Версия за печат

00407-2016-0001

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Централна библиотека при БАН, ул. Петнадесети ноември № 1, За: Цветанка Христова, България 1040, София, Тел.: 02 9878966, E-mail: abonament_2016@cl.bas.bg, Факс: 02 9862500

Място/места за контакт: Централна библиотека

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.cl.bas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://cl.bas.bg/profil-na-kupuvacha/obschestvena-porchka-na-abonament-za-period-ot-edna-godina-za-dostp-do-elektronni-bazi-danni-sdrzhaschi-nauchna-literatura-2016-g.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

АБОНАМЕНТ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ БАЗИ ДАННИ, СЪДЪРЖАЩИ НАУЧНА ЕЛЕКТРОННА ЛИТЕРАТУРА, по обособени позиции: Обособена позиция I: Абонамент за база данни Джейстор /JStore/ Обособена позиция II: Абонамент за база данни на Американско Физическо Дружество /American Physical Society/

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: София град
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Осигуряване/предоставянето на достъп до електронни бази данни за научна електронна литература: 1. База данни Джейстор /JStor/ - за периода от 14.07.2016 г. до 31.12.2017 г.; 2 База данни Американско Физическо Дружество /American Physical Society – APS/ - за абонаментната 2016 г.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79980000

Описание:

Услуги по абонамент за вестници и периодични издания

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

абонамен в 2 електронни бази данни - общо 5 пакета

Прогнозна стойност без ДДС
60833.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2017 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие или за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на участника: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. 2. Гаранцията за участие в зависимост от обособената позиция, за която се участва е: - По обособена позиция I: сума в размер на 200 (двеста) лева. - По обособена позиция II: сума в размер на 400 (четиристотин) лева. 3. Когато гаранцията за участие е парична сума, същата се внася по следната сметка на Възложителя: Уникредит Булбанк АД, КФ Иван Вазов гр. София IBAN: BG 32 UNCR 9660 3120 7130 10 BIC: UNCRBGSF: 4. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: „Гаранция за участие в процедура с идентификационен номер .................. (попълва се идентификационен номер на процедурата от РОП)“ и да се посочи обособената позиция, за която се подава оферта. 5. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 90 (деветдесет) дни от датата, определена като краен срок за представяне на оферти. Срокът може да се удължава по обосновано искане на възложителя. 6. Гаранцията за участие се освобождава в съответствие с условията и в сроковете, посочени в чл. 62 ЗОП. 7. Възложителят ще задържи гаранцията за участие на участник в настоящата процедура, който обжалва решението за определяне на изпълнител - до решаване на спора; 8. Възложителят ще да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 9. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора за обществена поръчка – по съответна обособена позиция. 10. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че: - е безусловна и неотменима; - е в полза на възложителя; - е със срок на валидност най-малко 1 (един) месец, след крайния срок за изпълнение на договора за обществена поръчка. 11. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 12. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на изпълнението на предмета на поръчката е от Централна библиотека на БАН, със собствени средства /целева субсидия от Централния бюджет/. Максимален финансов ресурс, предвиден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката: 73 000 /седемдесет и три хиляди/ лева с ДДС или 60 833.33 /шестдесет хиляди осемстотин тритесет и три цяло и тридесет и три стотни/ лева без ДДС, разделен по отделните обособени позиции както следва: По Обособена позиция I – до 25 000 лв. с ДДС или 20 833.33 лева без ДДС; По Обособена позиция II – до 48 000 лв. с ДДС или 40 000 лева без ДДС.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Информация и формалности: До колкото настоящата процедура е за услуги и предметът на поръчката по всяка една обособена позиция е предоставянето/осигуряването на достъп до съответна база данни, върху която съгласно Закона за авторското право и сродните му права са възникнали права, защитени от закона, то всеки участник в процедурата, в зависимост от обособената позиция, за която подава оферта, трябва да представи документ, удостоверяващ че същият е собственик на съответната база данни, имащ право да предоставя абонамент за нея или че е оторизиран от собственика на съответната база данни да осигури абонамента за нея; По отношение на участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, не следва да е налице което и да е от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1 /без т. 1, б. „е“/, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5 ЗОП; Не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, освен ако не е налице изключениято по чл. 4 от закона.;Не може да участва самостоятелно в процедурата лице, което е свързано лице или свързано предприятие с друго лице-участник в процедурата;Не може да участва в процедурата лице, което не приема условията на Възложителя, поставени в проекта на договор, приложение към документацията. Необходими документи: Плик № 1 Документи за подбор: Представяне на участника - в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП (в т.ч. и декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1, 4 и 5 ЗОП и За всяка от обособените позиции, за които се подава оферта, по отделно: Копие на документ, удостоверяващ че участник е собственик на съответна база данни, имащ право да предоставя абонамент за нея /например: лицензия/извлечение от счетоводен баланс и др., придружено с декларация, че правото не е преотстъпено/ или че е оторизиран от собственика на съответната база данни да осигури абонамента за нея /договор/оторизационно писмо и др./.); Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника;Копие на Договор за създаване на обединение по ЗЗД в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата включени в обединението. Ако в договорът за обединение не е посочено лицето, което представлява участниците – документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. В договора за създаване на обединението трябва да бъдат определени делът на участие на всеки от участниците в него и разпределението на конкретните дейности - предмет на изпълнение по тази обществена поръчка между участниците в обединението; да съдържа изрична клауза, че участниците в обединението носят пред Възложителя солидарна отговорност за изпълнението на поръчката и поето задължение за непрекратяване на обединението или на участието на участник в него преди да е приключило изпълнението на договора с Възложителя;Пълномощно за лицето, подписващо офертата– съдържащо всички данни на упълномощен и упълномощител, както и изрично изявление, че упълномощеният има право да подпише офертата и да представля участника в процедурата;Декларация по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - за чуждестранни лица и за местни лица;Списък по чл. 51,ал.1,т.1 ЗОП;Доказателства за извършените услуги,посочени в списъка по чл. 51,ал.1,т.1 ЗОП(описват се конкретно и/или се прилагат копия).;Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 ЗОП;Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 ;Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; Документ по чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП;друго. Плик № 2 Предложение за изпълнение на поръчката Техническо предложение;Декларация по чл. 33, ал. 4 ЗОП /ако е приложима/ Плик № 3 Предлагана цена Ценово предложение. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, тя трябва да е съобразена с чл. 57, ал. 3 ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: не се поставят
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка (оригинал, съгласно приложения образец). Списъкът следва да съдържа услуги, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура. Списъкът следва да е придружен от доказателства за изпълнени услуги, в съответствие с чл. 51, ал. 4 ЗОП (описват се конкретно и/или се прилагат копия, заверени за вярност с оригинала).
Минимални изисквания: През последните три години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура, участникът следва да е изпълнил минимум две услуги, всяка от които е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка /абонамент/достъп за/до електронни бази данни/. За изпълнение на това минимално изискване на възложителя свързано с посочване и представяне на доказателства за изпълнение на минимум две услуги, в случай, че участникът го удостоверява с престирането им спрямо един контрагент, услугите следва да са били извършвани на две различни правни основания /напр. два отделни договора/.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.02.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.02.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.02.2016 г.  Час: 10:00
Място

