Версия за печат

00109-2015-0035

BG-Благоевград: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024695

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1, За: Крум Алуминов - Старши юрисконсулт, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: kaluminov@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Дирекция ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/2263/ZOP-2015-35.html.

Електронен достъп до информация: http://www.blgmun.com/cat166/2263/ZOP-2015-35.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №1 „Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. “Цар Иван Шишман” № 16 „ Обособена позиция №2. ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 2, с административен адрес ул. “Марица” № 2„ Обособена позиция №3. ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 202 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция №4. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 109, № 110 вх. А и вх. Б, № 111, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция № 5. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 59 вх. А и вх. Б, № 60, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция № 6. ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. “Илинден” Обособена позиция №7. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 71, № 72 вх. А и вх. Б, № 73, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция №8. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 74, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция №9. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 66 вх. А и вх. Б, № 67, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция №10. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 61, № 62 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция №11. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 23 вх. А и вх. Б, № 24 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско-център” Обособена позиция №12. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център” Обособена позиция №13.'' Многофамилна жилищна сграда – блок № 36 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди” Обособена позиция №14. ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 32 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди” Обособена позиция №15. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 29 вх. А и вх. Б, № 30, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция №16. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. “Запад” Обособена позиция №17. ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 26 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди” Обособена позиция №18. ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 28 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак” Обособена позиция №19. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 28 вх. А и вх. Б, № 30, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди” Обособена позиция №20. ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма” Обособена позиция №21. ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. “Запад” Обособена позиция №22. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански” Обособена позиция № 23. ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Благоевград
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІI ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №1 „Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. “Цар Иван Шишман” № 16 „ Обособена позиция №2. ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 2, с административен адрес ул. “Марица” № 2 „ Обособена позиция №3. ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 202 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция №4. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 109, № 110 вх. А и вх. Б, № 111, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция № 5. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 59 вх. А и вх. Б, № 60, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция № 6. ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. “Илинден” Обособена позиция №7. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 71, № 72 вх. А и вх. Б, № 73, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция №8. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 74, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция №9. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 66 вх. А и вх. Б, № 67, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция №10. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 61, № 62 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция №11. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 23 вх. А и вх. Б, № 24 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско-център” Обособена позиция №12. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център” Обособена позиция №13.'' Многофамилна жилищна сграда – блок № 36 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди” Обособена позиция №14. ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 32 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди” Обособена позиция №15. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 29 вх. А и вх. Б, № 30, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция №16. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. “Запад” Обособена позиция №17. ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 26 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди” Обособена позиция №18. ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 28 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак” Обособена позиция №19. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 28 вх. А и вх. Б, № 30, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди” Обособена позиция №20. ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма” Обособена позиция №21. ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. “Запад” Обособена позиция №22. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански” Обособена позиция № 23. ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
