Версия за печат

00109-2015-0029

BG-Благоевград:

РЕШЕНИЕ

Номер: РП-28 от 04.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1, За: Крум Алуминов -ст. юрисконсулт, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: kaluminov@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Дирекция ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/2229/Dogovaryane_bez_obyavlenie_ZOP_0029.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград “Многофамилна жилищна сграда - бл. 40 с административен адрес ж.к. „Еленово”;

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № РП-24/12.08.2015 г. на кмета на община Благоевград е обявена открита процедура с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции Обособена позиция № 1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 216, вх. А, вх. Б и вх. В” с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция № 2 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 205, вх. А, вх. Б и вх. В” с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция № 3 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 112, бл. 113, бл. 114” с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция № 4 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 56 и бл. 57 с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция № 5 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 40 с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция № 6: “Многофамилна жилищна сграда – блок № 44, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция № 7: “Многофамилна жилищна сграда – блок № 43, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Еленово” Обособена позиция № 8: “Многофамилна жилищна сграда – блок № 21, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”; Обособена позиция № 9: “Многофамилна жилищна сграда – блок № 24, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Броди”; С Решение №ПП-4/07.10.2015 г. на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП откритата процедура е прекратена в частта и за обособена позиция №5 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 40 с административен адрес ж.к. „Еленово”, тъй като няма подадена нито една оферта. На основание чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП Община Благоевград обявява процедура на договаряне без обявление, тъй като откритата процедура е прекратена пна основание чл. 39, ал. 1, т. 1 и първоначално обявените условия не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

“Строителство и саниране -инженеринг-консулт” ЕООД с ЕИК 131405777 ул.”Кишинев” № 1, ет.4, ап.20, гр. София 1407 Представлявано от Петкана Петрова Николова

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Атанас Станкев Камбитов
Длъжност: Кмет на Община Благоевград