Версия за печат

01407-2015-0001

BG-Хасково: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД, гр. Хасково, бул. Съединение № 49, За: Катя Дойчева Хаджииванова, България 6300, Хасково, Тел.: 038 665316

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mdozs-haskovo.org.

Адрес на профила на купувача: www.mdozs-haskovo.org.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основно място на изпълнение: гр. Хасково, бул. "Съединение" № 49
Код NUTS: BG422
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД, подробно описани по вид в спецификацията към документацията. Оферти могат да бъдат подавани както за всички, така и само за някои от фармацевтичните единици, включени в спецификацията към документацията за участие в процедудурата

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Съгласно утвърдена спецификация

Прогнозна стойност без ДДС
11440928.65 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в дни

120


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие - Участниците са длъжни да представят като част от офертата си гаранция за участие в размер на 0,5 % от общата стойност без ДДС на обособените позиции, за които участват, при условията на чл. 59, ал. 1 и 2 , чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за обществени поръчки. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична сума, внесена по следната банкова сметка на Възложителя: „СБАЛО - Хасково” ЕООД IBAN BG46 RZBB 9155 1085 6177 15 , BIC RZBBBGSF в "Райфайзенбанк" ЕАД - клон Хасково или банкова гаранция - оригинал. В случай, че участникът представи Банкова гаранция, същата следва да бъде безусловна, неотменима, да подлежи на усвояване при условията на чл. 61 ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % (един процента) от стойността на договора без включен ДДС.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Срокът на отложено плащане е 30 дни, който срок следва да бъде един и същ за отделните лекарствени продукти

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1) Заверено от участника копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; При участие на подизпълнител, посочените документи се представят и от подизпълнителя. 2) Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за производство, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти, или разрешение за внос – издадени по реда на ЗЛПХМ; Участниците в обществената поръчка трябва да притежават лицензия, издадена по реда на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсори /ЗКНВП/, когато участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения 2 и 3 от ЗКНВП; 3) Оторизационно писмо на името на участника, издадено от производителя на продукта или от упълномощен представител, валидно за срока за изпълнение на поръчката, от което да е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в обществената поръчка с изделията на производителя - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език. 4) Гаранция за участие - в оригинал и в размери и при условия, съгласно документация. 5) Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47 от ЗОП; – в оригинал, по образец
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Заверено от участника копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; При участие на подизпълнител, посочените документи се представят и от подизпълнителя. 2) Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за производство, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти, или разрешение за внос – издадени по реда на ЗЛПХМ; Участниците в обществената поръчка трябва да притежават лицензия, издадена по реда на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсори /ЗКНВП/, когато участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения 2 и 3 от ЗКНВП; 3) Оторизационно писмо на името на участника, издадено от производителя на продукта или от упълномощен представител, валидно за срока за изпълнение на поръчката, от което да е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в обществената поръчка с изделията на производителя - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език. 4) Гаранция за участие - в оригинал и в размери и при условия, съгласно документация. 5) Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47 от ЗОП – в оригинал, по образец
Изисквано/и минимално/и ниво/а:
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Списък на основните договори за доставки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните две години (2013 г. и 2014г.), вкл. стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение/референции; 2. Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството на участника -копие, заверено от участника; 3.Списък на лицата отговарящи за изпълнението на поръчката, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството – оригинал, подписан от представляващия участника; 4. Оригинални документи с легален превод от националния език на производителите за Оторизация на участника от притежателя на разрешението за употреба или негов представител в РБългария за участие в конкретната обществена поръчка и предлагане на произведените от тях медикаменти и/или медицински консумативи; 5. Списък на транспортни средства за извършване на доставката – оригинал,подписан от представляващия участника; 6.Списък на складова база, необходима за съхранение на достатъчна складова наличност – оригинал,подписан от представляващия участника; 7.Административни данни на участника, попълнен образец – оригинал; 8. Декларация относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - попълнен образец ; 9. Декларация, относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - попълнен образец от подизпълнителя 10.Декларация във връзка с чл.58 от ЗОП- попълнен образец. 11.Декларация-срок на годност
Изисквано/и минимално/и ниво/а: (1) Изпълнени поне 3(три) договора с корпоративни клиенти за доставка на медикаменти за предходната 2014 г. с приложени референции за качествено изпълнение, подписани от съответните възложители; (2) Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството на участника -копие, заверено от участника; (3) Оригинални документи с легален превод от националния език на производителите за Оторизация на участника от производителя за участие в конкретната обществена поръчка и предлагане на произведените от тях медикаменти и/или медицински консумативи;
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
03.12.2015 г.  Час: 12:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
10.12.2015 г.  Час: 12:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

СБАЛО Хасково, бул. Съединение” №49 - кабинет на управителя

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.3 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Ondansteron
1) Кратко описание

Ondansteron

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1200 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
1760 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Ondansteron
1) Кратко описание

solution for injection

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
5975 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Erythropoietin alfa
1) Кратко описание

sol.for inj.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

960 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
70384 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Erythropoietin beta
1) Кратко описание

sol.for inj.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

240 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
17596 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Octeotid
1) Кратко описание

power for solution for injection

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

48 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
55833.2 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Ifosfamide
1) Кратко описание

power for solution for injection

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

600 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
23605 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Cyclophosphamide
1) Кратко описание

power for solution for injection

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1200бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
5174 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Temozolamid
1) Кратко описание

caps

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3360 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
96678.4 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Dacarbazin
1) Кратко описание

power for solution for injection

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

600 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
8058.5 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Pemetrexed
1) Кратко описание

power for conc. for injection

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

108 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
191393.1 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Fluorouracil
1) Кратко описание

