Версия за печат

00543-2015-0007

BG-Сухиндол:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-01-02-980 от 03.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Сухиндол, ул. Росица № 106, За: Петър Георгиев Петров, Република България 5240, Сухиндол, Тел.: 06136 2912, E-mail: obsuhindol@abv.bg, Факс: 0610 55999

Място/места за контакт: Община Сухиндол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.suhindol.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.suhindol.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Периодични доставки на газьол за отопление S-0.001% /дизел за отопление/ за нуждите на Дом за възрастни с деменция с. Горско Косово Община Сухиндол приблизително количество - 140000 л. ±20% и ежедневно зареждане на горива за нуждите на автомобилния парк на община Сухиндол чрез периодични покупки от търговски обекти (бензиностанции) при условия на ежедневно обслужване и система за безналично плащане както следва: Дизелово гориво за автомобили приблизително количество – 34 000 л. ±20%; автомобилен бензин А-95Н -приблизително количество 20 000 л. +/-20%; за срок от 4 години от подписване на договора.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Стоките са включени в списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища и одобрен от Министерския съвет с ППЗОП, съгласно чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Община Сухиндол има действащ договор за доставката на газьол за отопление S-0.001% /дизел за отопление/ за нуждите на Дом за възрастни с деменция с. Горско Косово със срок на действие до 07.03.2016г. Изпълнението на договора в частта за доставката на газьол за отопление S-0.001% /дизел за отопление/ за нуждите на Дом за възрастни с деменция с. Горско Косово ще започне от 07.03.2016 г.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Пламен Димитров Чернев
Длъжност: Кмет на Община Сухиндол