Само за една обособена позиция
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Ще се изг. раб. пр. и изп. вс. задълж.мерки предп. в техн. паспорт и енерг. обсл. неразд. част от докум. за уч., както и съп. ги дейности.ОП №1 топлоиз. на външните ст. – 4728 м2, топлоиз. Сист. по ст. на топъл покрив и машинните пом. – 232 м2, топлоиз. Сист. по цокъл – 368 м2, Топлоиз. на ст. за ''обръщане'' към проз. – 752 м2, топлоиз. Сист. по тав. на сут. Пом. – 322 м2, Топлоиз. на усв. Тер.в частта си гр. с външен въздух откъм пода – 23 м2, топлоиз. Сист. по покрив на сгр. и усво. Тер. – 345 м2, Подм. на догр.– 644 м2, Подм. на вр. – 15 м2.ОП №2 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 3748 м2, топлоиз. Сист. по ст. на топъл покрив и машинните пом. – 284 м2, топлоиз. Сист. по цокъл, вкл. Вс. Съп. Дейн. – 347 м2, Топлоиз. на ст. за ''обръщане'' към проз. – 784 м2, топлоиз. Сист. по тав. на сут. Пом. – 379 м2, Топлоиз. на усв. Тер.в частта си гр. с външен въздух откъм пода – 47 м2, топлоиз. Сист. по покрив на сгр. и усво. Тер. – 426 м2, Подм. на догр.– 458 м2, Подм. на вр. – 161 м2.ОП №3 топлоиз. на външните ст. – 2499 м2, топлоиз. Сист. по ст. на топъл покрив и машинните пом. – 426 м2, топлоиз. Сист. по цокъл, вкл. Вс. Съп. Дейн. – 258 м2, Топлоиз. на ст. за ''обръщане'' към проз. – 558 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по тав. на сут. Пом. – 722.1 м2, Топлоиз. на усв. Тер.в частта си гр. с външен въздух откъм пода – 39.6 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. и усво. Тер. – 762 м2, Подм. на догр.– 667 м2, Подм. на вр. – 15 м2.ОП №4 топлоиз. на външните ст. – 3214 м2, Доп. Топлоиз. – 864 м2, топлоиз. Сист. по външн. Фас. Стут. Пом.– 230 м2, топлоиз. На външни ел. тип еркер – 72 м2, топлоиз. Сист. по покрив на сгр. –928 м2, топлоиз. Система на осткл. Тер. – 32 м2, Подм. на догр.– 316 м2, Подм. на вр. – 31.2 м2.ОП №5 топлоиз. на външните ст. – 2610 м2, Доп. Топлоиз. – 692 м2, топлоиз. Сист. по външн. Фас. Стут. части.– 200 м2, топлоиз. На външни ел. тип еркер – 105 м2, топлоиз. Сист. по покрив на сгр. –722 м2, топлоиз. Система на осткл. Тер. – 32 м2, Подм. на догр.– 267.2 м2, Подм. на вр. – 23.4 м2.ОП №6 топлоиз. на външните ст. – 2238 м2, топлоиз. Сист. по ст. на топъл покрив и машинните пом. – 252 м2, топлоиз. Сист. по цокъл, вкл. Вс. Съп. Дейн. – 159 м2, Топлоиз. на ст. за ''обръщане'' към проз. – 495 м2, топлоиз. Сист. по тав. на сут. Пом. – 649.8 м2, Топлоиз. на усв. Тер.в частта си гр. с външен въздух откъм пода – 41 м2, топлоиз. Сист. по покрив на сгр. и усво. Тер. – 691 м2, Подм. на догр.– 703 м2, Подм. на вр. – 16 м2.ОП №7 топлоиз. на външните ст. – 2620 м2, Доп. Топлоиз. – 549 м2, топлоиз. Сист. по външн. Фас. Стут. части.– 210 м2, топлоиз. На външни ел. тип еркер – 88 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. –992 м2, топлоиз. Система на осткл. Тер. – 64 м2, Подм. на догр.– 418.3 м2, Подм. на вр. – 30.2 м2.ОП №8 топлоиз. на външните ст. – 696 м2, Доп. Топлоиз. – 291 м2, топлоиз. Сист. по външн. Фас. Стут. части.– 50 м2, топлоиз. На външни ел. тип еркер – 14 м2, топлоиз. Сист. по покрив на сгр. –230 м2, топлоиз. Система на осткл. Тер. – 12 м2, Подм. на догр.– 100.15 м2, Подм. на вр. – 7.8 м2.ОП №9 топлоиз. на външните ст. – 2385 м2, топлоиз. Сист. по ст. на топъл покрив и машинните пом. – 337 м2, топлоиз. Сист. по цокъл, вкл. Вс. Съп. Дейн. – 184 м2, Топлоиз. на ст. за ''обръщане'' към проз. – 542 м2, топлоиз. Сист. по тав. на сут. Пом. – 641.6 м2, Топлоиз. на усв. Тер.в частта си гр. с външен въздух откъм пода – 48.7 м2,топлоиз. Сист. по покрив на сгр. и усво. Тер. – 690 м2, Подм. на догр.– 530 м2, Подм. на вр. – 15 м2.ОП №10 Топлоиз. на външн. ст. – 1699 м2, Топлоиз. Сист. по ст. на топ. покр. и маш. пом. – 286 м2, топлоиз. Сист. по цокъл – 293 м2, Топлоиз. на ст. за ''обр.'' към проз. – 185 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по тав. на сут. Пом. – 693.7 м2, Топлоиз. на усв. Тер.в частта си гр. с външен въздух – 51.2 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покр. на сгр. и усво. Тер. – 745 м2, Подм. на догр.– 552 м2, Подм. на вр. – 6.3 м2.Продълж. в поле VI.3

Стойност, без да се включва ДДС
24849031.67 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

65

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Га. за уч. Разм. на гаранцията за участие:ОП №1 – 1 500,00 лв. / хиляда и петстотин лв./ ОП №2 – 11 400,00 /единадесет хиляди и четиристотин лв. /ОП №3 – 9 400,00 /девет хиляди и четиристотин лв./ ОП №4 – 11 900,00 /единадесет хиляди и деветстотин лв./ ОП № 5 – 10 400,00 /десет хиляди и четиристотин лв./ОП № 6 – 9 400,00 /девет хиляди и четиристотин лв./ ОП №7 – 11 500,00 /единадесет хиляди и петстотин лв/ОП №8 – 3 400,00 /три хиляди и четиристотин лв./ОП №9 – 10 700,00 /десет хиляди и седемстотин лв./ ОП №10 – 9 300,00 /девет хиляди и триста лв/ОП №11 – 16 400,00 /шестнадесет хиляди и четиристотин лв. / ОП №12 – 14 500,00 /четиринадесет хиляди и петстотин лв./ОП №13 – 9 800,00 /девет хиляди и осемстотин лв./ОП №14 – 9 600,00 /девет хиляди и шестстотин лв./ОП №15 – 12 200,00 /дванадесет хиляди и двеста лв./ОП №16 – 11 000,00 /единадесет хиляди лв./ОП №17– 6 900,00 /шест хиляди и деветстотин лв./ОП №18 – 7 100,00/седем хиляди и сто лв./ ОП №19 – 10 900,00 /десет хиляди и деветстотин лв./ОП №20 – 10 600,00 /десет хиляди и шестстотин лв./ ОП №21– 11 600,00 /единадесет хиляди и шестстотин/ ОП №22 – 19 900,00 /деветнадесет хиляди и деветстотин лв/ОП № 23 – 8 900,00 /осем хиляди и деветстотин/ Задължително се изписва наимен. на об. поз., за която уч. участва.