00701-2015-0004

BG-гр. Сливо поле:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-09-1077 от 14.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Сливо поле, гр.Сливо поле, област Русе, пощад Демокрация №1, За: Николай Иванов Братованов, Р България 7060, гр. Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: гр. Сливо поле

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=117&selected=242&parent_id=138.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Настоящата обществена поръчка е с предмет: ДОСТАВКА на горива за зареждане на моторни превозни средства на общинска администрация в Община Сливо поле и звената на бюджетна издръжка, както и доставка на смазочни материали и масла за календарната 2016 година, по видове горива, както следва: Прогнозни количества: 1. Автомобилен бензин А-95 Н 10ppm Е 5 2% био с шифър по ЕКП: 21193200201 - 6 000 литра /шест хиляди литра/. 2. Автомобилен бензин А-95 Н 10 ppm Е 5 2 % био с шифър по ЕКП:21193200201 с присадка за почистване на горивната система и подобряване работата на двигателя - 6 000 литра /шест хиляди литра/. 3. Дизелово моторно гориво с 6 % биодизел с шифър по ЕКП : 02144400059-36000 литра /тридесет и шест хиляди литра/. 4. Дизелово моторно гориво с 6 % биодизел с шифър по ЕКП: 02144400059 с присадка за почистване на горивната система и подобряване работата на двигателя - 6 000 литра / шест хиляди литра/. 5. Газ Пропан бутан - 5 000 литра /пет хиляди литра/. 6. Смазочни материали - двигателно масло за дизелови и бензинови двигатели, спирачни течности и други, включени към Приложението по чл.38 ал.1 от ППЗОП-на стойност до 7 % /седем процента/ от стойността на борсовия договор. Процедурата за възлагане на обществена поръчка ще се реализира чрез "Българска стокова борса" АД.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Всички стоки, предмет на настоящата обществена поръчка са включени в списъка, одобрен от Министерски съвет по предложение на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, чиято доставка може да бъде изпълнена на стокова борса.Списъкът на тези стоки е част от правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, съгласно Приложение към чл.38 ал.1 от ППЗОП. Изборът на този вид процедура дава възможност подготовката и протичането й да се осъществят в най-кратки срокове, при същевременно спазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Не се изпраща покана, съгласно разпоредбата на чл.91 ал.3 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, гр. София, бул.Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9356113, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Валентин Христов Атанасов
Длъжност: Кмет на Община Сливо поле