банкова гаранция /задължително оригинал/ –по избор на участника. Гаранция за изпълнение /внесена сума или банкова гаранция/ в размер на 3 % от ценовото предложение. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

След получаване на фактура от Изпълнителя, съгласно условията на договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: - при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; - при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; - при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; - при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; - във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника; - в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.) 2. е обявен в несъстоятелност; 3.е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 4.има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Всички участници се ползват с равни права. Съгласно конкурсната документация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документ с информация за съответния публичен регистър, в които е публикуван Годишния финансов отчет за предходната година или някоя от съставните му части или копие от отчета за приходите и разходите за предходната година, по чл.50,ал.1т2 от ЗОП.
Минимални изисквания: Не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Декларация –списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП Декларация-списък на основните договори за доставка (с предмет, сходен с този на настоящата поръчка), изпълнени от участника през предходните три години - с посочване на стойността на всеки договор, датата на изпълнение и получателите по всеки договор, придружена с доказателствата за извършените доставки по всеки от договорите
Минимални изисквания: Няма.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.02.2016 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението. Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи възложителят, ТП ДГС Мездра изисква от лицата заплащането на документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.02.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.02.2016 г.  Час: 10:00
Място

ТП ДГС Мездра гр.Мездра , ул.Родопи №2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците лично или чрез упълномощени представители.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