Версия за печат

02711-2015-0184

BG-Омуртаг:

РЕШЕНИЕ

Номер: 605 от 17.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Териториално поделение Държавно горско стопанство Омуртаг гр. Омуртаг към Североизточно държавно предприятие ДП гр.Шумен, ул. Г. С. Раковски № 21, За: Валентина Георгиева, Р. България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 62154, E-mail: dgs.omurtag@dpshumen.bg, Факс: 0605 63581

Място/места за контакт: TП ДГС Омуртаг гр. Омуртаг

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsomurtag.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dgsomurtag.dpshumen.bg/?p=702.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Горско и ловно стопанство


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.13 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Определяне на изпълнител на следната услуга:“Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения , на " ДГС Омуртаг"гр. Омуртаг ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен за срока от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г."

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Наличие на хипотезата на чл.90, ал.1, т.13 от ЗОП - поръчката е за услуги по категория № 21 от приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 и е на стойност по чл. 14, ал. 3 от ЗОП

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

1. Адвокадско дружество "Григорови",представлявано от адв. Григор Борисов Григоров, личен номер 1800003697, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. „Д. Благоев № 7, кантора 1

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: htpp://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Допълнителна информация и документи свързани с поръчката могат да се получат на посочения в това решение интернет адрес - профил на купувача :http://dgsomurtag.dpshumen.bg/?p=702.Процедурата е публична и ще се проведе на 04.01.2016г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП ДГС Омуртаг.Финансиране на услугата със средства от стопанската дейност на ТП ДГС Омуртаг.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Елена Владимирова - Даруиш
Длъжност: директор ТП "ДГС Омуртаг"тр. Омуртаг