Версия за печат

00085-2015-0032

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски 3, За: инж. Анна Кръстева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225388, E-mail: anna.krasteva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Място/места за контакт: ВМА-отдел Медицинска, компютърна техника и комуникационни системи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

Електронен достъп до информация: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски 3, За: Анелия Стойнева, Република БЪлгария 1606, София, Тел.: 02 9225195

Място/места за контакт: ВМА-Главна каса-стая 25, II етаж

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски 3, За: Огняна Димитрова Никодимова, Република БЪлгария 1606, София, Тел.: 02 9225527

Място/места за контакт: ВМА-Явно деловодство-сектор Входящи

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Периодична доставка на консумативи за анестезиологична апаратура и монитори за наблюдение на пациенти за всички 8 обособени позиции: Обособена позиция 1-Консумативи за Респиратори Hamilton Medical; Обособена позиция 2-Консумативи за Анестезиологични апарати STEPHAN; Обособена позиция 3-Консумативи за Монитори Space Lab; Обособена позиция 4-Консумативи за Монитори RGB - модел FT Plus; Обособена позиция 5-Консумативи за Транспортни Респиратори SIEM; Обособена позиция 6-Консумативи за Монитори Datex, Анестезиологични апарати AVANCE и Монитори Datex, MRI; Обособена позиция 7-Консумативи за Пациентни монитори и анестезиологични апарати Nihon Kohden; Обособена позиция 8-Консумативи за други еквивалентни анестезиолигични апарати и монитори за наблюдение на пациенти, за нуждите на ВМА - МБАЛ-София, МБАЛ-Варна, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Сливен, МБАЛ-Плевен"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ВМА – МБАЛ - София: гр. София, бул. „Св. Георги Софийски” № 3
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Периодична доставка на консумативи за анестезиологична апаратура и монитори за наблюдение на пациенти за всички 8 обособени позиции: Обособена позиция 1-Консумативи за Респиратори Hamilton Medical; Обособена позиция 2-Консумативи за Анестезиологични апарати STEPHAN; Обособена позиция 3-Консумативи за Монитори Space Lab; Обособена позиция 4-Консумативи за Монитори RGB - модел FT Plus; Обособена позиция 5-Консумативи за Транспортни Респиратори SIEM; Обособена позиция 6-Консумативи за Монитори Datex, Анестезиологични апарати AVANCE и Монитори Datex, MRI; Обособена позиция 7-Консумативи за Пациентни монитори и анестезиологични апарати Nihon Kohden; Обособена позиция 8-Консумативи за други еквивалентни анестезиолигични апарати и монитори за наблюдение на пациенти, за нуждите на ВМА - МБАЛ-София, МБАЛ-Варна, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Сливен, МБАЛ-Плевен"

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33000000, 33141000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Периодична доставка на консумативи за анестезиологична апаратура и монитори за наблюдение на пациенти за всички 8 обособени позиции подробно описани в приложение 1 неразделна част от конкурсната документация

