Версия за печат

05218-2015-0002

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2 от 06.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Регионален исторически музей-Габрово, ул.Николаевска №10, За: Росен Йосифов, България 5300, Габрово, Тел.: 0895 639520, E-mail: museum_gabrovo@abv.bg

Място/места за контакт: Регионален исторически музей-Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://h-museum-gabrovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://h-museum-gabrovo.bg/?page_id=225.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на настоящата процедура е доставка на: - Специализирани скенери за сканиране: на книги, периодика, редки и ценни материали, фотографии, филмови ленти, негативи и диапозитиви, монети, включително релефни и 3D изображения; - Работни и графични станции; - Специализирани сървъри за съхранение на дигитално съдържание; - Непрекъсваеми токоизточници; - Комуникационно оборудване; - Специализиран софтуер за: графична обработка, управление на Бази данни от дигитални копия на обекти на Дигиталната библиотека; - Електронен каталог за описание обектите на Дигиталната библиотека, съгласно международни стандарти; - Инсталиране, монтаж и обучение на служителите, гаранционна поддръжка на доставената техника и оборудване. Обхватът на дейността е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно изготвените от Възложителя разчети и бюджета на проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“, максималният разполагаем финансов ресурс за дейността, предмет на настоящата обществена поръчка е до 248 269,81 лв. без ДДС или 297 923,76 лв. с вкл. ДДС. Забележка: в документацията за участие е посочен максималният разполагаем финансов ресурс за всяка една от дейностите в обхвата на обществената поръчка. Предвид обстоятелството, че естеството на доставките позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.16, ал. 4 и ал.8, във връзка с глава пета от ЗОП. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя резултати, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средствата, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

06.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Красимира Христова Чолакова
Длъжност: Директор на Регионален исторически музей-Габрово