Форма на гаранцията за участие: Гаранцията се представя в една от следните форми:а) депозит на пар. сума по см. на Възло.;б) банкова гар. в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банк гар, съотв вносител на сумата по гар.При избор на гар за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG 36 IORT 80493300714600, ВIС IORTBGSF Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, док., удост пл. гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в ориг. Ако участникът е превел парите по ел. път (елект. банкиране), той следва да завери съотв. докум. с неговия подпис и печат, в случай че печат не се изисква само с подпис. В гар. за участие следва да бъде посочена обособената позиция, за която участникът кандидатства. В случай, че участникът представя банкова гар., то същата трябва да бъде открита в съотв. с условията по приложения в докум. образец на банкова гаранция /Образец №8/. Гар.трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възл., подписано от кмета на Община Бл-град или упълномощено от него дл. лице. Валидността на гар. за участие следва да бъде не по-малко от 30 кал. дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Банковите разходи по откриването на гар. са за см. на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Задърж. и освобожд. на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гар. за уч. се усв. в случаите по чл. 61, ал. 2 ЗОП.2. Гаранция за изпълнение-Гаранцията за изпълн. е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на д-ра за изпълнение на съотв- об. поз.Задължение за представяне на гар. за изпълн. възниква само за участника, определен за изпълнител на общ. поръчка. Същата може да бъде банкова или парична. Задържането и освобождаването е съг. договора. Същата може да бъде банкова със срок на вал. най-малко 30 дни след изт. на срока на изп. на изп. на д-ра) или парична, внесена по смета на възл.:Инвестбанк АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG36IORT80493300714600, BIC IORTBGSF. Задърж. и осв. е съгласно д-ра.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Община Благоевград за 2015 г. и сключените договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на община Благоевград, Областния управител на област с административен център гр. Благоевград и Българската банка за развитие, палщане съгласно договора - 50% междинно и 50% окончателно плащане.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Не се изисква създаване на юридическо лице

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В проц. за възл. на общ. пор. може да уч. вс. бълг. или чуждестр. ФЛ или ЮЛ, както и техни обедин. Възл. нямат пр. да изискв. обедин да имат опред. пр. форма, за да могат да предст. оф.1.1.2. Вс. уч. може да предст. 1 оф. 1.1.3. Не се доп. предст. на вар. на оф. 1.1.4. Едно и също ФЛ или ЮЛ е уча в процед. може да уч. само в 1 обедин.1.1.5. Вс. уч. в проц. за възл. на общ. пор. е дл. да заяви в оф. си дали при изпълн. на пор. ще изп. и подизпълн., като пос. и видов. раб. от предм. на пор., които ще се предл. на подизпл. и съотв.на тези раб. дял в % от стойн. на общ. пор. и предв. подизпълн.1.1.6. Лице, което уч. в обедин. или е дало съгл. си и фиг. като подизпълн. в оф. на др. уч., не може да предст. самост. офа.1.2. В случай, че уч. е обед., което не е ЮЛ, съотв. с крит. за подбор се док.от 1 или повече от уч. в обедин. В случай, че уч. е обедин., което не е рег. като самост. ЮЛ, тогава уч. в Обедин. скл. д-р за обед. Следва да бъде предст. копие от д-ра за създ. на обедин. за участие в наст. общ. пор., като в текста му задълж. да се съд. пос. на Възл. и проц.а, за която се обед. партн. в него.В сл., че обедин. не е създ. спец. за уч. в наст. общ.а пор., сл. да бъде предст. и копие на анекс към първонач. скл. д-р. Д-рът /анексът/ тр. да съд. клаузи, които гар., че:1.2.1. вс. чл. на обедин. са отг. сол. - заедно и поотделно, за изпълн. на д-ра; 1.2.2. е опр. член на обедин., който е упълн. да задълж., да пол. ук. за и от името на вс. член на обедин.;1.2.3. вс. чл. на обедин. са зад. да ост. в него за целия период на изпълн. на д-ра;1.2.4. разпред.на дейн., предмет на възл. общ. пор., между уч. в обедин. и рес., с които ще участва всеки 1 от уч. в обед./консорциума;1.2.5. уч. в обедин. тр. задълж. да опр. 1 лице, което да предст. обедин. за целите на пор.1.2.6. Когато в д-ра не е пос. лицето, което предст. уч. в обедин. - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва предст.Не се доп. промени в състава на обедин. след изтичане на срока за под. на оф.Когато не е приложен д-рът за създ. на обедин. или в прил. д-р липсват клаузи, гарант. изпълн. на горепос. усл., или състава на обедин. се е пром. след изтич. на срока за под. на оф. и уч. не отстр.и тези проп. при сп. на усл.а, разп. в чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП – уч. може да бъде отстранен от участие в проц. за възл. на наст. общ. пор. 1.3. Възл.не поставя и няма изискв. за създ. на ЮЛ, в сл., че избр.за Изпълн. уч. е обед. от ФЛ и/или ЮЛ.1.4. С оф. си уча. може без ограниче.да предлагат ползв. на подизпълн.1.5. Св. лица или св. предприятия не може да бъдат самост. уч. в проц.2. Усл. за доп. на уч. 2.1. Възл. ще отстр. от уч. в процед. вс. уч., който: 2.1.1. е осъден с вл. в сила прис., осв. ако е реабил. за: престъпл. против фин., дан. или осиг. с-ма (вкл. изпиране на пари) по чл. 253-260 от НК) подкуп по чл. 301-307 от НК; уч.