Версия за печат

00109-2016-0001

BG-Благоевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024695

Община Благоевград, Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 1, За: Мартин Лалев - Главен юрисконсулт; д-р Антон Темелков - Главен експерт Здравеопазване, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 884475, E-mail: atemelkov@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2271/ZOP-2016-0001.html.

Електронен достъп до информация: http://www.blgmun.com/cat175/2271/ZOP-2016-0001.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги
Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 2 - „Доставка на месо и месни продукти” Обособена позиция № 3 - „Доставка на риба” Обособена позиция № 4 - „Доставка на захарни изделия” Обособена позиция № 5 - „Доставка на пакетирани хранителни стоки и подправки” Обособена позиция № 6 - „Доставка на пресни плодове и зеленчуци” Обособена позиция № 7 - „Доставка на други хранителни продукти - боза” Обособена позиция № 8 - „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Гр. Благоевград
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 2 - „Доставка на месо и месни продукти” Обособена позиция № 3 - „Доставка на риба” Обособена позиция № 4 - „Доставка на захарни изделия” Обособена позиция № 5 - „Доставка на пакетирани хранителни стоки и подправки” Обособена позиция № 6 - „Доставка на пресни плодове и зеленчуци” Обособена позиция № 7 - „Доставка на други хранителни продукти - боза” Обособена позиция № 8 - „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15830000, 15870000, 15833000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Захар и свързани с нея продукти
Хранителни подправки и сосове
Захарни изделия

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количество на хранителните продукти, които ще се доставят въз основа на договора, ще зависят от потребностите на детските и социални заведения на територията на община Благоевград за срока на договора.

Стойност, без да се включва ДДС
3785483.98 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие. 1.1.Размер на гаранцията за участие: ОП №1-10 000.00 лева;ОП №2-9 000.00 лева; ОП №3-2 000.00 лева;ОП №4-700.00 лева; ОП №5-4 500.00 лева; ОП №6-6 000.00 лева; ОП №7-400.00 лева; ОП №8-3 000.00 лева. Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие-парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG36 IORT 8049 3300 7146 00, ВIС IORTBGSF. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат, а в случаите,в които участник е физическо лице-печат не се изисква. В нареждането за плащане задължителна следва да бъде записано наименованието на поръчката. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция /Образец №18/. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, в полза на Възложителя, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от Кмета на Община Благоевград или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. В нея задължително следва да е записано, че се отнася за настоящата обществена поръчка.Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП.Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, при условията на чл. 61, ал. 2 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение-Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение е съгласно договора за обществена поръчка.Забележка:Съгласно разпоредбата на чл.59,ал.6 от ЗОП-В случаите по чл.16г. възложителят не изисква представянето на гаранция за участие и гаранция за изпълнение на договора по ОП№4 и ОП№8 от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по договора ще се извършват в лева по банков път в срок до 30 календарни дни, след представяне на Фактура от изпълнителя, Приемо-предавателен протокол – опис, подписан от представители на страните по договора на доставеното и прието действително количество и видове храна, Ветеринарномедицинско свидетелство за животински суровини и продукти, издаден от РВМС /ако е приложимо за съответната доставка/ или Сертификат за качество, съгласно Наредбите на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието и храните и международните стандарти за качество, анализно свидетелство. Една от основните дейности на здравните, детските и социални заведения е осигуряване на здравословно и рационално хранене на лица от всички възрастови групи. Целта на поръчката е своевременното доставяне на хранителните продукти франко-складовете на заведенията по предварително дадена заявка. Необходимото количество хранителни продукти се определя ежедневно от определени от Възложителя лица. Тези лица дават ежедневна заявка до Изпълнителя за необходимото количество и вид на доставката. Доставените хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредба №5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба №16/28.05.2010 г. (изм. бр. №71) от 13.09.2011 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци издадена от МЗХ, Наредба за изискванията за етикирането и представянето на храните, приета с ПМС №383 от 04.12.2014 г., Наредба №4/03.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните, Наредба №5 от 09.02.2015г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните, Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с ПМС №119 от 19.07.2012 г., Наредба №9/16.09.2011 г. за изискванията на храните в детските заведения, Наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Регламент /ЕС/ 543/ 2011 г., Регламент /ЕС/ 2257/94, Регламент /ЕС/853/2004, както и Техническата спецификация, която е неразделна част от документацията. Крайната цена за доставка на всеки артикул по обособените позиции се определя на база Справка-бюлетин на “САПИ” ЕООД за средните цени на едро с ДДС за съответния продукт – определен по вид и качество в Техническите спецификации и съгласно оферирания в Ценовото предложение от Участника % /процент/ отстъпка от тази базова цена. Предложената единична цена не може да бъде по – висока от – 5% /минус пет процента/ от цената на съответния артикул, обявен в бюлетина на „САПИ” ЕООД къв крайната дата на срока за получаване на оферти. Средната цена на едро с ДДС за съответния продукт се определя ежемесечно за предходния месец, на база справка-бюлетин, публикуван от “САПИ” ЕООД за област Благоевград. Справка-бюлетин на “САПИ” ЕООД за област Благоевград, се поръчва и получава от Изпълнителя, като цената за получената информация се заплаща от Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Не се изисква създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Участниците имат право да представят само една оферта за всяка обособена позиция, ца която участват. Настоящата обществена поръчка, в частта по Обособени позиции №4 и №8, е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. Съгласно разпоредбата на чл. 16 г, ал. 6 и ал. 9 от ЗОП – Оферти могат да подават и други заинтересоване лица извън тези, за които поръчката е запазена, като офертите на тези лица се разглеждат само ако няма участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват,като подават оферти, всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията,посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания и документацията за участие. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят заявление за участие или оферта За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността предложение, което в максимална степен съответства на изискванията на Възложителя да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини, налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на приложимата нормативна уредба. Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, задължава участникът да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията, са за сметка на участника. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Овластяването се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към офертата. Участниците могат да подават оферти за участие в процедурата, в които да оферират целия обем от дейности, предмет на настоящата процедура. Един участник може да подаде само една оферта за съответната обособена позиция. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват нотариално заверен договор. Договорът за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено в оригинал или в нотариално заверено копие, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират,че: всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; да определя лице, което да представлява обединението/консорциума, да го задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума за целите на поръчката; всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;не се допускат промени в състава на обединението след изитачена на срока за подаване на оферта. Когато не е представено нотариално заверено копие от договора за създаването на обединение/консорциум,или в приложения липсват клаузи,гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата-участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.Продължава в раздел VI.3 Допълнителна информация

