Версия за печат

00085-2016-0001

BG-гр.София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Св.Георги Софийски №3, За: инж.Станимир Янчев, България 1606, гр.София, Тел.: 02 9225235, E-mail: stanimiryanchev@vma.bg, Факс: 02 9225983;02 9526536

Място/места за контакт: бул. Св.Георги Софийски №3,ет.2,стая 18

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Абонаментна сервизна поддръжка на асансьори за нуждите на ВМА и подчинените и структури по осем обособени позиции: МБАЛ – гр. София; МБАЛ – гр. Пловдив; МБАЛ – гр. Варна; МБАЛ – гр.Сливен, МБАЛ – гр.Плевен, БДПЛР- гр.Хисар, БДПЛР- гр.Поморие, и БДПЛР- гр. Банкя

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на МБАЛ - гр.София;МБАЛ - гр.Пловдив, МБАЛ - гр.Варна;МБАЛ- гр.Сливен,МБАЛ -гр.Плевен, БДПЛР- гр.Хисар, БДПЛР- гр.Поморие и БДПЛР- гр.Банкя
Код NUTS: BG412, BG421, BG331, BG342, BG314, BG42, BG34
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на поръчката обхваща: - По всички обособени позиции: Обособена позиция І: МБАЛ – София; Обособена позиция II: МБАЛ – Пловдив , Обособена позиция III: МБАЛ – Варна, Обособена позиция IV: МБАЛ – Сливен, Обособена позиция V МБАЛ – Плевен, Обособена позиция VI БДПЛР – Хисар, Обособена позиция VII БДПЛР- Поморие и Обособена позиция VIII БДПЛР – гр.Банкя - Извършване на дейности по абонаментна поддръжка на асансьори, труд, профилактика, смазване, почистване, дейности по настройване и регулиране, извършването на всички функционални проверки (един път в месеца) и технически обслужвания на асансьорите (шест пъти годишно), определени в действащите нормативни документи, както и 24-часово непрекъснато аварийно обслужване, дейности по ремонт или замяна на съставни части с оригинални, ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Месечната абонаментна такса следва да включва: труд, профилактика,смазване, почистване, дейности по настройване и регулиране, извършването на всички функционални проверки (един път в месеца) и технически обслужвания на асансьорите (шест пъти годишно), определени в действащите нормативни документи, както и 24-часово непрекъснато аварийно обслужване, дейности по ремонт или замяна на съставни части с оригинални,ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални, съгласно Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори, посл.изм.(ДВ.бр.88/2014г.). При възникнала необходимост от извършване на ремонт с подмяна на резервни части по всички обособени позиции, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя констативен протокол относно необходимостта от подмяна на резервните части за съответния асансьор от техническата спецификация, в който се съдържа точно описание, параметри и стойност на необходимите резервни части и се обосновава причината за исканата подмяна. Единичните цени на необходимите резервни части са съгласно ценовото предложение за резервни части за съответната обособена позиция. Доставката и подмяната на резервните части от Изпълнителя ще се извършва само след одобрението и съгласието на Възложителя чрез утвърждаване на представения протокол за подмяна на резервна част. Трудът при подмяната и монтажа са за сметка на Изпълнителя. При повторна повреда от същия характер или на същия асансьор , възникнала в гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да отстрани същата за своя сметка, освен ако неизправността е по вина на възложителя поради нарушаване на условията за експлоатация. Дефектирали части по вина на изпълнителя и труда при подмяната им са за сметка на Изпълнителя. При възникнала необходимост от извършване на ремонт с подмяна на резервни части по всички обособени позиции, които не са описани в Техническата спецификация за резерни части, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя констативен протокол относно необходимостта от подмяна на резервните части за съответния асансьор, в който се съдържа точно описание, параметри и стойност на необходимите резервни части и се обосновава причината за искана подмяна. Доставката и подмяната на резервните части от Изпълнителя ще се извършва само след одобрението и съгласието на Възложителя чрез утвърждаване на представения протокол за подмяна на резервна част и само в случай че предоставения лимит за резерни части не е изчерпан. Трудът при подмяната и монтажа са за сметка на Изпълнителя. При възникнала необходимост от извършване на ремонти свързани с подмяна на основни съставни части /като повдигателен механизъм, кабина, табло за управление и др. по всички обособени позиции, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя констативен протокол относно необходимостта от ремонта и подмяната на резервните части за съответния асансьор от техническата спецификация, в който се съдържа точно описание, параметри, стойност на необходимите резервни части и се обосновава причината за ремонта на основната резервна част. Стойността на основни съставни части е включена в максимално допустимите разходи за резервни части, посочени в колона 5 на таблицата по т. 8.2. от документацията. При надвишване на стойността на лимита, Възложителят осигурява доставката на резервните части за негова сметка при спазване на законовите разпоредби. Изпълнителят, извършил ремонтиране, отразява резултатите от извършените дейности в дневници по ал. 1, т. 4, съгласно Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори, посл.изм. (ДВ.бр.88/2014г.), уведомява незабавно след приключването им органите за технически надзор, които са регистрирали асансьорите, и им предоставят копия от чертежите, схемите, документите за качество на заменените елементи и декларациите за съответствие на заменените предпазни устройства.