е в орган. прест. група по чл. 321 и 321а от НК; престъпл. против собств. по чл. 194 - 217 от НК;престъпл. пр. стоп. по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилит.;2.1.2. е обявен в несъст.; 2.1.3. е в произв. по ликв. или се нам. в под. проц. съгл. нац. му закони и подзак. актове; 2.1.4. е в открито произв. по несъст., или е скл. извънсъд. спораз. с кред. си по сми. на чл. 740 от ТЗ, а в случай че уч. е чуждестр. лице - се нам. в под. проц. съгл. нац. закони и подзак. акт.е, вкл. когато нег. дейност е под разпор. на съда, или уч. е преуст. дейността си;2.1.5. има задълж. по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държ. и към общ., уст. с влязъл в сила акт на комп. орган, осен ако е доп. разс. или отср. на задълж., или има задъл за вноски за соц. осигур. съгл. закон. на държ, в която уч. е установен; 2.1.6. е ос. с вл. в сила прис., освен ако е реаб. има нал. адм. нак. за престъпл. по чл. 136 от НК, св. със здравосл.и безопасни усл. наем. на труд, или по чл. 172 от НК против тр. пр. работа на работн.; Прод.в раздел VI.3 Доп. инф.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се поставят икономически и финансови изисквания

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят икономически и финансови изисквания

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години считано от датат за подаване на офертата или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец №4;Изпълнението на изискването се доказва с а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. Списък на предложения от участника инженерно-технически състав и екип от проектанти /Образец № 17/ 3. Декларация /Образец № 16/ за техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с изискванията на Възложителя. Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание за периода на поръчката. 4. Списък на техническите лица включително и на тези отговарящи за контрол по качеството (Образец № 5) 5.Копие от сертификат ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП; ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1 Участникът следва да представи списък на строителството, изпълнено през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата За обособена позиция от № 1 до № 23 вкл. - минимум 2 обекта еднакви или сходни с предмета на поръчката;За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката”, възлож. ще приема: СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради. 2. Участникът трябва да предложи за ОП от №1 до ОП №23 вкл.,инженерно–технически състав и екип от проектанти, включително и лица със следните минимални изисквания към тях, както следва: 1. Ръководител на екипа - Архитект, който да отговаря на следните мин. изискв. на Възложителя: а) да притежава пълна проектантска правосп. по ЗКАИИП;2. Конструктор отговарящ на следните минимални изисквания: а) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;3.Проектант по част „Енергийна ефективност”, притежаващ пълна проектантска правоспособност и лиценз за изпълнение на този вид дейност;4.Проектант по част „ОВК” – инженер ОВК, който да отговаря на следните минимални изисквания:а) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;5. Проектант по част „Електрическа” – електро-инженер, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;6.Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който да отговаря на следните минимални изисквания:а) да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност; 7.Проектант по част „Пожарна безопасност” – инженер, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;8.Проектант по част „ПБЗ” и проект за управление на отпадъците – инженер, който да отговаря на следните минимални изисквания:а) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗЗКАИИП; 9. Проектант по част „Управление на отпадъците” – инженер - да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;3. Участникът да разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ минимум, както следва: 1. Заваръчен апарат – 1 бр. 2. Оградни пана – 300 м.л.3. Тръбно скеле - 3000 м2, 4. Пробивна техника - 5 бр., 5. Лекотоварни автомобили - 2 бр. Изискването е приложимо за об. позиции от №1 до ОП №23 вкл.4. Участникът следва да разполага със следния ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР, както следва: 1. Ръководно – експертен екип: 1.1. Строителен инженер с професионален опит минимум 5 г. или строителен техник с професионален опит минимум 7г. - 1 бр.;1.2. Контрол по качеството - 1 бр. 2. Квалифицирани работници: 2.1. Работници топлоизолация - 10 бр.;2.2. Работници хидроизолация –5 бр.;2.3. Ел. работници – 2 бр. 2.4. Работници за настилки– 3 бр.;2.5. Работници монтаж дограма - 6 бр.; 2.6 Бояджии - 3 бр,;3. Общи работници - 7 бр.;Изискването е приложимо за ОП от №1 до ОП №23 вкл. 6.Всеки участник за обособена позиция от №1 до обособена позиция №23 включително трябва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти: ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП; ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП. Техн. възможности могат да се доказват с възможността на едно или повече трети лица.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (ПСС); тежест: 10
Показател: ПОКАЗАТЕЛ ГАРАНЦИОНЕН СРОК (ПГ); тежест: 20
Показател: ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП); тежест: 60
Показател: ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) ; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
22.02.2016 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
22.02.2016 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.02.2016 г.  Час: 10:00
Място

зала 101 в сградата на община Благоевград

