Версия за печат

00085-2015-0029

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Г. Софийски № 3, За: Стела Николова Върбанова- 02/9225874, България 1606, София, Тел.: 02 9225704, E-mail: mmm@vma.bg, Факс: 02 9225012

Място/места за контакт: ет. 2, ст. 35 - Централна администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Г. Софийски № 3, За: Вяра Кирилова Николова, Анелия Петрова Стойнева - Григорова, България 1606, София, Тел.: 02 9225195

Място/места за контакт: ВМА - София, 2-ри етаж, 25 стая

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Г. Софийски № 3, За: Виолета Тодорова Николчева, България 1606, София, Тел.: 02 9225527

Място/места за контакт: ст. 26 - Явно деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ Периодична доставка на специфичен ендоскопски консуматив, за нуждите на ВМА и подчинените и структурите на ВМА, съгласно спецификация – Приложение № от 1.1 (неразделна част от документацията)”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на ВМА и подчинените й структури в страната: Многопрофилна болница за активно лечение – София /МБАЛ – София/; Многопрофилна болница за активно лечение – Варна /МБАЛ – Варна/; Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив /МБАЛ – Пловдив/; Многопрофилна болница за активно лечение – Плевен /МБАЛ – Плевен/; Многопрофилна болница за активно лечение – Сливен /МБАЛ – Сливен/.
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на поръчката обхваща извършване на периодични доставки по писмени заявки на Възложителя на медицинските изделия, за които е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV. Техническа спецификация - Приложение № от 1. Количествата, посочени в техническата спецификация са ориентировъчни за период от 1 година и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на договорa.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Посочените количествата на консумативите в Приложение № 1 са ориентировъчни за една година година и зависят от текущите потребности в срока на договорите .

Стойност, без да се включва ДДС
650000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие е в размер на 650 лв. без ДДС, със срок на валидност, срока на валидност на офертата. Документът за внесена гаранция за участие - в оригинал, да е придружен със списък на позицията/позициите, за които е внесена гаранция за участие. В списъка се посочва обособената позиция, размер на внесена гаранция за участие по общата сума,за които участникът подава оферта. Гаранция за изпълнение на договора – 3 % от стойността на сключения договор без ДДС и да е със срок на валидност 1 (един) месец след срока на действие на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансовите средства за заплащане на доставките са бюджетни средства на ВМА, включително средства получени от НЗОК. Срок на плащане: доставките по сключените договори ще се заплащат при условията на отложено плащане - до 60 (шестдесет) календарни дни, от датата на фактуриране на доставката.Начин на плащане: плащанията на доставките по сключените договори по обособените позиции, се извършват в български лева, чрез банков превод, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след доставка на стоките и представяне на следните документи: фактура и приемо-предавателен протокол за доставените медицински изделия.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

В процедура не могат да участват физически или юридически лица, както и техни обединения, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 4, 5 от ЗОП. В офертата не могат да бъдат включени като подизпълнители лица, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП. Пликът, в които се поставя офертата съдържа 3 отделни запечатани непрозрачни плика. Всички изисквания на тръжната документацията за участие са задължителни за участниците.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Плик № 1, който съдържа: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2.Представяне на участника, включващо административни данни и посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ (и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата по образец – Приложение № 3. 3.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП -Приложение № 4 4.При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият 5.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 6.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС – Приложение № 5. 7.Документ за гаранция за участие в откритата процедура: Всеки участник представя гаранция за участие в процедурата по обособена позиция. Към документа за внесена гаранция, участникът представя опис на обособените позиции и стойността на гаранцията за участие, за които е внесъл гаранция. 8.Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника посочени в т. ІІІ 2.2. на обявлението. 9.Доказателства за технически възможности на участника посочени в т. ІІІ 2.3. на обявлението. 10.Документ, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с медицински изделия, издаден по реда на Закона за медицинските изделия - заверено копие. 11.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители (ако предвижда такива), видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка - оригинал, по Приложение № 7. 12.Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв - оригинал, по Приложение № 8;. 13.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник - оригинал, по Приложение № 9 14.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 за приемане условията на проекта на договора оригинал - Приложение № 10 15.Декларация (оригинал, свободен текст) за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите 16.Плик № 2 се представя за всяка позиция, за която се участва и съдържа.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец на Възложителя - Приложение № 1.2. Декларация за срок на изпълнение на доставката (свободен текст), с която участникът декларира, че ще предложи срок за доставка, който:- за регулярни заявки за доставка да не е по-дълъг от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка на Възложителя и за заявки по спешност не по-голям от 12 (дванадесет) часа, считано от получаването на писмена заявка на Възложителя;3. Декларация за срок на годност на доставяните МИ - специфичен консумативи (свободен текст) в която участникът следва да декларира, че предложените от него МИ ще бъдат със срок на годност не е по-малък от 60 % от обявения върху опаковката;4. Декларация по чл. 33, ал. 4 - в случай, че част от подадената оферта има конфиденциален характер - Приложение № 12.5. Участникът следва да представи сертификати и декларации за съответствие на предлаганите ендоскопски консумативи:ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието;Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕИО или еквивалент на името на производителя в обхвата на предмета на поръчката, Плик № 3 се представя за всяка позиция, за която се участва и се поставя в отделен запечатан плик с надпис: „Предлагана цена” за обособена позиция № предмета на обособената позиция и името на участник.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Няма изисквание за финансов ресурс.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителя не поставя изисквания за финансово и икономическо състояние