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Съответствието с поставените минимални изисквания се доказва с представянето от участника на: 1. удостоверение от банка; или 2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. В случай, че годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, са публикувани в публичен регистър в Република България, участникът следва да посочи информация за органа, който поддържа регистъра. Забележка: В случай, че участникът подаде оферта за повече от една обособена позиция, то същият следва да отговаря за изискването за минимален финансов ресурс, представляващ сбора от минималния ресурс, определен за всяка от позициите за които участва. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономическо и финансово състояние се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Всеки участник представя доказателства, удостоверяващи съществуването на финансов ресурс по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – 100 000.00 лева /сто хиляди/ без начислен ДДС. Обособена позиция № 2 – 90 000.00 лева /деветдесет хиляди/ без начислен ДДС. Обособена позиция № 3 – 20 000.00 лева /двадесет хиляди/ без начислен ДДС. Обособена позиция № 4 – 5 000.00 лева /пет хиляди/ без начислен ДДС. Обособена позиция № 5 – 40 000.00 лева /четиридесет хиляди/ без начислен ДДС. Обособена позиция № 6 –60 000.00 лева /шестдесет хиляди/ без начислен ДДС. Обособена позиция № 7 – 4 000.00 лева /четири хиляди/ без начислен ДДС. Обособена позиция № 8 – 30 000.00 лева /тридесет хиляди/ без начислен ДДС.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на основните договори за доставка с предмет, сходен или еднакъв с предмета на поръчката /Образец № 5/, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства (съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП) за извършената доставка. Участникът следва да приложи доказателства за извършените доставки, съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП (доказателството за извършената доставка или услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата). Списъкът-декларация /Образец №5/ се представя от участниците за всяка обособена позиция поотделно! 2. Списък-декларация на служителите/експертите, които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка /Образец№6/. Списъкът-декларация /Образец №6/ се представя от участниците за всяка обособена позиция поотделно. 3. Списък-декларация на техническото оборудване /собствено или наето/, с което участника разполага за изпълнение на поръчката /Образец № 13/. Списъкът-декларация /Образец № 13/ се представя от участниците за всяка обособена позиция поотделно! 4. Заверено копие на Удостоверение за регистрация по чл. 12, ал. 2 от Закона за храните, от което да е видно, че участникът има право да произвежда и/или търгува с хранителни продукти.При участник чуждестранно физическо или юридическо лице, същото следва да представи еквивалентен документ/и издаден/и в държава, в която е установен и се намира обекта.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, да е изпълнил успешно минимум 2 (два) договора с предмет, сходен или еднакъв с предмета на поръчката. За „договор с предмет, сходен или еднакъв с предмета на поръчката”, възложителят ще приема договори с предмет: „Доставка на хранителни продукти”. 2. Участникът трябва да разполага минимум със следните лица ангажирани за изпълнение предмета на поръчката: - един инженер-технолог с висше техническо образование и професионален опит - минимум 5 години; - двама шофьори за управлението на хладилния автомобил за превоз на всички хранителни продукти от животински произход; - двама шофьори за управлението на автомобил за превоз на всички хранителни продукти от неживотински произход; 3. Участникът следва да разполага с минимум следното техническо оборудване: - 2 /два/ броя хладилни автомобила за превоз на хранителни продукти от животински произход; - 2 /два/ броя автомобили за превоз на хранителни продукти от неживотински произход; 4. Участникът следва да притежава удостоверение за регистрация по чл. 12, ал. 2 от Закона за храните, издадено от РЗИ или Българска агенция по безопасност на храните (при удостоверения издадени след 25.01.2011 г.), на името на производителя, включващо списък на групите храни по предмета на съответната обособена позиция. Когато кандидатът не е произоводител, същият представя допълнително копие на удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Закона за храните, издадено на негово име от Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/, съответстващо с предмета на съответната обособена позиция.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА РЕАКЦИЯ В СЛУЧАЙ НА РЕКЛАМАЦИЯ (ПСР); тежест: 30
Показател: ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) ; тежест: 50
Показател: ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКА /ПСД/; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
16.02.2016 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16.02.2016 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.02.2016 г.  Час: 10:00
Място