Централна библиотека на БАН - гр. София, ул. 15-ти ноември № 1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно чл. 68, ал. 3 ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

декември 2016 г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

декември 2016 г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Абонамент за база данни Джейстор /JStore/
1) Кратко описание

Осигуряване/предоставянето на достъп до електронни бази данни за научна електронна литература: 1. База данни Джейстор /JStor/ - за периода от 14.07.2016 г. до 31.12.2017 г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79980000

Описание:

Услуги по абонамент за вестници и периодични издания

3) Количество или обем

Осигуряване на достъп до следните пакети продукти: - „Изкуствознание и наука“-VII (Art&Sciences VII package) - „Математика и Статистика“ (Mathematics&Statistics) - „Екология и ботаника-II“ (Ecology & Botany II); - „Право“ (Law)

Прогнозна стойност, без ДДС
20833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 14.07.2016 г. , Крайна дата 31.12.2017 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Абонамент за база данни на Американско Физическо Дружество /American Physical Society/
1) Кратко описание

осигуряване/предоставянето на достъп до електронни бази данни за научна електронна литература Американско Физическо Дружество /American Physical Society – APS/ - за абонаментната 2016 г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79980000

Описание:

Услуги по абонамент за вестници и периодични издания

3) Количество или обем

осигуряване на достъп до Публикации на Американското Физическо Дружество, на следния пакет продукти: „Комбиниран пакет“ (APS All Package - Online Access - Package with a PROLA, Tier 2)

Прогнозна стойност, без ДДС
40000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2016 г.