Версия за печат

00972-2015-0004

BG-Бургас:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-213 от 02.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Университет ''Проф. д-р Асен Златаров'', бул. ''Проф. Якимов'' № 1, За: Красимир Георгиев, РБ 8010, Бургас, Тел.: 056 716992, E-mail: office_d@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.btu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Извеждане на дъждовната вода извън сградата на Неорганичен корпус при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и последваща вертикална планировка.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

След проведен избор на изпълнител по реда на глава 8 "а" от ЗОП бе сключен договор с "Алпин билдинг" ЕООД с предмет "Пристройка на учебни кабинети в перистилното пространство на Неорганичен корпус при Университет "Проф. д-р Асен Златаров". В процеса на извършваните СМР се установи следното: Ревизионната шахта, в която по проект трябва да се заустят дъждовните води, се оказа, че е прекъсната, следователно неработеща. Това наложи ново проектно решение, при което най- подходяща шахта за заустване е първата нормално функционираща шахта, която се намира извън перистилното пространство на Неорганичен корпус. Извършено бе препроектиране на обекта, с обща стойност за извършване на допълнителните строително- ремонтни работи 73000 лева, без ДДС. Допълнителното строителство не може технически да се раздели от предмета на основния договор. Допълнителното строителство е съществено необходимо за изпълнението на поръчката. Общата стойност на поръчката, с която се възлага допълнително строителство не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка, която е 146565.37 лева, без ДДС. Налице са непредвидени обстоятелства, поради което се налага възлагане на допълнително строителство на същия изпълнител "Алпин билдинг" ЕООД по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП. Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, налице са условията за провеждане на процедура за договаряне без обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

''Алпин билдинг'' ЕООД ЕИК 147114922

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:73000 BGN без ДДС

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. ''Витоша'' № 18, РБ 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: доц. д-р Магдалена Събева Миткова
Длъжност: ректор на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"