Общинска администрация Благоевград, Зала № 101

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от Раздел III.2.1 Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Подизпълнители.Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители. Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и самият участник, съобразно вида и дела на участието му. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Лице, което фигурира като подизпълнител в предложението на друг участник и е подписал декларация за съгласие да участва като подизпълнител, не може да участва в предложението на обединение. За действията, бездействията и работата на подизпълнителите отговаря изпълнителят. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки един от тях поотделно, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 2. Условия за допустимост на участниците. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: 2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран;2.1.2. е обявен в несъстоятелност;2.1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; 2.1.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;2.1.5. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;2.1.6.има задължения по смисъла на чл.162,ал.2,т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 2.1.7. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 г.;2.1.8. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;2.1.9. при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2.1.10. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;2.1.11. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка и документация за участие;2.1.12. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал.2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, Деловодство, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалбите се подават от лицата по чл. 120, ал. 8 от ЗОП в 10 /десет/ дневен срок от уведомяването за съответното решение. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя при условията на чл. 121 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Решението за откриване на процедурата може да бъде обжалвано в срока по чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.01.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на мляко и млечни продукти”
1) Кратко описание

Прясно краве мляко (пастьоризирано ) 3 % по БДС, Кисело краве мляко 0,400 кг 2 % по БДС, Кисело краве мляко 0,400кг 3,6 % по БДС,Цедено мляко, Сметана, Извара, Кашкавал от краве мляко по БДС,Масло от краве мляко, Бяло саламурено сирене по БДС,Топено сирене

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15500000

Описание:

Млечни продукти

3) Количество или обем

Количеството и обема са описани в документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1088784.92 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на месо и месни продукти”
1) Кратко описание

Пилешко филе, Пилешки бутчета, Пилешки дроб, Кайма смес- 60 %телешко / 40 % свинско по стандарт "Стара планина", Кюфтета по стандарт, Кюфтета-60 гр., Кебапчета-60 гр., Агнешко месо, Агнешки дреболии, Заешко месо, Пуешко месо, Телешко месо- по стандарт, Свинско месо-по стандарт,Кренвирши-"Стара планина", Пастет-пилешки, Наденица-по стандарт "Стара планина", Колбас -стандарт "Стара планина", Траен варено-пушен салам стандарт "Стара планина", Салам шпеков "Стара планина"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15100000