Стойност, без да се включва ДДС
800000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участникът представя гаранция за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 2. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е в размер до 1 % от прогнозната стойност за съответната обособена позиция и е както следва: Обособена позиция 1 900,00 Обособена позиция 2 900,00 Обособенапозиция 3 900,00 Обособенапозиция 4 900,00 Обособенапозиция 5 300,00 Обособенапозиция 6 1500,00 Обособенапозиция 7 600,00 Обособенапозиция 8 600,00 3. Гаранцията за изпълнение по договора е в размер 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС. 4. Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. 4.1. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път в лева, по набирателна сметка на ВМА: IBAN BG34BNBG96613300150601; BIC BNBGBGSD; банка БНБ, с основание – „За участие в открита процедура с предмет: Периодична доставка на консумативи за анестезиологична апаратура и монитори за наблюдение на пациенти по 8 обособени позиции за обособена позиция………” 4.2. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да е неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя – Военномедицинска академия. В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП и името на процедурата и обособената/ите позиция/и, за която е открита. 4.3. Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя – Военномедицинска академия и открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора. 5. Всички разходи по представяне на гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнението на поръчката са за сметка на участника, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата. 6. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за участие и за изпълнение се представят и в превод на български език. 7. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават, задържат или усвояват от Възложителя по реда и в сроковете по чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 8. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка се освобождава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в договора. 9. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 10. Удължаване на срока на гаранциите, в случаи на удължаване на срока на валидност на офертите. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от същия закон, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на доставките предмет на настоящата поръчка ще се извършва с бюджетни средства, вкл. и средства от НЗОК Цената за доставка на консумативи за анестезиологична апаратура и монитори за наблюдение на пациенти по 8 обособени позиции Обособена позиция 1-Консумативи за Респиратори Hamilton Medical; Обособена позиция 2-Консумативи за Анестезиологични апарати STEPHAN; Обособена позиция 3-Консумативи за Монитори Space Lab; Обособена позиция 4-Консумативи за Монитори RGB - модел FT Plus; Обособена позиция 5-Консумативи за Транспортни Респиратори SIEM; Обособена позиция 6-Консумативи за Монитори Datex, Анестезиологични апарати AVANCE и Монитори Datex, MRI; Обособена позиция 7-Консумативи за Пациентни монитори и анестезиологични апарати Nihon Kohden; Обособена позиция 8-Консумативи за други еквивалентни анестезиолигични апарати и монитори за наблюдение на пациенти, за нуждите на ВМА - МБАЛ-София, МБАЛ-Варна, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Сливен, МБАЛ-Плевен" се определя в български лева за всеки един от консумативите включени в обособената позиция, подробно описани в Техническа спецификация - Приложение № 1. Стойността на извършените доставки Възложителят ще заплаща, на база единична цена за 1 бр. консуматив, за който е изпратил писмена заявка към Изпълнителят. Общата стойност на периодичните доставки за срока на договора не следва да надхвърля обявената прогнозна стойност на съответна обособена позиция. Извършените доставки, които не са заявени от Възложителя не подлежат на заплащане. Плащанията ще се извършват по банков път, по сметка на Изпълнителя, при условията на отложено плащане, в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на следните документи: оригинална фактура, заявка за извършване на доставката и приемно-предавателен протокол.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват физически или юридически лица, както и техни обединения, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4, ал.2, т.1, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, т.1, 4 и 5 от ЗОП. В офертата не могат да бъдат включени като подизпълнители лица, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП. Пликът, в който се поставя офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1, който съдържа: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – оригинал, по приложен образец; Представяне на участника, включващо административни данни и посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ (и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен – оригинал по приложен образец; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - оригинал, по приложен образец; При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – оригинал по приложен образец; Гаранция за участие в откритата процедура: оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; Всеки участник представя гаранция за участие в процедурата по обособени позиции. Към документа за внесена гаранция, участникът представя опис на обособените позиции и стойността на гаранцията за участие, за които е внесъл гаранция; Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗОП, посочени в Раздел III.2.3) на обявлението - не се изискват; Доказателства за технически възможности и квалификация по чл. 51, ал. 1 от ЗОП, съгласно Раздел III.2.3) „Технически възможности” на обявлението за обществена поръчка и в Раздел т. 1.2.2 на Раздел V от тази документация. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители (ако предвижда такива), видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка - оригинал, по приложен Образец, Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв - оригинал, по приложен Образец, Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник - оригинал, по приложен Образец, Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 за приемане условията на проекта на договора оригинал - приложен Образец, Декларация (оригинал, свободен текст) за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 120 календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите.Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” с надписани предмет на поръчката, обособената позиция, за която се участва и наименованието на участника, в който се поставя техническото предложение по приложен Образец. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, с надписани предмет на поръчката, обособената позиция, за която се участва и наименованието на участника изготвена по приложен образец

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документи, доказващи икономическото и финансово състояние на участника - не се изискват