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Списък на доставките - Приложение № 6 еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган - копие, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2.Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008, БДС ЕN) на участника и производителя. Сертификати (ISO 13485:2012 или еквивалентно) на производителя на медицинските изделия за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език. 3.Оторизационно писмо от производителя или негов официален представител на медицинските изделия, с които участникът участва в процедурата, удостоверяващо права за представителство и търговия – оригинал или копие, придружено с превод на български език.Срокът на оторизация следва да е еднакъв със срока на изпълнение на обществената поръчка. В случай, че срокът на валидност на оторизацията е по-кратък, участникът се задължава участника се задължава да представи на възложителя актуална оторизация или документ удостоверяващ обстоятелството, че е в процес на издаване. При представянето на оторизационните писма/пълномощни, да е отбелязано за кои точно предложени позиции от Приложение № от 1.1 се отнасят конкретните оторизационни писма. При представяне на оторизации се прилага чл. 33а, ал. 2 от ЗОП. 4.Декларация (свободен текст) за складовите бази и транспортните средства, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката. 5. Декларация за срок на изпълнение на доставката (свободен текст).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът трябва да има доказан опит в изпълнението на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка доставки - най-малко три доставки, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. *Под „доставки еднакви или сходни с предмета на поръчката” се разбира доставката на медицински изделия по смисъла на чл. 2 от ЗМИ. 2.Участникът и производителя да има внедрена система за управление на качеството. 3.Участниците да са производители, вносители или търговци на едро оторизирани от производителя или официалния вносител на медицинските изделия. 4.Участникът следва да разполага със складова база и транспортни средства, които осигуряват възможност доставките на медицинските консумативи до ВМА и подчинените й структури в страната. 5.За регулярни заявки за доставка да не е по-дълга от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка на Възложителя и за заявки по спешност не по-голям от 12 (дванадесет) часа, считано от получаването на писмена заявка на Възложителя;

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 044 - 075673 от 04.03.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
24.12.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 9 BGN
Условия и начин на плащане

Когато участникът изиска документацията да му бъде изпратена за негова сметка, документацията се заплаща в размер на 9 лв. чрез превод по сметка на Възложителя: IBAN BG34BNBG96613300150601; BIC BNBGBGSD; банка БНБ и се получава след представяне на платежен. Тел. за справки -02 9225195, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00-15:00 ч.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
06.01.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.01.2016 г.  Час: 10:00
Място

София, ВМА - партер, зала №10

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При извършване на действия на комисията по чл. 68, ал. 4 и 5 , могат да присъстват участниците в тях или упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и наюридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосочените лица е необходимо да представят следните документи: документ за самоличност, за упълномощените представители и нотариално заверено пълномощно, за представителите на медиите - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното им положение, по силата на което лицето има право да присъства.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя безплатно пълен достъп до документацията по електронен път на интернет страницата на Военномедицинска академия – рубрика „Профил на купувача” на адрес: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/. Образците на документите ще се предоставят по електронна поща на заинтересованите лица. Oфертата, независимо от начина на представяне, следва да бъде получена до крайния срок, посочен в обявлението от възложителя, на следния адрес: Военномедицинска академия /ВМА/, гр. София 1606, бул. „Св. Георги Софийски” № 3, административна сграда, ет.2, входящо деловодство, тел. 02/ 92 25527 – от 8.00 до 12:00 часа и от 12:30 до 15.00 часа, всеки работен ден. Лице за контакт от страна на Възложителя Име, фамилия, длъжност, телефон, факс, електронна поща 1. Сектор „Медицински маркетинг и снабдяване” относно техничаската спецификация на телефон 02 9225874, електронна поща mmm@vma.bg

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.11.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