Описание:

Месо и месни продукти

3) Количество или обем

Количеството и обема са описани в документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
931864.65 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на риба”
1) Кратко описание

Скумрия чистена без глави средна, Скумрия чистена без глави едра, Скумрия-филе, Хек филе

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15200000

Описание:

Риба и други водни животни, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Количеството и обема са описани в документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
217316.25 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на захарни изделия”
1) Кратко описание

Вафли локумени, Вафли –шоколадови, Меденки, Обикновени бисквити -0,165 кг, Обикновени вафли-с натурални оцветители,Суха паста с натурални оцветители, Течен шоколад, Халва, Чаени бисквити-0,125 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15833000

Описание:

Захарни изделия

3) Количество или обем

Количеството и обема са описани в документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
70856.37 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Настоящата обществена поръчка, в частта по Обособени позиция №4, е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. Съгласно разпоредбата на чл. 16 г, ал. 6 и ал. 9 от ЗОП – Оферти могат да подават и други заинтересоване лица извън тези, за които поръчката е запазена, като офертите на тези лица се разглеждат само ако няма участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.
Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на пакетирани хранителни стоки и подправки”
1) Кратко описание

Леща, Стар боб, Ориз, Пшеница, Яйца размер Л, Макаронени изделия-без оцветители, Зърнени закуски, Овесени ядки, Корнфлейкс, Захар- рафинирана или екстра бяла, Пудра захар, Подсладител-100 бр., Олио-слънчогледово, Оцет-винен/ябълков, Сол, Бакпулвер - 10 гр., Ванилия 0,2 гр., Грис, Дафинов лист- 10 гр., Джоджан-10 гр., Какао-50гр., Канела-10 гр., Кимион-10гр., Нишесте-60гр., Сода-100 гр., Точени кори, Червен пипер-100 гр., Черен пипер-100 гр., Чубрица-100 гр., Чай-плодов и билков без оцветители.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15620000, 15831000, 15851000, 15870000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Нишесте и нишестени продукти
Захар
Макаронени изделия
Хранителни подправки и сосове

3) Количество или обем

Количеството и обема са описани в документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
473390.75 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Доставка на пресни плодове и зеленчуци
1) Кратко описание

Броколи, Бамя, Домати, Зелен боб, Зеле, Карфиол, Картофи, Копър,Краставици, Кромид-стар, Моркови, Магданоз, Праз, Спанак, Сини домати, Тикви, Тиквички, Чушки, Чесън, Червено цекло, Целина, Грозде, Диня, Кайсия, Киви, Круши, Лимони, Мандарини, Портокали, Праскови, Пъпеши,Череши, Ябълки.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

Количеството и обема са описани в документацията.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
629688.47 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Доставка на други хранителни продукти - боза”
1) Кратко описание

Боза със захар, Боза с натурални подсладители без консерванти.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

3) Количество или обем

Количеството и обема са описани в документацията.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
48529.4 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”
1) Кратко описание

Грах 0,680 кг, Гювеч 0,680 кг, Домати 0,680 кг, Зелен боб 0,680 кг- клас І, Зелеви сърми-700гр,Краставички 0,680 кг, Консерва-Русенско варено, Консерва-риба, Компот 0,680 кг /праскови, сини сливи, дюли/ с ниско съдържание на захар, Паприкаш 0,680 кг, Лютеница 0.560 кг-по браншови стандарт, Лютеница 0.680 кг-по браншови стандарт, Конфитюр 1,000 кг -без оцветители с над 60% плодово съдържание, Мармалад /шипка/ 1,000 кг-без оцветители с над 60% плодово съдържание, Мед натурален 100 % 1,000 кг, Грах замразена 1,000 кг без оцветители, Натурален сок-100%, Нектар-съгласно изискванията на наредбата за напитки и продове, Сладка царевица -замразена-1,000 кг без оцветители, Маслини размер среден.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15300000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Количеството и обема са описани в документацията.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
325053.17 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Настоящата обществена поръчка, в частта по Обособени позиция №8, е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. Съгласно разпоредбата на чл. 16 г, ал. 6 и ал. 9 от ЗОП – Оферти могат да подават и други заинтересоване лица извън тези, за които поръчката е запазена, като офертите на тези лица се разглеждат само ако няма участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.