Версия за печат

00109-2015-0028

BG-Благоевград: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Благоевград, площад Геортги Измирлиев 1, За: Мила Янева -Миндова -старши юрисконсулт Обществени поръчки, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: myaneva@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: отдел ПННОП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/2159/ZOP-2015-28.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Зимно поддържане, снегопочистване и поддържане на общинската пътна мрежа/ІV –ти клас/ на територията на Община Благоевград”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Територията на Община Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Зимно поддържане, снегопочистване и поддържане на общинската пътна мрежа/ІV –ти клас/ на територията на Община Благоевград”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Зимното поддържане, снегопочистване и подържане на общинската пътна мрежа /ІV-ти клас/ на територията на Община Благоевград ще обхваща пътищата съгласно Приложение №1 - с дължина на пътната мрежа ІV клас от 129 550 км

Прогнозна стойност без ДДС
525000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размер на гаранцията за участие е 5 250 ,00 (пет хиляди двеста и петдесет лева) лева.При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG 36 IORT 80493300714600, ВIС IORTBGSF.Ако участникът избере да представи гар. за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаран. трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Общ. Благоевград или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 60 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Участниците които не са представили за гаранция или са представили гаран.,която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността посочена в договора за изпълнение на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Участникът, опр. за изпълнител на общ. поръчка, представя банковата гар. или платежния документ за внесената по банков път гаран. за изпълнение на договора при неговото сключване.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG 36 IORT 80493300714600, ВIС IORTBGSF Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.Когато участник в процедурта. е обединение от правни субекти, което не е юр. лице, в документа за внесена гаран. или банковата гаран. следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съобразно приетият от Общински съвет-Благоевград Бюджет-2015 г - разходна част, както и прогнозният разход за 2016,2017 г. -, максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за услугата, предмет на настоящата обществена поръчка е в размер на 525 000,00 лв. (петстотин двадесет и пет хиляди ) лв. без ДДС или 630 000,00 (шестстотин и тридесет хиляди) лв. с ДДС, който не може да се надвишава. Посоченият финансов ресурс е за период от 30 месеца.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят заявление за участие или оферта.1.а. Всеки участник може да представи оферта за една или няколко обособени позиции. 1.б. Не се допуска представянето на варианти на оферта. 1.в. Едно и също физ. или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. 1.д. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. 1.е. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.1.2.1 В случай, че участ. е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор за обединение. Следва да бъде представено заверено копие от договора за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Въз. и процедурата, за която се обединяват партньорите в него.В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата общ. поръчка, следва да бъде представено и заверено копие на анекс към първоначално сключения договор. Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:1.2.2. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; 1.2.3. е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;1.2.4. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;1.2.5. разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума;1.2.6. участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.1.2.7. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.Когато не е приложен договорът за създаването на обединение или в приложеният договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.1.3. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.1.4. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.1.5. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурта.2. Условия за допустимост на участниците. 2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник който: против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран;Продържава в полето VІ) 3 "Допълнителна информац
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съответствието с поставените минимални изисквания се доказва с представянето от участника на:А/Доказва се със списък на основните договори за услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, включващи една или няколко от дейностите по поддръжка и почистване на пътна или улична мрежа, изпълнени през последните 3 /три/ години, до крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Предоставят се доказателства под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Б/Доказва се със Списък- декларация съдържаща данни за собствени или наети технически лица /на трудови, граждански договори или с декларации за разположение/ по длъжности, които участникът ще използва за извършване на поръчката, включително и тези, които отговарят за контрола на качеството -декларация по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП - по образец на участника. В Декларацията се посочва професионалната квалификация на всеки един от предложените работници и експерти, които ще участват в изпълнението на поръчката. В/Кандидатът представя справка-декларация по образец (декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП), че разполага с необходимата механизация /собствена или наета/ за изпълнение на обществената поръчка с предмет: “Зимно поддържане, снегопочистване и поддържане на общинската пътна мрежа / ІV-ти клас / на територията на Община Благоевград”, ведно с приложени доказателства за основанието, на което се ползва /собствено, наем, лизинг и други/. В случай, че Участникът е обединение, изискванията по отношение на минимални технически възможности се прилагат общо за участниците в обединението.
Минимални изисквания: А/ Участникът следва успешно да е изпълнил минимум два договора, еднакви или сходни с предмета на поръчката, в рамките на последните 3 /три/ години, предхождащи крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си.Б) Участникът трябва да разполага с работници, както и с нужния ръководен персонал за изпълнение на поръчката. Лицата следва да имат необходимата техническа правоспособност за изпълнение на работите, за които са ангажирани. Участникът следва да разполага със следата работна ръка:1. Строителен инженер по пътно строителство със стаж 5 год. или строителен техник със стаж 7 год. - 1 бр. 5. Общи работници - 7 бр. В) Участникът трябва да разполага с минималното изискуемо техническо оборудване, както следва: 1. Бордова товарна кола до 3 тона - 2 бр.2. Челен товарач 1 бр.3. Автогрейдер - 1 бр.4. Механична четка - 1 бр.5. Автобагер - 2 бр. 6. Снегорини с тласкащо действие с едностранни плугове за разчистване на снежните маси - 8 бр. 7. Роторен снегорин- 1 бр.8. Пясъкоразпръсквачи - 6 бр. 9. Специализирана машина за разпръскване на химически вещества срещу заледяване на пътното платно - 2 бр. 10. Моторни резачки - 2 бр.11. Булдозер - 1 бр. 12. Самосвал - 2 бр.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена цена за изпълнение; тежест: 50
Показател: Срок за изпълнение при екстремни ситуации ; тежест: 25
Показател: Работна програма за зимно поддържане; тежест: 25

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.11.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.11.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.11.2015 г.  Час: 10:00
Място

Зала 101 в сградата на Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 1, гр. Благоевград

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници и/или техниупълномощени представители , както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на изискванията за достъп до сградата.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

!!!Продължение от полето ІІІ.2.12.1.2. е обявен в несъстоятелност;2.1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;2.1.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;2.1.5. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 2.1.6. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран има наложено административно наказание за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;*** Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 2.1.1., 2.1.6. и 2.1.7. се прилагат както следва:1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива;когаточуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.Не може да участва, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагането на обществената поръчка лице: 2.1.7. при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2.1.9. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка, настоящите указания и документация за участие;2.1.10. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 .2.1.11. е представил гаранция за участие в процедурата под формата на банкова гаранция, която е със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертите.2.2. Посочените в т. 2.1.1.-2.1.11. изисквания се отнасят както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата, включени в обединението. 2.3. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то посочениете в т.2.1.1.-2.1.8. обстоятелства не трябва да са налице за тях в държавата, в която са установени.2.4. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за тях се прилагат изискванията посочени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.2.5. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1.1) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