Версия за печат

05218-2015-0001

BG-Габрово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Регионален исторически музей - Габрово, ул.Николаевска №10, За: Росен Йосифов, България 5300, Габрово, Тел.: 0895 639520, E-mail: museum_gabrovo@abv.bg

Място/места за контакт: Регионален исторически музей - Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://h-museum-gabrovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://h-museum-gabrovo.bg/........

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на компютърно оборудване, сканираща техника, специализан софтуер и обучение на служителите, за нуждите на проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Габрово
Код NUTS: BG322
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата процедура е доставка на: - Специализирани скенери за сканиране: на книги, периодика, редки и ценни материали, фотографии, филмови ленти, негативи и диапозитиви, монети, включително релефни и 3D изображения; - Работни и графични станции; - Специализирани сървъри за съхранение на дигитално съдържание; - Непрекъсваеми токоизточници; - Комуникационно оборудване; - Специализиран софтуер за: графична обработка, управление на Бази данни от дигитални копия на обекти на Дигиталната библиотека; - Електронен каталог за описание обектите на Дигиталната библиотека, съгласно международни стандарти; - Инсталиране, монтаж и обучение на служителите, гаранционна поддръжка на доставената техника и оборудване. Обхват на дейностите по поръчката: Обхватът на дейността е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30000000, 30216110, 48000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Скенери за компютри
Софтуерни пакети и информационни системи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съобразно изготвените от Възложителя разчети и бюджета на проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“, максималният разполагаем финансов ресурс за дейността, предмет на настоящата обществена поръчка е до 248 269,81 лв. без ДДС или 297 923,76 лв. с вкл. ДДС. Максималният разполагаем финансов ресурс за всяка една от дейностите е посочен в документацията за участие, достъп до която участниците имат на интернет страницата на Възложителя.Общо количество и обем: специализирани скенери - 4 бр.;сървъри- 4 бр.; графични станции -4 бр.; специализиран софтуер – 14 бр.; мрежово и комуникационно оборудване – 8 бр.; обучения – 6 бр.

Прогнозна стойност без ДДС
248269.81 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

40


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие е в размер на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Гаранцията се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие и изпълнение. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: ДСК Банков код (BIC): STSABGSF Банкова сметка (IBAN): BG61STSA93003197826801. Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията Образец №13 на Банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде минимум 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на валидност на офертите, посочен в Обявлението за обществена поръчка. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС.30 (тридесет)% от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: Банка: ДСК Банков код (BIC): STSABGSF Банкова сметка (IBAN): BG61STSA93003197826801. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най – малко 30 дни от датата на изтичане срока на гаранционното поддържане. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията Образец №14 на банкова гаранция за изпълнение на договора. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на настоящата поръчка е в рамките на проект„Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“, по Програма BG08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с Договор № 24-10 М2-4 от 22.05.2015 г. Плащането ще се извърши след доставка, инсталирането и обучение на служители за работа с нея, съгласно Техническата спецификация, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на фактура - оригинал и подписан приемо-предавателен протокол за изпълнението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик №1 “Документи за подбор” 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (в оригинал) или от изрично упълномощен негов представител. 2. Обща Оферта – Обр.№1; /при обединение, офертата се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението/ 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ Уч. 4. Представяне на участника: 4.1. Посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифиц. информ. в съответствие със законодателството на държавата, в която уч. е установен, и адрес, вкл.електронен /свободен текст/ 4.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а”- „д”, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т.1, т. 2, т.2а, т.4 и т.5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП /Обр №2/ - Декл. се попълва от представляващите уч. В случай, че уч. е юридическо лице, декл. се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. При обединение, декл. се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т.1 от ЗОП. Когато деклараторът е чужд. гражданин, декл., която е представена на чужд език се представя и в официален превод на български език. В случай, че уч. ще използва ресурсите на подизпълнител, декларация се попълва и от подизпълнителите в съответствие с чл.47, ал.8 от ЗОП. Пре обединение документите се представят за всяко физ. или юрид.лице, вкл.в обединението, съгл. чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 5. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция или копие от документ за внесена гаранция под формата на парична сума по сметка на Възложителя: ДСК Банков код (BIC): STSABGSF Банкова сметка (IBAN): BG61STSA93003197826801. Гаранцията за участие е в размер на на 1 500 лв. В нареждането за плащане следва да бъде записан предмета на поръчката. 6. Декл. по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП, съдържаща посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Обр.№3). 7. Договор за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато уч. не е юридическо лице) В случай, че обединението не е създадено спец. за участие в настоящата общ.поръчка - и анекс към първоначално сключения дог., в оригинал или заверено копие. Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 1. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; 2.е определен представляващия член на обединението, който е упълномощен да представлява обединението за целите на поръчката, да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;3. плащанията, се извършват чрез представляващия член на обединението; 4. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;5.разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума. Продължава в раздел VI.3.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка - Образец № 8; - Доказателство за извършената доставка - под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2.Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или по-нов, или еквивалент с обхват за дейности по продажба и гаранционен сервиз на предлаганата техника. 3.Декларация /свободен текст/, че Участникът има на разположение собствена или ползвана на друго валидно правно основание сервизна база, оторизирана от производителя за гаранционна поддръжка на предлаганата техника, и поне една мобилна група за осъществяване на техническото обслужване и ремонт при възникнали неизправности по време на гаранционния срок и заверено копие на документ от производителя за оторизиране от производителя за гаранционна поддръжка на предлаганата техника. 4.Заверени от участника копия от сертификатите за СЕ маркировка и ТСО сертификат за предлаганите монитори.
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да има изпълнена поне една доставка еднаква или сходна с предмета на поръчката през последните три години, считано до изтичане крайния срок за подаване на оферти. Под „доставка, сходни с предмета на поръчката” се разбира доставка на: Специализиран скенер за сканиране на ръкописи, книги, редки и ценни материали, фотографии, монети и/или специализиран скенер за сканиране на книги, периодика, редки и ценни материали, карти, фотографии, картички, и/или специализиран скенер за сканиране на филмови ленти, негативи, диапозитиви - висока резолюция, както и доставка на специализиран софтуер за обработка на дигитални копия на обекти на културно-историческо наследство и/или дигитална библиотека. 2.Участникът в процедурата следва да има валиден сертификат по стандарт ISO 9001:2008 или по-нов за дейности по продажба и гаранционен сервиз на предлаганата техника, или еквивалент. 3.Участникът да има на разположение сервизна база, оторизирана от производителя за гаранционна поддръжка на предлаганата техника, и поне една мобилна група за осъществяване на техническото обслужване и ремонт при възникнали неизправности по време на гаранционния срок. 4.Предлаганата от Участника техника, трябва да има СЕ маркировка и ТСО сертификат за предлаганите монитори.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка /ГП/ – оценка за гаранционен срок - 50%; тежест: 50
Показател: Финансова оценка /ФО/ – финансова оценка на офертата - 50%; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 674570 от 26.06.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.10.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя - www.h-museum-gabrovo.bg. Документацията се предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като същата му се предава на място в Счетоводството на Регионален исторически музей - Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. “Николаевска” №10, всеки работен ден между 9:15 ч. и 16:00 ч. или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от него адрес за негова сметка. В тези случаи възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената 10.00 лв. е посочена в обявлението и е равна на действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Заплащането се извършва на касата на Регионален исторически музей - Габрово или срещу представяне на платежен документ за внесената сума по сметка: Банка: ДСК,Банков код (BIC): STSABGSF, Банкова сметка (IBAN): BG61STSA93003197826801, най-късно до часа и датата, посочени в Обявлението за обществената поръчка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.10.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.10.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр.Габрово, ул.Николаевска №10, Канцелария директор

