BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131063188

Национална агенция за приходите, бул. Княз Александър Дондуков № 52, За: Надя Кирилова, Полина Маргитина-Петрова, Република България 1000, София, Тел.: 02 98593211; 02 98593138, E-mail: n.kirilova@nra.bg

Място/места за контакт: ЦУ на НАП, бул. Княз Александър Дондуков № 52

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/page?id=305.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка и монтаж на централизирана система за контрол на достъп с отчитане на индивидуалното работно време и демонтаж на съществуващите системи в сградите на Централно управление (ЦУ) на НАП, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52 и ул. „Врабча“ № 23.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52; гр. София, ул. „Врабча“ № 23

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Изпълнението на поръчката включва следните дейности: - Демонтаж на съществуващите системи за контрол на достъп в сградите на ЦУ на НАП, находящи се в гр. София, на бул."Княз Ал. Дондуков" № 52 и на ул. "Врабча" № 23“. - Доставка, монтаж и тестване за пускане в експлоатация на централизирана система за контрол на достъп с отчитане на индивидуалното работно време в сградите на ЦУ на НАП в гр. София, на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52 и на ул. „Врабча“ № 23 - първи надпартерен и трети надпратерен етажи, в това число: • доставка на необходимите оборудване, автоматика, материали и компоненти за монтажа и функционирането на системата едновременно в двете сгради на ЦУ на НАП; • изработка и доставка на 1000 /хиляда/ броя безконтактни карти за служители /с отпечатани на тях логото на НАП и имена, длъжности, дирекции и снимки на служителите/ и 200 /двеста/ броя служебни карти /с отпечатани на тях логото на НАП, надпис „Министерство на финансите“ „Национална агенция за приходите“ и пореден номер/. Безконтактните карти следва да са съвместими като параметри с използваните към настоящия момент /125KHz/. Картите следва да се изработват и предоставят на възложителя поетапно в срока на изпълнение на договора, по заявка на възложителя, направена чрез координатора по договора. • гаранционно обслужване на доставената и монтирана система за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на приемане на извършения монтаж и тестване на системата за пускане в експлоатация, удостоверено с подписването на приемателно-предавателен протокол. Прогнозната стойност на поръчката, която е и максимално допустима стойност, е 25 000,00 лв.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
25000 BGN
Минимална стойност: 0, максимална стойност: 25000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

42961100, 35123200

Описание:

Система за контрол на достъп
Оборудване за отчитане на плаващо работно време

II.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

27.01.2016 г. 

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка и монтаж на техническо оборудване - системи за видеонаблюдение в сгради на НАП.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Сгради на НАП на територията на Република България.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка и монтаж на техническо оборудване - системи за видеонаблюдение в сгради на НАП. Прогнозната стойност на поръчката, която е и нейна максимално допустима стойност, е в размер на 100 000.00 лв.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
100000 BGN
Минимална стойност: 0, максимална стойност: 100000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

32323500, 51314000

Описание:

Система за видеонаблюдение
Услуги по инсталиране на професионална видеотехника

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Предварителното обявление касае процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение и система за контрол на достъпа и демонтаж на съществуващи системи, които Националната агенция за приходите възнамерява да открие през следващите 12 (дванадесет) месеца. Общата прогнозна стойност на обществените поръчки за доставки на системи за видеонаблюдение и системи за контрол на достъпа е 125 000 лв. без ДДС. Тази стойност е обединена с поръчките за услуги със сходен предмет, които са свързани с охрана на обекти с физическа охрана и охрана на обекти със СОТ, както и услугите по ремонт и поддържане на съществуващите в НАП системи за контрол на достъпа и системи за видеонаблюдение, като общата стойност на доставки и услуги със сходен предмет е в размер на 1 500 603 лв., което обуславя изпращането на настоящото предварително обявление.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: http://www.nap.bg; http://www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg; http://git.mlsp.government.bg..

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