Версия за печат

01666-2015-0010

BG-гр. София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ФС-18-440 от 05.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх № 45, За: Иван Маринов, Република България 1407, гр. София, Тел.: 02 8147750; 02 8147729, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147053

Място/места за контакт: Иван Маринов, Людмила Чудилова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: национална сигурност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.6 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Доставка на хардуерно оборудване и софтуер, и калибриране на съществуваща система за TEMPEST зониране”, за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

В изпълнението на проект BG 2005/017-586.02.01 "Укрепване на административния капацитет на Българската полиция и осигуряване на условия за прилагането на Закона за защита на класифицираната информация в държавната администрация на Република България - етап от защита на класифицираната информация на Обединена Европа" по програма ФАР 2005-II, е проведена открита процедура по ЗОП с възложител Дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” към Министерство на финансите номер: 00210-2007-0040 по четири самостоятелно обособени позиции: Лот 1: Оборудване и софтуер за лаборатория за тестване и симулация на криптографски комуникационни устройства в реални условия /включително курсове и обучение за новия софтуер и оборудване/; Лот 2: Мобилна лаборатория за анализ на мрежи за сигурност, мониторинг и зониране съгласно стандарт Тempest AMSG 799B на автоматизирани информационни системи с апаратура и софтуер /включително обучение за работа с апаратура и софтуера/; Лот 3: Апаратура и софтуер за микровълнова лаборатория и бeзехова камера за измерване на електромагнитни излъчвания съгласно Тempest стандарт AMSG – 720В /включително обучение за работа с апаратура и софтуера/; Лот 4: Оборудване и софтуер за учебната зала /включително курсове и обучение за новия софтуер и оборудване/, частично възложена и частично прекратена. Лот 2 и Лот 3 са били предназначени за Тempest лабораторията на Националния Тempest орган и в резултат от проведената процедура на 04.02.2008 г.са сключени 2 бр. договори с № № ДОГ-43/30.01.2008 г. и ДОГ-44/30.01.2008 г. между МФ и Роде и Шварц Йостерайх Г.м.б.Х (Rohde & Schwarz Oesterreich GMBH) в полза и за нуждите на МВР-Дирекция "Защита на средствата за връзка" (бивша), като предмет на договорите са: Доставка на апаратура и софтуер за микровълнова лаборатория и безехова камера за измерване на електромагнитни излъчвания съгласно TEMPEST стандарт AMSG 720B (или еквивалент) и мобилна лаборатория за анализ на мрежи за сигурност, мониторинг и зониране съгласно стандарт TEMPEST AMSG 799B (или еквивалент) на АИС с апаратура и софтуер. Дирекцията-получател е преминала към ДАНС и Агенцията е национален TEMPEST орган, а самата TEMPEST лаборатория е оборудвана с посоченото по договорите оборудване, доставено и произведено от Rohde & Schwarz. Изминали са повече от 7 години от въвеждането в експлоатация на оборудването, затова е абсолютно наложително модернизиране и надграждане с оглед необходимостта от извършването на измервания от различен вид, включително на много слаби, компрометиращи електромагнитни сигнали, излъчващи се от техническо оборудване, предназначено за работа с класифицирана информация, както и откриването на компрометиращи електромагнитни сигнали, които се разпространяват по захранващите линии. През този период апаратурата е използвана без прекъсване. Ремонти,калибровки, както и всички проверки и възстановяване на техническите характеристики, осъществявани с измервателни прибори с по-висок клас на точност, са извършвани само от производителя Rohde & Schwarz. Част от оборудването е морално остаряло и следва да бъде частично заменено с ново, с по-добри технически параметри. Това ще осигури съответствие на дейността на Националния TEMPEST орган със стандартите на NATO SDIP-27 и EC IASG 7-05 и подобри прецизността на провежданите измервания. Произведените и доставени за TEMPEST лабораторията от фирма Rohde & Schwarz измервателни уреди FSET-22 приемник и FSET-Z-22 преселектор, съгласно изискванията на производителя, следва да бъдат калибрирани на всеки 2 години по специално разработени методики от производителя. Rohde & Schwarz е единствен производител на FSET приемници за измерване на електромагнитна съвместимост и измервания по стандарта TEMPEST и може да извърши услуги за надстройване, промяна и заводско калибриране на този вид техника. Хардуерното и софтуерно обновяване на изградената с компоненти на Rohde & Schwarz система за TEMPEST измервания също..../продължава в раздел VIII/………

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Търговско представителство "Роде и Шварц Йостерайх Гезелшафт, с БУЛСТАТ: 831546891 и адрес: РБългария, гр.София, пощ. код 1463, ул. Милосърдна № 8 е търговско представителство на чуждестранно лице по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите и с рег.№ в регистъра на Българска търговско промишлена палата (БТПП): 0000047432/07.07.1994.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 130079 от 01.10.2007 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00210-2007-0040

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

подлежи на калибриране от производителя. Предметът на поръчката „Доставка на хардуерно оборудване и софтуер, и калибриране на съществуваща система за TEMPEST зониране” за нуждите на ДАНС ще се извърши чрез хардуерен и софтуерен ъпгрейд на съществуващата система и калибриране на измервателните уреди на TEMPEST лабораторията, съгласно приложените от възложителя технически спецификации, като бъдат осъвременени отделни модули на съществуващата система за TEMPEST зониране без да се извършва фактическа замяна с нова или да се придобива напълно нов продукт. Осъществяването на гореописаните дейности от лице, различно от производителя, би принудило възложителят да придобие оборудване с различни технически характеристики и несъвместимост с наличното оборудване на стойност около 750 000 евро, което ще доведе до технически затруднения при поддържането и експлоатацията на апаратурата. Процедурата подлежи на предварителен контрол по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП. Поръчката е с прогнозна стойност 165 000 лева без ДДС. Търговско представителство "Роде & Шварц Йостерайх Гезелшафт", с БУЛСТАТ: 831546891, адрес: Р България, гр.София, пощ. код 1463, ул. Милосърдна № 8, е търговско представителство на чуждестранното юридическо лице "Роде & Шварц Йостерайх Гезелшафт М.Б.Х." Австрия (ROHDE AND SCHWARZ - OESTERREICH).


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Недялко Иванов Недялков
Длъжност: Заместник-председател на ДАНС, упълномощен за възложител със заповед № З-884/24.03.2015 г.