Стойност, без да се включва ДДС
741440 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

ДА

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участникът представя гаранция за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 2. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е в размер на: - за Обособена позиция І – 4 538,00 ( четири хиляди петстотин тридесет и осем) лева; - за Обособена позиция ІІ – 216.00( двеста и шестнадесет) лева - за Обособена позиция ІІI – 1 513 .00 (хиляда петстотин и тринадесет) лева - за Обособена позиция IV – 216.00( двеста и шестнадесет) лева - за Обособена позиция V – 72.00 (седемдесет и два) лева - за Обособена позиция VI – 540.00 (петстотин и четиресет) лева - за Обособена позиция VII – 120.00 сто и двадесет) лева - за Обособена позиция VIII – 198.00 ( сто деветдесет и осем) лева 3. Гаранцията за изпълнение е в размер 5 /пет/ на сто от стойността на договора без ДДС. 4. Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. 4.1. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път в лева, по набирателна сметка на ВМА: IBAN BG34BNBG96613300150601; BIC BNBGBGSD; банка БНБ. 4.2. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да е неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя – Военномедицинска академия. В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от възложителя при условията на чл.61 от ЗОП и името на процедурата и обособената позиция, за която е открита. 4.3. Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя – Военномедицинска академия и открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на самия договор. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора. 5. Всички разходи по представяне на гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнението на поръчката са за сметка на участника, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата. 6. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за участие и за изпълнение се представят и в превод на български език. 7. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават, задържат или усвояват от Възложителя по реда и в сроковете по чл.61 и 62 от ЗОП. 8. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка се освобождава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансовите средства за заплащане на услугите са от бюджета на ВМА, вкл. и средства, получени от НЗОК. а/. Заплащането на услугите за абонаментна поддръжка на асансьори по сключените договори за всички обособени позиции ще се извършва при условията на отложено плащане - 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на двустранно подписан констативен протокол за извършенa дейност и издадена от Изпълнителя оригинална фактура. б/. Заплащането на оригиналните резервни части при извършването на услуги за абонаментна поддръжка на асансьори ,свързани с ремонт или замяна на резервни части по сключените договори за всички обособени позиции ще се извършва при условията на отложено плащане - 60 (шестдесет) календарни дни, след представяне на двустранно подписан констативен протокол за извършени дейности и издадена от Изпълнителя оригинална фактура, съгласно договорените единични цени , описани в ценовото предложение за резервни части за съответната обособена позиция и документ за гаранционен срок на вложените части. Ремонти свързани с подмяна на резервни части, извършени без предварително одобрение и съгласие на Възложителя не се заплащат.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват физически или юридически лица, както и техни обединения, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1, т.4 и 5.Всички участници, вкл. подизпълнители, следва да отговарят на изискванията на чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и чл.47, ал.2, т.1, т.4 и 5 от ЗОП.Плик № 1 съдържа:Списък на документите, съдържащи се в офертата по образец, подписан от участника;- Представяне на участника, включващо административни данни и посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ (и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата;Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;- Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация;Документ за гаранция за участие: оригинална банкова гаранция или копие на платежен документ за внесена парична сума по сметка на Възложителя; Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника, по чл.50, ал.1, т.1 от ЗОП;Доказателства за технически възможности и квалификация по чл.51, ал.1 от ЗОП ;Декларация за извършен оглед;Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;Декларация за участие на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;Декларация за съгласие на подизпълнител;Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд;Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; Декларация за приемане на условията в проекта на договор; Удостоверение, издадено от ДАМТН (Държавна агенция за метрологичен и технически надзор) за вписане в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП.Плик № 2 съдържа:Техническо предложение на участника на хартиен носител /за съответната обособена позиция, за която се кандидатства/;Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.Плик № 3 съдържа:Ценова оферта за съответната обособена позиция, на хартиен и оптичен носител/формат Office Excel/, подписана и подпечатана от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участниците могат да докажат наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1. Удостоверение от банка, доказващо, че участникът разполага за изпълнение на поръчката, със собствен или привлечен финансов ресурс в размер не по-малък от посочения . 2.Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказващи, че участникът разполага за изпълнение на поръчката със собствен или привлечен финансов ресурс в размер не по-малък от посочения. Когато тези документи са публикувани в публичен регистър в Република България, участникът трябва да посочи информация за органа, който поддържа регистъра. Участникът може да докаже съответствието си с изискването и при условията на чл.50, ал.2 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да има финансов ресурс, с който разполага за изпълнение на поръчката – за материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки и други в размер на: за позиция І – 181 536лв.; за позиция ІІ – 8 640 лв.; за позиция ІІІ – 60 520 лв.; за позиция ІV – 8 640 лв.; за позиция V – 2 880 лв. за позиция VI – 21 600лв. за позиция VII – 4 832 лв. за позиция VIII – 7 928 лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За всички позиции: 1. Декларация, съдържаща списък на изпълнените услуги за последните три години, влючително стойности, дати и получателите заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. За всички позиции: 2. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на участника за въведена Система за управление на качеството с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката. За всички позиции: 3. Декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата . За всички позиции: 4. Декларация - списък за сервизни бази, с които разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществена поръчка за услуги