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Прод. от Раздел II.2.ОП№11 топлоиз. -4712 м2, Топлоиз. – 590 м2, топлоиз.-328 м2, топлоиз.– 152 м2, топлоиз. -1161 м2, пол. на топлоиз. сист. - 36 м2,подм. на догр.– 528 м2,подм. на вр. – 39.2 м2.ОП №12 топлоиз.-4199 м2, топлоиз.-1005 м2, топлоиз. с-ма – 406 м2, топлоиз.-135 м2, топлоиз.-1171 м2, топлоиз. Сист. -98 м2, подм. на догр.– 523 м2, подм. на вр. – 39 м2.ОП №13 топлоиз. на външн. ст. – 2663.87 м2, поплоиз. На сут. Ст. -232.29 м2, топлоиз. Сист.-607.42 м2, топлоиз.- 97.56 м2, топлоиз.-607.42 м2, топлоиз. Сист. -76.68 м2, топлоиз.-20.88 м2, подм. на догр. и вр.-407.12 м2. ОП №14 топлоиз.-1858.48 м2, топлоиз.-224.16 м2, топлоиз. с-ма -605.18 м2, топлоиз. -118.8 м2, топлоиз.-560.23 м2, топлоиз. с-ма -44.96 м2, топлоиз.-64.8 м2, подм. на догр. и вр.-587.5 м2; ОП №15 Пол. на топлоиз. -4350 м2, топлоиз. с-ма -279 м2, топлоиз. с-ма -285 м2, Топлоиз.-785 м2, топлоиз. с-ма по тав. на сут. пом-ие-634.8 м2, топлоиз. на усвоени тераси-47.3 м2, топлоиз. с-ма-690 м2, подм. на догр.-991 м2, подм. на вр.-11 м2; ОП №16 топлоиз. -3054 м2, топлоиз. с-ма – 696 м2, топлоиз. с-ма -697 м2, Топлоиз.-625 м2, топлоиз. с-ма-697.1 м2, топлоиз. – 57.3 м2, топлоиз. с-ма-754 м2, подм. на догр.-607 м2, Подм. на вр.-11 м2.ОП №17 топлоиз. - 2174.2 м2, топлоиз. -148,54 м2,топлоиз.-376.8 м2, топлоиз.-95.3 м2, топлоиз. -376.8 м2, алум. термопан.-49.3 м2, подм. на догр. и вр.-350.03 м2.ОП №18 топлоиз. -1374 м2, топлоиз. с-ма-200 м2, топлоиз. с-ма л-123 м2, топлоиз. -538 м2,топлоиз. с-ма -400.6 м2, топлоиз. 4.6 м2, топлоиз. с-ма -475 м2, подм. на догр.-632 м2, подм. на вр.-8 м2.ОП №19 топлоиз. -3663.66 м2, топлоиз. -220.3 м2, топлоиз. с-ма -601.4м2, топлоиз. -105.7 м2, топлоиз. -556.4 м2, топлоиз. сист. -45.3м2, алум. Терм. Пан.-84.1м2, подм. на вр. и догр.- 469.03м2.ОП №20 топлоиз. 2972 м2, топлоиз. -205 м2, Пол. топлоиз. - 490 м2, Топлоиз. ст.-563 м2, топлоиз- 489.7 м2, топлоиз.– 37.3 м2, топлоиз. сист- 527 м2, подм. на догр.– 862 м2, подм. на вр. – 8 м2.ОП №21 топлоиз.- 3822 м2, топлоиз.-294 м2, топлоиз. Сист. по цокъл- 353 м2, топлоиз.– 672м2, топлоиз.-378.6 м2, Топлоиз.-43.7 м2, топлоиз.- 423м2, Подм. на догр.– 515 м2, Подм. на вр. – 8 м2.ОП №22 топлоиз.– 5643 м2, топлоиз. -405 м2, топлоиз.–346 м2, Топлоиз.–1012м2, топлоиз.– 1012.5 м2, Топлоиз.–78.4 м2, топлоиз.– 1091м2, Подм. на догр.– 1410 м2, Подм. на вр. – 17 м2.ОП №23 топлоиз.– 1605 м2, топлоиз. Сист.-172 м2, топлоиз.–442 м2, Топлоиз.–478м2, топлоиз. Сист.–442 м2, Топлоиз.-32.4 м2, топлоиз. Сист.- 474м2, Подм. на догр.– 566 м2, Подм. на вр. – 6 м2.Пос. количества са съгл ен. и техн. пасп., действ. СМР следва да се изв. след израб. на работните проекти. Прод. от Раздел III.2.1)3. Уча. да прит. Застр. за проф. отг. на участн. в строит. и проект. по чл. 171 от ЗУТ, покр. мин. застр. сума за този вид стр., или съотв.валиден анал. док., издаден от комп. орган на държава – членка на ЕСз, или на др. държ. – стр. по спораз. за Евр. иконом.простр. Застр. трябва да е в сила към момента на отв. на оф., както и да бъде придр. с декл. от уч.в св. текст, че в сл., че същата изт. пр. ук. по-горе срок, то действ. й ще бъде подн. със срок не по-малък от срока на д-ра и 30 дни след изтичането му. В случай, че в оф.на уч. е посочен екип от лица на гр. д-ри, които ще изпълняват проект.. Застр.по чл.171 от ЗУТ за дейност проект. се предст. за вс. 1 от проект по отделнно. В този сл.уч. представя Застрах.по чл.171 от ЗУТ за дейност строит. Уч. сл. да представи Копие от застр. за проф. отг. на уч. в строит. и проект по чл. 171 от ЗУТ съгл. изискв. на Възл.Изискв. е прил. заОП от №1 до ОП №23 вкл.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП, а в случаите в които се обжалв решение за откриване на процедура - съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, в деловодството на КЗК, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. “Цар Иван Шишман” № 16 „
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №1 „Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. “Цар Иван Шишман” № 16 Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №1 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 4728 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по ст. на топъл покрив и машинните пом. – 232 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по цокъл, вкл. Вс. Съп. Дейн. – 368 м2, Топлоиз. на ст. за ''обръщане'' към проз. – 752 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по тав. на сут. Пом. – 322 м2, Топлоиз. на усв. Тер.в частта си гр. с външен въздух откъм пода – 23 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. и усво. Тер. – 345 м2, Подм. на догр.– 644 м2, Подм. на вр. – 15 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1057479.88 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 2, с административен адрес ул. “Марица” № 2
