Версия за печат

BG-с.Черноочене: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000236164

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с. Черноочене, Област Кърджали, ул. Шеста № 9, За: Селями Бейсим Мустафа - зам. кмет на община, РБългария 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман - Кмет на община

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии и курсове от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота на община Черноочене, съгласно утвърдени маршрутни разписания” по обособени позиции №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 и 18.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на Република българия по автобусни линии:Черноочене – Паничково (17,00 ч.-06,45 ч.); Черноочене – Свободиново (17,00 ч.-07,30 ч.); Черноочене – Новоселище (17,00 ч.-07,30 ч.); Кърджали – Комунига (11,00 ч.-08,30 ч.); Кърджали – Лясково (06,45 ч.-05,45 ч.), (11,50 ч.-08,00 ч.), (14,50 ч.-13,40 ч.), (17,30 ч.-16,40 ч.); Кърджали – Яворово (6,45ч.-06,00ч.); (12,50ч.-08,00ч.); (17,30 ч.-14,50 ч.); Пловдив – Черноочене (15,00ч.-08,00ч.); Хасково – Комунига (14,30ч.-08,00ч.); Димитровград – Черноочене (14,30ч.-07,30ч.); Минерални бани – Черноочене (13,50 ч.-08,50 ч.); - Паничково – Ночево (13,5 ч.-08,50 ч.); Паничково – Йончово (12,30ч.-09,00ч.); Черноочене – Каняк (17,00 ч.-07,15 ч.); Кърджали – Дядовско (12,15 ч.-08,00 ч.); Черноочене-Пчеларово-Минзухар (17,00ч.-07,10ч.); Кърджали – Минзухар (12,45ч.-08,00ч.); Черноочене – Безводно (09,00ч.-16,00ч.); Кърджали – Безводно (15,15ч.-07,00ч.)

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Във връзка с Решение №82 от Протокол № 8/18.09.2015г. на ОбС-Черноочене се открива процедура за обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

II.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

01.11.2016 г. 

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.1.1) Основни финансови условия и начини на плащания и/или позоваване на разпоредби, които ги уреждат

Финансирането на поръчката представлява предвидено компенсиране и субсидиране на превозвачи за извършените от тях разходи по реда на Наредба №2 от 31.03.2006г., за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и субсидиране по реда на Наредба №3 от 04.04.2005г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони. Средствата се осигуряват от републиканския бюджет.

III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.11.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии и курсове от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота на община Черноочене, съгласно утвърдени маршрутни разписания” по обособени позиции №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 и 18.
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Черноочене – Паничково (17,00 ч.-06,45 ч.)
1) Кратко описание

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия: Черноочене – Паничково (17,00 ч.-06,45 ч.), от общинска транспортна схема, квота на община Черноочене, съгласно утвърдено маршрутно разписание, изпълнява се целогодишно, ежедневно.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия: Черноочене – Паничково (17,00 ч.-06,45 ч.), от общинска транспортна схема, квота на община Черноочене, съгласно утвърдено маршрутно разписание, изпълнява се целогодишно, ежедневно.

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.09.2016 г. 


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Черноочене – Свободиново (17,00 ч.-07,30 ч.)
1) Кратко описание

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва:Черноочене – Свободиново (17,00 ч.-07,30 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва:Черноочене – Свободиново (17,00 ч.-07,30 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016 г. 


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Черноочене – Новоселище (17,00 ч.-07,30 ч.)
1) Кратко описание

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва:Черноочене – Новоселище (17,00 ч.-07,30 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва:Черноочене – Новоселище (17,00 ч.-07,30 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016 г. 


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Кърджали – Комунига (11,00 ч.-08,30 ч.)
1) Кратко описание

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали – Комунига (11,00 ч.-08,30 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали – Комунига (11,00 ч.-08,30 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016 г. 


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Пакет: 5.1 Кърджали – Лясково(06,45 ч.-05,45 ч.), (11,50 ч.-08,00 ч.), (14,50 ч.-13,40 ч.), (17,30 ч.-16,40 ч.)
1) Кратко описание

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали – Лясково(06,45 ч.-05,45 ч.),изпълнява се целогодишно, без събота и неделя; (11,50 ч.-08,00 ч.),изпълнява се целогодишно, ежедневно; (14,50 ч.-13,40 ч.),изпълнява се целогодишно, ежедневно; (17,30 ч.-16,40 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали – Лясково(6,45 ч.-5,45 ч.), (11,50 ч.-8,00 ч.), (14,50 ч.-13,40 ч.), (17,30 ч.-16,40 ч.), изпълнява се целогодишно, без събота и неделя

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016 г. 


