Версия за печат

05218-2015-0001

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2 от 26.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Регионален исторически музей - Габрово, ул.Николаевска №10, За: Росен Йосифов, България 5300, Габрово, Тел.: 0895 639520, E-mail: museum_gabrovo@abv.bg

Място/места за контакт: Регионален исторически музей - Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://h-museum-gabrovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://h-museum-gabrovo.bg/?page_id=2256.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на компютърно оборудване, сканираща техника, специализан софтуер и обучение на служителите, за нуждите на проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата процедура е доставка на: - Специализирани скенери за сканиране: на книги, периодика, редки и ценни материали, фотографии, филмови ленти, негативи и диапозитиви, монети, включително релефни и 3D изображения; - Работни и графични станции; - Специализирани сървъри за съхранение на дигитално съдържание; - Непрекъсваеми токоизточници; - Комуникационно оборудване; - Специализиран софтуер за: графична обработка, управление на Бази данни от дигитални копия на обекти на Дигиталната библиотека; - Електронен каталог за описание обектите на Дигиталната библиотека, съгласно международни стандарти; - Инсталиране, монтаж и обучение на служителите, гаранционна поддръжка на доставената техника и оборудване. Обхватът на дейността е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

30000000, 30216110, 48000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Скенери за компютри
Софтуерни пакети и информационни системи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 1 от 29.09.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 5218-2015-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

689682

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

29.09.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В документацията за участие е допуснато нарушение при откриването, както следва: 1. Техническата спецификация е изготвена в съответствие с чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (чрез посочване на работни характеристики и функционални изисквания), но съдържа известни неточности и несъответствия, а именно: 1.1 В техническата спецификация - т. 2.1. Специализиран скенер за сканиране на ръкописи, книги, редки и ценни материали, фотографии, монети до A3+ формат включително релефни и 3D изображения – 1 брой, неправилно е посочено, че минималното изискване за параметър - Скорост при цветно 3D сканиране на максимален формат при 300 dpi, е „по-малко от 3 s“. Допусната е техническа грешка при посочване на минималното изискване за този параметър, като същото следва да бъде „по-малко от 6 s“, така както е заложено в бюджета и проектното предложение, подадено от Регионален исторически музей – Габрово, неразделна част от Договор № 24-10 М2-4 от 22.05.2015 г. по Програма BG08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. От друга страна, Възложителят не установи наличието на пазара на модел специализиран скенер за сканиране на ръкописи, книги, редки и ценни материали, фотографии, монети до A3+ формат включително релефни и 3D изображения, който евентуално да удовлетворява и изпълнява минимално изискване - Скорост при цветно 3D сканиране на максимален формат при 300 dpi - по-малко от 3 s. Налице е нарушение, което не може да бъде отстранено и което съответно може да постави участниците в заблуждение при офериране. С оглед спазване на разпоредбите и правилата за възлагане на обществените поръчки, както и невъзможността да бъде отстранено възникналото нарушение (тъй като към настоящия момент визираният в чл. 27а от ЗОП срок за промяна е изтекъл), без да се променят условията, при който е открита процедурата, обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване, сканираща техника, специализиран софтуер, и обучение на служителите, за нуждите на проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“, на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), следва да бъде прекратена.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Красимира Христова Чолакова
Длъжност: Директор на Регионален исторически музей - Габрово