Версия за печат

02601-2015-0001

BG-Асеновград:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 01.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОУ Христо Ботев, ул. Цар Иван Асен ІІ-ри № 2, За: Лилия Венева, Р България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 62280, E-mail: ou_hristobotev@abv.bg

Място/места за контакт: ОУ Христо Ботев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://hristobotev.asenovgrad-bg.com/.

Адрес на профила на купувача: http://hristobotev.asenovgrad-bg.com/profil.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на природен газ за нуждите на ОУ "Христо Ботев" гр. Асеновград за две години

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление. На основание чл.21, т.1 и чл.39, ал.1, т.3 във връзка с чл.43, ал.6 от Закона за енергетиката, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е издала на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД лицензия № Л-439-08/30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „Разпределение на природен газ”за срок от 25 години на обособената територия на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера и лицензия № Л—439-12/30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „Снабдяване с природен газ от краен снабдител” на обособената територия на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера за срок от 25 години. Необходимостта от организиране и провеждане на тази процедура се налага предвид факта, че „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД е единственото дружество за община Асеновград, което по смисъла на чл.43 от Закона за енергетиката има издадена лицензия за дейността „Разпределение на природен газ” и за дейността „Снабдяване с природен газ от краен снабдител”. Поръчката не може да бъде възложена на друг изпълнител, тъй като дружеството притежава изключителни права по смисъла на параграф т, т.26 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, поради което и на основание чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП е избрана процедура на договаряне без обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Съгласно чл.93 от ЗОП, когато се сключва договор на основание чл.90, ал.1, т.3 с предмет на доставка на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна вода с дружествата, притежаващи изключителни права, възложителят може да не прилага чл.92 от ЗОП, т.е. да не изготвя и изпраща покана за участие в процедура на договаряне без обявление до избраното лице и до Агенцията по обществени поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9862958, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Обществената поръчка е с прогнозна стойност 56460 лв. с ДДС за две години.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Лилия Йорданова Венева
Длъжност: директор