02711-2015-0152

BG-Шумен:

РЕШЕНИЕ

Номер: 19 от 03.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Североизточно държавно предприятие ДП-гр. Шумен., ул. Петра № 1, За: Динко Илчев, Република България 9700, Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: dpshumen@mzh.government, Факс: 054 833123

Място/места за контакт: СИДП ДП-Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dp.shumen.bg и Хипервръзка на поръчката към профила на купувача:http://op.dpshumen.bg/?p=963.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Горско и ловно стопанство


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.13 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Определяне на изпълнител за услугата:“Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения от (Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.;……посл. изм. ДВ бр.28 от 28.03.2014г;) на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен офис Варна до 31.12.2015 г.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Наличие на хопотезата на чл. 90, ал. 1, т. 13 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

1.Адвокатско дружество "Диан Иванов и съдружници", гр. Варна, бул. "Мария Луиза" № 21, ЕИК по БУЛСТАТ - 176221874

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата на договаряне ще се проведе от 11,00 часа на 12.09.2015 г. в административната сграда на ЦУ на СИДП ДП-гр. Шумен.Документите за участие са на профила на купувача на следния адрес: http://op.dp.shumen.bg и Хипервръзка на поръчката към профила на купувача:http://op.dpshumen.bg/?p=963


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Веселин Маринов Нинов
Длъжност: директор на "Североизточно държавно предприятие" ДП-гр. Шумен.