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІІ – ти етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІІ – ти етап по обособени позиции Обособена позиция №2. ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 2, с административен адрес ул. “Марица” № 2". Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №2 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 3748 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по ст. на топъл покрив и машинните пом. – 284 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по цокъл, вкл. Вс. Съп. Дейн. – 347 м2, Топлоиз. на ст. за ''обръщане'' към проз. – 784 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по тав. на сут. Пом. – 379 м2, Топлоиз. на усв. Тер.в частта си гр. с външен въздух откъм пода – 47 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. и усво. Тер. – 426 м2, Подм. на догр.– 458 м2, Подм. на вр. – 161 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1148932.47 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 202 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №3 ” Многофамилна жилищна сграда – блок № 202 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №3 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 2499 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по ст. на топъл покрив и машинните пом. – 426 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по цокъл, вкл. Вс. Съп. Дейн. – 258 м2, Топлоиз. на ст. за ''обръщане'' към проз. – 558 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по тав. на сут. Пом. – 722.1 м2, Топлоиз. на усв. Тер.в частта си гр. с външен въздух откъм пода – 39.6 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. и усво. Тер. – 762 м2, Подм. на догр.– 667 м2, Подм. на вр. – 15 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
946754.73 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 109, № 110 вх. А и вх. Б, № 111, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №4 ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 109, № 110 вх. А и вх. Б, № 111, с административен адрес ж.к. “Еленово” . Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №4 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 3214 м2, Доп. Топлоиз. – 864 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по външн. Фас. Стут. Пом.– 230 м2, топлоиз. На външни ел. тип еркер – 72 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. –928 м2, Пол. На топлоиз. Система на осткл. Тер. – 32 м2, Подм. на догр.– 316 м2, Подм. на вр. – 31.2 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1190249 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 59 вх. А и вх. Б, № 60, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №5''Многофамилни жилищни сгради – блок № 59 вх. А и вх. Б, № 60, с административен адрес ж.к. “Еленово” . Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №5 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 2610 м2, Доп. Топлоиз. – 692 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по външн. Фас. Стут. части.– 200 м2, топлоиз. На външни ел. тип еркер – 105 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. –722 м2, Пол. На топлоиз. Система на осткл. Тер. – 32 м2, Подм. на догр.– 267.2 м2, Подм. на вр. – 23.4 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1046305.65 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. “Илинден”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №6 ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. “Илинден” .Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №6 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 2238 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по ст. на топъл покрив и машинните пом. – 252 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по цокъл, вкл. Вс. Съп. Дейн. – 159 м2, Топлоиз. на ст. за ''обръщане'' към проз. – 495 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по тав. на сут. Пом. – 649.8 м2, Топлоиз. на усв. Тер.в частта си гр. с външен въздух откъм пода – 41 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. и усво. Тер. – 691 м2, Подм. на догр.– 703 м2, Подм. на вр. – 16 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
941992.57 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 71, № 72 вх. А и вх. Б, № 73, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап по обособени позиции Обособена позиция №7 ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 71, № 72 вх. А и вх. Б, № 73, с административен адрес ж.к. “Еленово” . Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №7 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 2620 м2, Доп. Топлоиз. – 549 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по външн. Фас. Стут. части.– 210 м2, топлоиз. На външни ел. тип еркер – 88 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. –992 м2, Пол. На топлоиз. Система на осткл. Тер. – 64 м2, Подм. на догр.– 418.3 м2, Подм. на вр. – 30.2 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1151183.77 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 74, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №8''Многофамилни жилищни сгради – блок № 74, с административен адрес ж.к. “Еленово” . Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №8 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 696 м2, Доп. Топлоиз. – 291 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по външн. Фас. Стут. части.– 50 м2, топлоиз. На външни ел. тип еркер – 14 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. –230 м2, Пол. На топлоиз. Система на осткл. Тер. – 12 м2, Подм. на догр.– 100.15 м2, Подм. на вр. – 7.8 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