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има доказан опит в изпълнението на услуги еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка , изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, както следва: За всички обособени позиции - 3 услуги * Под „услуги еднакви с предмета на поръчката” се разбира абонаментна сервизна поддръжка на асансьори в лечебни заведения и санаториуми. * Под „услуги сходни с предмета на поръчката” се разбира абонаментна сервизна поддръжка на асансьори в обществени сгради. 2.Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката. 3.3. Участникът да разполага с възможности за извършване на услугите като обслужващия екип трябва да включва, както следва: За позиция I - минимум 5 технически лица, които да притежават квалификация, съгласно чл.16 от Наредба № 3от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори както следва ;минимум 3 /три/ лица- I /първа/степен, като единият от тях да е преминал курс на обучение на асансьори с тиристорно управление или еквивалентни на тях и минимум 2 /две/ лица - II /втора/степен. За позиция II - минимум 2 технически лица, които да притежават квалификация, съгласно чл.16 от Наредба № 3от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори-II /втора/степен. За позиция III - минимум 3 технически лица, които да притежават квалификация, съгласно чл.16 от Наредба № 3от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори както следва: едно лице - I /първа/степен и преминал курс на обучение на асансьори с тиристорно управление или еквивалентни на тях, едно лице II степен и едно лице III степен. За позиция IV, V , VII и VIII- по минимум 2 технически лица, които да притежават квалификация, съгласно чл.16 от Наредба № 3от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори както следва: едно лице - II /степен /и едно лице III степен. За позиция VI - минимум 2 технически лица, които да притежават квалификация, съгласно чл.16 от Наредба № 3от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори както следва: едно лице - I /степен /и едно лице II степен. Всички технически лица от обслужващия екип за всички обособени позиции да притежават удостоверения с придобита квалификационна група по "Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V минимум III квалификационна група . 4. Участникът да притежава минимум една сервизна база /собствена или наета/ .

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Наредба № 3от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори и "Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V .

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 172 - 312938 от 05.09.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
17.02.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
17.02.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.02.2016 г.  Час: 10:00
Място

зала №10,ет.1 на ВМА

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която с извършва отварянето.Представиелят на участник в процедурата трябва да удостовери представителната си власт с нотарияално заверено пълномощно.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бъл.Витоша №18, България 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.01.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция МБАЛ- гр.София
1) Кратко описание

Извършване на дейности по абонаментна поддръжка на асансьори, труд, профилактика, смазване, почистване, дейности по настройване и регулиране, извършването на всички функционални проверки (един път в месеца) и технически обслужвания на асансьорите (шест пъти годишно), определени в действащите нормативни документи, както и 24-часово непрекъснато аварийно обслужване, дейности по ремонт или замяна на съставни части с оригинални, ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални

2) Общ терминологичен речник (CPV)

