Версия за печат

00085-2015-0031

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1869 от 12.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски № 3, За: Анна Павлова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225963, E-mail: anna.kuncheva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Място/места за контакт: Отдел по медицинска и компютърна техника и комуникационни системи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

“Абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна система на ВМА, включваща програмните продукти – Гама Кодмастер, Гама МултиЛаб, Гама Стор, Гама Диети, Гама Калк и Гама МултиЛаб-КААВ с техните модули и брой лицензи”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

През 2003 г. ВМА е сключила договор № 10750/09.12.2003г. с изпълнител: СД "Гама Консулт - Джунева и Сие" за проектиране, разработка и доставка на програмни продукти и софтуерната им поддръжка, съгласно който във ВМА е внедрена болничната информационна система с модули: Гама Кодмастер, Гама МултиЛаб, Гама Стор, Гама Диети, Гама – Калк и Гама МултиЛаб-КААВ. Всички софтуерни модули на болничната информационна система на ВМА са проектирани и разработени от изпълнителя СД "Гама Консулт -Джунева и Сие" изключително за нуждите на Военномедицинска академия по нейно задание. Авторските права върху софтуера на болничната информационна система се притежават от СД "Гама Консулт - Джунева и Сие", което е основание за възлагане на поръчката по чл. 90, ал.1,т. 3 от ЗОП, тъй като възлагането на изпълнението на поръчката на друго лице ще наруши авторските права. С Решение № 4/10.01.2007 на Софийски градски съд Фирма СД "Гама Консулт-Джунева и Сие" променя наименованието си на "Гама Консулт - Калинкин, Прокопов и Сие" СД.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

СД „Гама Консулт – Калинкин, Прокопов и сие”

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: https://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Генерал-майор чл.-кор. проф. Николай Кирилов Петров, д.м.н
Длъжност: Началник на Военномедицинска академия