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Пакет: 6.1 Кърджали – Яворово (06,45ч.-06,00ч.); (12,50ч.-08,00ч.); (17,30 ч.-14,50 ч.)
1) Кратко описание

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали – Яворово (06,45ч.-06,00ч.)изпълнява се целогодишно, без събота и неделя; (12,50ч.-08,00ч.)изпълнява се целогодишно , без неделя; (17,30 ч.-14,50 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали – Яворово (6,45ч.-6,00ч.); (12,50ч.-8,00ч.); (17,30 ч.-14,50 ч.), изпълнява се целогодишно, без събота и неделя.

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016 г. 


Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Пловдив – Черноочене (15,00ч.-08,00ч.)
1) Кратко описание

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема както следва: Пловдив – Черноочене (15,00ч.-08,00ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема както следва: Пловдив – Черноочене (15,00ч.-8,00ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016 г. 


Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Хасково – Комунига (14,30ч.-08,00ч.)
1) Кратко описание

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема както следва: Хасково – Комунига (14,30ч.-08,00ч.), изпълнява се целогодишно, без неделя.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема както следва: Хасково – Комунига (14,30ч.-8,00ч.), изпълнява се целогодишно, без неделя.

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016 г. 


Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Димитровград – Черноочене(14,30ч.-07,30ч.)
1) Кратко описание

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема както следва: Димитровград – Черноочене (14,30ч.-07,30ч.), целогодишно, изпълнява се събота и неделя

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема както следва: Димитровград – Черноочене (14,30ч.-7,30ч.), целогодишно, изп. се събота и неделя

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016 г. 


Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Минерални бани – Черноочене (13,50 ч.-08,50 ч.)
1) Кратко описание

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема както следва: Минерални бани – Черноочене (13,50 ч.-08,50 ч.), изпълнява се сезонно /от 01.03 до 30.09/ в понеделник, четвъртък, събота и неделя

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема както следва: Минерални бани – Черноочене (13,50 ч.-8,50 ч.), изпълнява се сезонно /от 01.03 до 30.09/ в понеделник, четвъртък, събота и неделя

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016 г. 


Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Паничково – Ночево (13,50 ч.- 08,50 ч.)
1) Кратко описание

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Паничково – Ночево (13,50 ч.-08,50 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Паничково – Ночево (13,50 ч.-8,50 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016 г. 


Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Паничково – Йончово (12,30ч.-09,00ч.)
1) Кратко описание

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Паничково – Йончово (12,30ч.-09,00ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Паничково – Йончово (12,30ч.-9,00ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016 г. 


Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Черноочене – Каняк (17,00 ч.-07,15 ч.)
1) Кратко описание

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Черноочене – Каняк (17,00 ч.-07,15 ч.), целогодишно, без петък, събота и неделя.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Черноочене – Каняк (17,00 ч.-7,15 ч.), целогодишно, без петък, събота и неделя.

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016 г. 


Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Кърджали – Дядовско (12,15 ч.-08,00 ч.)
1) Кратко описание

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали – Дядовско (12,15 ч.-08,00 ч.), целогодишно, изпълнява се в петък, събота и неделя.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали – Дядовско (12,15 ч.-8,00 ч.), целогодишно, изп. се петък, събота, неделя

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016 г. 


Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Черноочене-Пчеларово-Минзухар (17,00ч.-07,10ч.)
1) Кратко описание

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Черноочене-Пчеларово-Минзухар (17,00ч.-07,10ч.), целогодишно, изпълнява се неделя.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва:Черноочене-Пчеларово-Минзухар (17,00ч.-7,10ч.), целогодишно, изп. се неделя.

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016 г. 


Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Кърджали – Минзухар (12,45ч.-08,00ч.)
1) Кратко описание

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали – Минзухар (12,45ч.-08,00ч.), изпълнява се целогодишно, без неделя.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали – Минзухар (12,45ч.-8,00ч.), изпълнява се целогодишно, без неделя.

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016 г. 


Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Черноочене – Безводно (09,00ч.-16,00ч.)
1) Кратко описание

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Черноочене – Безводно (09,00ч.-16,00ч.), целогодишно, изпълнява се неделя.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Черноочене – Безводно (9,00ч.-16,00ч.), целогодишно, изп. се неделя.

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016 г. 


Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Кърджали – Безводно (15,15ч.-07,00ч.)
1) Кратко описание

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали – Безводно (15,15ч.-07,00ч.) , изпълнява се целогодишно, без неделя.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали – Безводно (15,15ч.-7,00ч.) , изпълнява се целогодишно, без неделя.

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016 г.