347358.49 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 66 вх. А и вх. Б, № 67, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №9''Многофамилни жилищни сгради – блок № 66 вх. А и вх. Б, № 67, с административен адрес ж.к. “Еленово” . Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №9 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 2385 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по ст. на топъл покрив и машинните пом. – 337 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по цокъл, вкл. Вс. Съп. Дейн. – 184 м2, Топлоиз. на ст. за ''обръщане'' към проз. – 542 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по тав. на сут. Пом. – 641.6 м2, Топлоиз. на усв. Тер.в частта си гр. с външен въздух откъм пода – 48.7 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. и усво. Тер. – 690 м2, Подм. на догр.– 530 м2, Подм. на вр. – 15 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1078023.93 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 61, № 62 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №10''Многофамилни жилищни сгради – блок № 61, № 62 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”. Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №10 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 1699 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по ст. на топъл покрив и машинните пом. – 286 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по цокъл, вкл. Вс. Съп. Дейн. – 293 м2, Топлоиз. на ст. за ''обръщане'' към проз. – 185 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по тав. на сут. Пом. – 693.7 м2, Топлоиз. на усв. Тер.в частта си гр. с външен въздух откъм пода – 51.2 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. и усво. Тер. – 745 м2, Подм. на догр.– 552 м2, Подм. на вр. – 6.3 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
936890.81 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 23 вх. А и вх. Б, № 24 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №11 ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 23 вх. А и вх. Б, № 24 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско-център” . Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №11 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 4712 м2, Доп. Топлоиз. – 590 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по външн. Фас. Стут. части.– 328 м2, топлоиз. На външни ел. тип еркер – 152 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. –1161 м2, Пол. На топлоиз. Система на осткл. Тер. – 36 м2, Подм. на догр.– 528 м2, Подм. на вр. – 39.2 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1640205.75 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №12 ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център” . Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №12 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 4199 м2, Доп. Топлоиз. – 1005 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по външн. Фас. Стут. части.– 406 м2, топлоиз. На външни ел. тип еркер – 135 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. –1171 м2, Пол. На топлоиз. Система на осткл. Тер. – 98 м2, Подм. на догр.– 523 м2, Подм. на вр. – 39 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1450916.63 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 36 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №13 '' Многофамилна жилищна сграда – блок № 36 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди” . Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №13 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 2663.87 м2, Пол. На поплоиз. На сут. Ст. – 232.29 м2, Пол. На топлоиз. Сист. в/у външни стени – 607.42 м2, топлоиз. На външни ел. тип еркер – 97.56 м2, пол. На топлоиз.по покрив – 607.42 м2, пол. На топлоиз. Сист. На покр. – 76.68 м2, пол. На топлоиз. Полиуретан. Термоп. – 20.88 м2, Подм. на догр. и вр. – 407.12 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
986931.78 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 32 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №14 ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 32 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди” . Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №14 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 1858.48 м2, Пол. На поплоиз. На сут. Ст. – 224.16 м2, Пол. На топлоиз. Сист. в/у външни стени – 605.18 м2, топлоиз. На външни ел. тип еркер – 118.8 м2, пол. На топлоиз.по покрив – 560.23 м2, пол. На топлоиз. Сист. На покр. – 44.96 м2, пол. На топлоиз. Полиуретан. Термоп. – 64.8 м2, Подм. на догр. и вр. – 587.5 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
966078.83 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 29 вх. А и вх. Б, № 30, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №15 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 29 вх. А и вх. Б, № 30, с административен адрес ж.к. “Еленово”. Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №15 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 4350 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по ст. на топъл покрив и машинните пом. – 279 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по цокъл, вкл. Вс. Съп. Дейн. – 285 м2, Топлоиз. на ст. за ''обръщане'' към проз. – 785 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по тав. на сут. Пом. – 634.8 м2, Топлоиз. на усв. Тер.в частта си гр. с външен въздух откъм пода – 47.3 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. и усво. Тер. – 690 м2, Подм. на догр.– 991 м2, Подм. на вр. – 11 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1228412.16 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. “Запад”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №16''Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. “Запад” . Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №16 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 3054 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по ст. на топъл покрив и машинните пом. – 696 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по цокъл, вкл. Вс. Съп. Дейн. – 697 м2, Топлоиз. на ст. за ''обръщане'' към проз. – 625 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по тав. на сут. Пом. – 697.1 м2, Топлоиз. на усв. Тер.в частта си гр. с външен въздух откъм пода – 57.3 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. и усво. Тер. – 754 м2, Подм. на догр.– 607 м2, Подм. на вр. – 11 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1106043.73 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 26 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №17 ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 26 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди” . Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата. ОП №17 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 2174.2 м2, Пол. На поплоиз. На сут. Ст. – 148,54 м2, Пол. На топлоиз. Сист. в/у външни стени – 376.8 м2, топлоиз. На външни ел. тип еркер – 95.3 м2, пол. На топлоиз.по покрив – 376.8 м2, пол. На алум. термопанели – 49.3 м2, Подм. на догр. и вр. – 350.03 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