50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори

3) Количество или обем

Съгласно технически спецификации приложение към документацията и раздел IV от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
453840 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция МБАЛ - гр.Пловдив
1) Кратко описание

Извършване на дейности по абонаментна поддръжка на асансьори, труд, профилактика, смазване, почистване, дейности по настройване и регулиране, извършването на всички функционални проверки (един път в месеца) и технически обслужвания на асансьорите (шест пъти годишно), определени в действащите нормативни документи, както и 24-часово непрекъснато аварийно обслужване, дейности по ремонт или замяна на съставни части с оригинални, ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални

2) Общ терминологичен речник (CPV)

50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори

3) Количество или обем

Съгласно технически спецификации приложение към докъментацията и раздел IV от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
21600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция МБАЛ - гр.Варна
1) Кратко описание

Извършване на дейности по абонаментна поддръжка на асансьори, труд, профилактика, смазване, почистване, дейности по настройване и регулиране, извършването на всички функционални проверки (един път в месеца) и технически обслужвания на асансьорите (шест пъти годишно), определени в действащите нормативни документи, както и 24-часово непрекъснато аварийно обслужване, дейности по ремонт или замяна на съставни части с оригинални, ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални

2) Общ терминологичен речник (CPV)

50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори

3) Количество или обем

Съгласно технически спецификации приложение към документацията и раздел IV от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
151300 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция МБАЛ -гр.Сливен
1) Кратко описание

Извършване на дейности по абонаментна поддръжка на асансьори, труд, профилактика, смазване, почистване, дейности по настройване и регулиране, извършването на всички функционални проверки (един път в месеца) и технически обслужвания на асансьорите (шест пъти годишно), определени в действащите нормативни документи, както и 24-часово непрекъснато аварийно обслужване, дейности по ремонт или замяна на съставни части с оригинални, ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални

2) Общ терминологичен речник (CPV)

50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори

3) Количество или обем

Съгласно технически спецификации приложение към документацията и раздел IV от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
21600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция МБАЛ -гр.Плевен
1) Кратко описание

Извършване на дейности по абонаментна поддръжка на асансьори, труд, профилактика, смазване, почистване, дейности по настройване и регулиране, извършването на всички функционални проверки (един път в месеца) и технически обслужвания на асансьорите (шест пъти годишно), определени в действащите нормативни документи, както и 24-часово непрекъснато аварийно обслужване, дейности по ремонт или замяна на съставни части с оригинални, ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални

2) Общ терминологичен речник (CPV)

50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори

3) Количество или обем

Съгласно технически спецификации приложение към документацията и раздел IV от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция БДПЛР - гр.Хисар
1) Кратко описание

Извършване на дейности по абонаментна поддръжка на асансьори, труд, профилактика, смазване, почистване, дейности по настройване и регулиране, извършването на всички функционални проверки (един път в месеца) и технически обслужвания на асансьорите (шест пъти годишно), определени в действащите нормативни документи, както и 24-часово непрекъснато аварийно обслужване, дейности по ремонт или замяна на съставни части с оригинални, ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални

2) Общ терминологичен речник (CPV)

50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори

3) Количество или обем

Съгласно технически спецификации приложение към документацията и раздел IV от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
54000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция БДПЛР -гр.Поморие
1) Кратко описание

Извършване на дейности по абонаментна поддръжка на асансьори, труд, профилактика, смазване, почистване, дейности по настройване и регулиране, извършването на всички функционални проверки (един път в месеца) и технически обслужвания на асансьорите (шест пъти годишно), определени в действащите нормативни документи, както и 24-часово непрекъснато аварийно обслужване, дейности по ремонт или замяна на съставни части с оригинални, ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални

2) Общ терминологичен речник (CPV)

50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори

3) Количество или обем

Съгласно технически спецификации приложение към документацията и раздел IV от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12080 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция БДПЛР- гр.Банкя
1) Кратко описание

Извършване на дейности по абонаментна поддръжка на асансьори, труд, профилактика, смазване, почистване, дейности по настройване и регулиране, извършването на всички функционални проверки (един път в месеца) и технически обслужвания на асансьорите (шест пъти годишно), определени в действащите нормативни документи, както и 24-часово непрекъснато аварийно обслужване, дейности по ремонт или замяна на съставни части с оригинални, ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални

2) Общ терминологичен речник (CPV)

50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори

3) Количество или обем

Съгласно технически спецификации приложение към документацията и раздел IV от документацията за участие

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
19820 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24