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за финансово и икономическо състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, заедна с доказателство за извършените доставки, под формата на удостоверение/я /референция/и/, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на участника за въведена Система за управление на качеството – заверено копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език. 3. Оторизационно писмо от производителя за доставка на консумативи, предмет на обществената поръчката

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 3 години, считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнявал доставки на консумативи - предмет на обществената поръчката. 2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството – ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентна, в обхвата на предмета на процедурата 3.Участникът да е оторизиран от производителя за доставка на консумативи, предмет на обществената поръчката

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.01.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Само когато кандидат или участник изиска документацията за участие да му бъде изпратена за негова сметка, документацията се заплаща в размер на 6 (шест) лева, чрез превод по сметка на Възложителя BG43 BNBG 9661 3100 1506 01 BIC BNBGBGSD и след представяне на доказателство за извършено плащане

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
28.01.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.01.2016 г.  Час: 11:00
Място

София, ВМА - партер, зала №10

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При извършване на действия на комисията по чл. 68, ал. 4 и 5 , могат да присъстват участниците в тях или упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и наюридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосочените лица е необходимо да представят следните документи: документ за самоличност, за упълномощените представители и нотариално заверено пълномощно, за представителите на медиите - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното им положение, по силата на което лицето има право да присъства

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на консумативи за Респиратори Hamilton Medical
1) Кратко описание

Периодична доставка на консумативи за Респиратори Hamilton Medical

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33000000, 33141000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

Консумативи за Респиратори Hamilton Medical подробно описани в техническа спецификация Приложение 1

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
100000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на консумативи за Анестезиологични апарати STEPHAN
1) Кратко описание

Периодична доставка на консумативи за Анестезиологични апарати STEPHAN

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33000000, 33141000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

Консумативи за Анестезиологични апарати STEPHAN подробно описани в техническа спецификация Приложение 1

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
100000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на консумативи за Монитори Space Lab
1) Кратко описание

Периодична доставка на консумативи за Монитори Space Lab

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33000000, 33141000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

Консумативи за Монитори Space Lab подробно описани в техническа спецификация Приложение 1

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
100000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на консумативи за Монитори RGB - модел FT Plus
1) Кратко описание

Периодична доставка на консумативи за Монитори RGB - модел FT Plus

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33000000, 33141000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

Консумативи за Монитори RGB - модел FT Plus подробно описани в техническа спецификация Приложение 1

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
100000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на консумативи за Транспортни Респиратори SIEM
1) Кратко описание

Периодична доставка на консумативи за Транспортни Респиратори SIEM

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33000000, 33141000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

Консумативи за Транспортни Респиратори SIEM подробно описани в техническа спецификация Приложение 1

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
40000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на консумативи за Монитори Datex, Анестезиологични апарати AVANCE и Монитори Datex, , MRI
1) Кратко описание

Периодична доставка на консумативи за Монитори Datex, Анестезиологични апарати AVANCE и Монитори Datex, , MRI

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33000000, 33141000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

Консумативи за Монитори Datex, Анестезиологични апарати AVANCE и Монитори Datex, MRI подробно описани в техническа спецификция Приоложение 1

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
200000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на консумативи за Пациентни монитори и анестезиологични апарати Nihon Kohden
1) Кратко описание

Периодична доставка на консумативи за Пациентни монитори и анестезиологични апарати Nihon Kohden

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33000000, 33141000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

Консумативи за Пациентни монитори и анестезиологични апарати Nihon Kohden подробно описани в техническа спецификация Приложение 1

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
80000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на консумативи за други еквивалентни анестезиолигични апарати и монитори за наблюдение на пациенти
1) Кратко описание

Периодична доставка на консумативи за други еквивалентни анестезиолигични апарати и монитори за наблюдение на пациенти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33000000, 33141000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

Консумативи за други еквивалентни анестезиолигични апарати и монитори за наблюдение на пациенти подробно описани в техническа спецификация Приложение 1

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
80000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24