solution for injection

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
6275 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Gemcitabine
1) Кратко описание

powd. injection

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

960 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
19176 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Capecitabine
1) Кратко описание

film-coated tablets

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

43200 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
26078.4 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Vinblastine
1) Кратко описание

solution for injection

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
1955 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Tegafur/gimeracil oteracil/
1) Кратко описание

hard capsules

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2016 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
13191.36 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Vinorelbine
1) Кратко описание

concentrate for solution for infusion

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
6239 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Etoposide
1) Кратко описание

concentrate for solutuion for infusion

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2400 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
14560 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Paclitaxel
1) Кратко описание

sol.for inf.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

480 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
8808 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Paclitaxel
1) Кратко описание

sol.for inf.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

480 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
26420 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Docetaxel
1) Кратко описание

concentrate for solution for infusion

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

960 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
26592 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Cabazitaxel
1) Кратко описание

concentrate for solution for infusion

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

36 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
262261.5 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Doxorubicin hydrochlorid
1) Кратко описание

power,dispers

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

30 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
51550.25 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Epirubicin
1) Кратко описание

solution for injection

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1440 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
51996 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Epiribicin
1) Кратко описание

sol. for injection

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

480 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
34664 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Mitomycin
1) Кратко описание

powd. Inj.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

360 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
16014 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Cisplatin
1) Кратко описание

concentrate for solution for infusion

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

600 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
5360 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Carboplatin
1) Кратко описание

solution for infusion

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1800 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
33210 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Oxaliplatin
1) Кратко описание

powder for solution for infusion

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

600 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
15730 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Trastuzumab
1) Кратко описание

powder for concentrate for solution for infusion

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

260 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
753367.33 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Trastuzumab
1) Кратко описание

powder for concentrate for solution for infusion

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

360 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
344574 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Cetuximab
1) Кратко описание

sol. inf. vial

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1340 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
461540.67 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Bevacizumab
1) Кратко описание

concentrate for solution for infusion

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

960 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
438880 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Bevacizumab
1) Кратко описание

concentrate for solution for infusion

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1080 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
1940913 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Panitumumab
1) Кратко описание

concentrate for solution for infusion

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

600бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
417425 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Pertuzumab
1) Кратко описание

concentrate

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

60 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
309467 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Imatinib
1) Кратко описание

film-coated tablets

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

24480 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
90802.03 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Gefitinib
1) Кратко описание

film-coated tablets

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1440 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
176202 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Erlotinib
1) Кратко описание

film-coated tablets

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

720 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
52799.4 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Erlotinib
1) Кратко описание

film-coated tablets

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10080 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
1108786 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Sunitinib
1) Кратко описание

hard capsules

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1350 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
363896.21 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Sorafenib
1) Кратко описание

film coated tablets

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

9408 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
492971.36 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Lapatinib
1) Кратко описание

film-coated tablet

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3360 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
85447.6 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Everolimus
1) Кратко описание

tabl

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1440 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
281418 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Temsirolimus
1) Кратко описание

powder for concentrate for solution for infusion

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
69487.08 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Pazopanib
1) Кратко описание

film-coated tablets

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

4320 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
327020.4 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Afatinib
1) Кратко описание

film-coated tablets

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

336 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
42237.16 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Afatinib
1) Кратко описание

film-coated tablets

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

336 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
31678.08 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Vemurafenib
1) Кратко описание

film-coated tablets

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

8064 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
454597.92 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Crizotinib
1) Кратко описание

film-coated tablets

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

720 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
111780.6 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Axitinib
1) Кратко описание

film-coated tablets

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1344 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
159409.6 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Dabrafenib
1) Кратко описание

capsule. hard

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1440 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
151609.2 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Topotecan
1) Кратко описание

powder for concentrate for solution for infusion

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
2418 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Topotecan
1) Кратко описание

capsule, hard

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

480 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
24422.8 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Irinotecan
1) Кратко описание

concentrate for solution for injection

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

480 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
21044 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Eribulin
1) Кратко описание

solution for injection

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
76304 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Vimodegib
1) Кратко описание

caps.hard

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

336 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
146415.08 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Afibercept
1) Кратко описание

conc. for sol.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

72 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
44558.4 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Afibercept
1) Кратко описание

conc. for sol.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

72 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
89116.8 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Enzalutamid
1) Кратко описание

soft. caps.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

4032 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
214836.72 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция Abirateron acetat
1) Кратко описание

tablets

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

4320 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
205578 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 61 / Заглавие на обособената позиция Filgrastim
1) Кратко описание

solution for injection in pre-filled syringe

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1800 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
85137 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 62 / Заглавие на обособената позиция Lenograstim
1) Кратко описание

power for sol. for inj.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

180 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
15777 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 63 / Заглавие на обособената позиция Pegfilgrastim
1) Кратко описание

pre - filled syr.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
171658 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 64 / Заглавие на обособената позиция Lipegfilgrastim
1) Кратко описание

soi. for inj.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
171122 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 65 / Заглавие на обособената позиция Interferon alfa-2a
1) Кратко описание

solution for injection

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

720 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
16992 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 66 / Заглавие на обособената позиция Pamidronic acid
1) Кратко описание

concentrate for solution for infusion

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

720 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
154272 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 67 / Заглавие на обособената позиция Zolendronic acid
1) Кратко описание

powder and solvent for solution for injection

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

720 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
13746 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 68 / Заглавие на обособената позиция Denosumab
1) Кратко описание

solution for injection

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

360 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
209901 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 69 / Заглавие на обособената позиция Calcium folinate
1) Кратко описание

concentrate for solution for infusion

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1800 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
5542.5 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Calcium folinate
1) Кратко описание

concentrate for solution for infusion

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1800 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
9240 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12