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване или други лица. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

8. Декл. от членовете на обединението/консорциума (Обр.№ 4) - ако е приложима. 9. Декл., че уч.е запознат с всички условия, необходими за изпълнение на поръчката (Обр.№5) 10. Декл., че уч. ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката (Обр.№ 6); 11. Декл. за приемане на условията в проекта на договор (Обр.№ 7); 12. Доказателства за техническите възможности; 13. Декл.за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП - Обр.№ 10. 14. Декл. за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва (Обр.№9). В случай, че уч. няма да използва ресурсите на подизпълн., декл. Обр.№ 9 не се попълва и не се прилага. 15. Декл.за отсъствие на обст. по чл. 3, т. 8 от Закона за икон. и финан. отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преф. данъчен режим, свърз.с тях лица и техните действ.собственици - Образец № 15. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, док.по т. 4. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по т.12 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 2. Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” Техническото предложение, включващо и срок за изпълнение, следва да бъде изготвено по образец от настоящата документация (Обр.№11.), при съблюдаване на техническите изискванията и условията за изпълнение. Към Техн.предл. се прилага и декл.по чл.33, ал.4 от ЗОП /свободен текст/ - ако е приложима. 3. Плик №3 „Предлагана цена” Ценовата оферта се подготвя от участника на хартиен носител (Обр.№ 12). Извън плик №3 с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в поръчката. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: по чл.47, ал.1, т.1, б.“а“-б.„д“, т.2- т.4 от ЗОП, чл.47, ал.2, т.1,т.2, т.2а, ал.2, т.4 и т.5 от ЗОП; по чл.47, ал.5, т.1-2 от ЗОП; е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка, настоящите указания и документация за участие;е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП;е представил гаранция за участие в процедурата под формата на банкова гаранция, която е със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертите. В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския, същите се представят и в превод на български език. Възложителят ще се възползва от правото, предоставено му посредством нормата на чл. 64, ал.2 и ал. 3 от ЗОП и ще съкрати срока по чл.64, ал.2 от ЗОП, приложим с оглед публикувано предварително обявление, със 7 дни, тъй като обявлението ще бъде изпратено по електронен път и с още 5 дни, тъй като от датата на публикуване на обявлението е осигурен пълен достъп по електронен път до документацията за участие и в настоящото обявление е посочен интернет адресът, на който документацията може да бъде намерена.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