697892.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 28 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №18 ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 28 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак” . Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №18 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 1374 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по ст. на топъл покрив и машинните пом. – 200 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по цокъл, вкл. Вс. Съп. Дейн. – 123 м2, Топлоиз. на ст. за ''обръщане'' към проз. – 538 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по тав. на сут. Пом. – 400.6 м2, Топлоиз. на усв. Тер.в частта си гр. с външен въздух откъм пода – 74.6 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. и усво. Тер. – 475 м2, Подм. на догр.– 632 м2, Подм. на вр. – 8 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
717477.35 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 28 вх. А и вх. Б, № 30, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №19 ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 28 вх. А и вх. Б, № 30, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”. Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №19 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 3663.66 м2, Пол. На поплоиз. На сут. Ст. – 220.3 м2, Пол. На топлоиз. Сист. По тав. На сут. – 601.4м2, пол. На топлоиз. Сист. тип еркер – 105.7 м2, пол. На топлоиз. В межд. Възд. Прзн. – 556.4 м2, пол. На топлоиз. Сист. По пл. покр. Над асанс.-45.3м2, пол. На алум. Терм. Пан. – 84.1м2, подм. На вр. и догр.- 469.03м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1098729.98 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция № 20 ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма” . Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №20 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 2972 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по ст. на топъл покрив и машинните пом. – 205 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по цокъл, вкл. Вс. Съп. Дейн. – 490 м2, Топлоиз. на ст. за ''обръщане'' към проз. – 563 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по тав. на сут. Пом. – 489.7 м2, Топлоиз. на усв. Тер.в частта си гр. с външен въздух откъм пода – 37.3 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. и усво. Тер. – 527 м2, Подм. на догр.– 862 м2, Подм. на вр. – 8 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1061327.18 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. “Запад”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция № 21''Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. “Запад” . Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №21 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 3822 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по ст. на топъл покрив и машинните пом. – 294 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по цокъл, вкл. Вс. Съп. Дейн. – 353 м2, Топлоиз. на ст. за ''обръщане'' към проз. – 672м2, Пол. на топлоиз. Сист. по тав. на сут. Пом. – 378.6 м2, Топлоиз. на усв. Тер.в частта си гр. с външен въздух откъм пода – 43.7 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. и усво. Тер. – 423м2, Подм. на догр.– 515 м2, Подм. на вр. – 8 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1163513.85 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция № 22 ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански”. Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата. ОП №22 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 5643 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по ст. на топъл покрив и машинните пом. – 405 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по цокъл, вкл. Вс. Съп. Дейн. – 346 м2, Топлоиз. на ст. за ''обръщане'' към проз. – 1012м2, Пол. на топлоиз. Сист. по тав. на сут. Пом. – 1012.5 м2, Топлоиз. на усв. Тер.в частта си гр. с външен въздух откъм пода – 78.4 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. и усво. Тер. – 1091м2, Подм. на догр.– 1410 м2, Подм. на вр. – 17 м2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1995204.97 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІIІ – ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №23 ''Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.ОП №23 Пол. на топлоиз. на външните ст. – 1605 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по ст. на топъл покрив и машинните пом. – 172 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по цокъл, вкл. Вс. Съп. Дейн. – 442 м2, Топлоиз. на ст. за ''обръщане'' към проз. – 478м2, Пол. на топлоиз. Сист. по тав. на сут. Пом. – 442 м2, Топлоиз. на усв. Тер.в частта си гр. с външен въздух откъм пода – 32.4 м2, Пол. на топлоиз. Сист. по покрив на сгр. и усво. Тер. – 474м2, Подм. на догр.– 566 м2, Подм. на вр. – 6 м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
891125.83 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65