Версия за печат

02709-2016-0009

BG-Мездра:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 11.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Северозападно държавно предприятие ДП ТП Държавно горско стопанство Мездра, ул Родопи № 2, За: инж.Евгения Константинова Христова, България 3100, Мездра, Тел.: 0910 92312, E-mail: dlmezdra@iag.bg, Факс: 0910 93387

Място/места за контакт: ДГС Мездра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии- държавна собственост


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Настоящата обществена поръчка предвижда доставка на бензинА95 Н приблизително12000литра, бензин А 96Н приблизително 8000литра,газ пропан бутан приблизително 16000литра,моторни масла и други консумативи за МПС приблизително за 2000лева за срок от 36 месеца.Доставките ще се извършват в търговски обект/и/ бензиностанция/и/ на продавача на територията на гр.Мездра и гр.Роман, както и на бензиностанциите на продавача на територията на страната, където ще се зарежда безкасово.Процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез договаряне да се реализира чрез стоковата борса.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Стоките предмет на настоящата поръчка, са включени в списъка ,одобрен от Министерски съвет по предложение на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.Изборът на този вид процедура дава възможност подготовката и протичането и да се осъществяват в най -кратки срокове, при същевременно спазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция,равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация, гарантиране на опзване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения.Процедурата на договаряне без обявление ,по реда на чл.90,ал.1,т.11 чрез покупка на стоки обект на търгуване на стоковите борси гарантира и осигурява ефективност при разходването на средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http:// www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Евгения Константинова Христова
Длъжност: директор